Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 3

Adam ma Eva Susouser faro Allah Ḇa

Adam ma Eva Susouser faro Allah Ḇa

Ras oso rofyor Eva demire, ikak oso dawos yoḇ i. Ikak ani ifuken i, ’Kaku Allah imewer muyan aibon ro aiknam nane kam ke?’ Eva kyarem ḇo doḇe, ’Aibon ḇero aiknam nane kam nama nuyan na, mboi oser isya nuyan awer na. Nuyan na ido, nari numar.’ Ikak ani ikofen ḇo doḇe, ’Na mumar ḇa. Mboi, muyan na ido, nari mumnis Allah.’ Wos anna nkaku ke? Oroḇa, nama wos ankarkar nairi. Mboi Eva ikyar wos anna. Myam ker aibon anya mura, imarisen syadi fa dan na. Inja, dan aibon anya ma ḇyuk ḇar ya ḇe Adam i. Adam ima fyawi kwar susouser faro Allah I ḇa ido nari sumar. Mboi, Adam fyandun ḇa ḇo dan monda aibon ani.

Ro mandira ya, Yahwe ifuken ḇe Adam ma Eva su ḇo doḇe rosai ḇefnai fa susouser I ḇa. Eva ḇyuk sasarya ḇe ikak ani, ma Adam ḇyuk sasarya ḇe Eva i. Snar Adam ma Eva susouser Yahwe I ḇa, inja iyaw su fa susasyarbur yaf ani. Yahwe idwarek nyan ḇesun ḇe yaf ani kuker sumber ḇesak insama susun kaḇer ḇe yaf ani werḇa, ma iwan malaikat sya fa smamwarek na.

Yahwe doḇe ḇefrowes Eva i kako na daksmai samamyai. Mboi ḇeyawos ḇe Eva ima ikak risyaḇa. Yahwe ifrur ikak sya fa sawos ḇa. Malaikat ḇeḇarḇor oso isya ḇefrur fa ikak ani dawos ḇo ifrowes Eva i. Malaikat ani sap i ḇe Setan roḇa Ibiris. Ro fafisu iwama, Yahwe nari myunpres Setan i  insama ifrowes snonkaku sya fa sifrur roi ḇeḇarḇor werḇa.

”Ro randakya Ibirisya myamun, ikada iso napnapes yaḇa, snar napnapesya isya roiḇa.”​—Yohanes 8:44