Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 80

Yesus Kyinfir Manwawan Ri 12

Yesus Kyinfir Manwawan Ri 12

Yesus ḇyaryas ankankinem ḇeḇye ine ro taun oser paik riwonem ramnai, fandun fa dun kakara ḇepyum. Snaro nari kyinfir mansei ḇefararur kayam kuker i sya, ma fyarkor si insama sfarkin sidang jemaat. Fyor kyinfir si ḇaim, dor fafnoḇek ro Yahwe I. Inja, rya ḇe bon oso ma ḇyenadi ro roḇ ya ḇesiper. Ro arwo ya, Yesus dor manfamyan ḇyesya ma kyinfir snon ri 12 fa se manwawan ḇe i. Wafawi Yesus manwawan ri 12 ansi snonsnon sena ke? Snonsnon sena iso Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Tomas, Matius, Yakobus Alfeus romawa ḇyedi, Tadeus, Simon, ma Yudas Iskariot.

Andreas, Petrus, Filipus, Yakobus

Manwawan ri 12 ansi na siso i ḇe moḇ nakam. Yesus fyarkor si ramnai, iwan si fa sḇaryas ankankinem ḇeḇye ya. Yahwe ḇyuk papoik ḇe si fa sḇuk pararei ḇe snonkaku ḇeduf, ma siyaw rur ḇeḇyeḇa ḇesun ro snonkaku sya.

Yohanes, Matius, Bartolomeus, Tomas

 Yesus myam manwawan ḇyesine raris bati ḇyesya, ma ikyar kaku si. Snonkaku Farisi smam kyof manwawan ḇyesine snaro sakna farkarkor ḇekaki ḇa. Ḇape Yesus myam si rarirya ḇa, imboi ḇyuk farkarkor ḇe si. Nari sisya ro ris ḇyeja ro fafisu ḇefandun kaku, raris fyor imar ḇaim ma ikenem kaḇer. Manwawan ḇyesine srama ro Galilea raris mankundi, ma ḇeḇeso sya sfarḇuk kwar.

Yakobus anak Alfeus, Yudas Iskariot, Tadeus, Simon

Manwawan ansine sinapes ḇa, inja na sakfrur sasar kako. Fyorno ido wos sena namnis ḇa ma sna kakara ḇesasar. Sfasnai kaḇaḇaḇ ḇa. Sfamfaḇriyae kako kuker mansei ḇeba syadi kaku ro si. Ḇape, sima snonkaku ḇepyum sirya ma siswar Yahwe I. Fyor Yesus dek ḇe nanki kwar, manwawan ḇyesine siso snonkaku ḇerandak ḇesma ramrem ma sismai fararur ḇefandun.

”Yor mkoḇe bati, snar yakofen ḇadir faro mko kwar roi ḇeḇor nakam yamnaf kwar ro Mami na.”​—Yohanes 15:15