Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 84

Yesus Imbran ro War ya Bori

Yesus Imbran ro War ya Bori

Yesus ḇyuk pararei ḇe snonkaku ḇeduf sya ma ḇyawes snonkaku ḇemar sya monda ḇa. Ḇape iwan fa wam ma mekem ya imnai kako. Ḇyenadi ro bon ramnai myam munda ḇe Danosen Galilea, ma wamdoḇer myun do soren ani. Manfamyan ḇyesya sisya ro diwa. Sḇores boi sisor kaku wam ani. Inja ryamunda ḇe si ma imbran ro warya bori ḇe wai skoḇedi. Fafisu skomam snonkaku oso imbran ro warya bori skomkak kaku. Ḇape Yesus ikofen, ’Ayai ri, Mkomkak awer.’

Petrus doḇe, ’Tuan, aurya kaku ido wakofen fa yaramufa ḇe au.’ Yesus ikofen, ’Rwamuma.’ Sup anya ibrin ḇa rariryano, dado ro war anya ma imbran ḇe Yesus i. Ḇape, imbe fyanam Yesus ido, myam wamdoḇer anya mura imkake. Inja iswarḇaḇ imbrure. Dor ḇe Yesus i, ’Tuan, wafnoḇek aya!’ Yesus duf bramin ḇyeja ma ikofen, ’Rosai ḇefnai fa wakyar ḇa? Kakyar bedi moḇsa ryoi?’

Yesus ma Petrus syek ḇe wai skoḇani, ma sup ani iḇrin ḇeri. Mkokara ido, rosai manfamyan ansine sḇaḇir ro fafisu ani. Sikofen, ”Kaku ḇeri Rumkun Allah risoau.”

Yesus iwan fa sup ya iḇrin ro kiriya monda ḇa. Mboi ro ras oso, i kuker manfamyan ḇyesya sayun ro soren, rodia Yesus denef ro wai ya warpurdi. Fafisu denef ani wamdower anya myun. Risen na nafnak wai skoḇani ma war na nsun kako. Inja manfamyan ḇyesine sḇan Yesus i. Ma sor ḇe i, ’Guru, imbe koro kwar! Wafnoḇek inko!’ Yesus ikḇok ma ifyow wam ani, ”Wamnai!” Wam anya imnai ḇeri ḇo danosen anya iḇrin dam. Yesus ifuken ḇe manfamyan ḇyansi, ’Kakyar mkoḇena ndroiso?’ Ramnai sikofen, ”Wam ma danosen ya kako nakso wos ḇyena.” Manfamyan sya sun farkarkor ḇepyum ro Yesus i.  Sikyar kaku faro Yesus ido, sipok simkak faro royo ḇaḇeri.

”Moḇsa na yaḇerai, fyor yana kakyar ḇa snar nari yamam Yahwe ḇaḇenaḇye Ḇyedi fafisu yakenem ya?”​—Mazmur 27:13