Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 59

Snonkbor Rifyak Ḇesouser faro Yahwe

Snonkbor Rifyak Ḇesouser faro Yahwe

Rofyor Nebukhadnezar dun kina ḇero karajan Yehuda ḇe Babilon, kyur ḇeḇarara istana snori Aspenaz fa myamwarek si. Iwan Aspenaz fa kyinfir snonkbor ḇesambraḇ ma ḇefafir kaku ro fandu snonkbor ansya. Snonkbor ansine na sfarkor si ro swaf taun rikyor infa sḇe ḇebarara ro Babilon. Sfarkor si fa sifawi siwasya, sfas, ma sawos ro wos Akad, iso wos snonkaku Babilon sḇukidawos ya. Sor si fa san roḇean ḇemnis Raja ma ḇeḇarara sya san na. Snonkbor rifyak ro fandu si skoiso Daniel, Hanania, Misyael, ma Azaria. Aspenaz ḇyuk snonsnon ḇebabo ḇe sko: Beltesyazar, Syadrakh, Mesyakh, ma Abednego. Farkarkor skosmai nane na nafrur fa skomnai skofarmyan ḇe Yahwe I ke?

 Snonkbor rifyak anskoine skun snemuk fa skosouser pdef faro Yahwe I. Skofawi sipok fa san roḇean Raja ḇyena awer snar Sasoser Moses idwarek si fa san aiwan ono. Inja sikofen faro Aspenaz, ’Nkor kaku insama, wawan inko awer fa nkan Raja robean ḇyena.’ Aspenaz doḇe, ’Mkan na ḇa ma Raja myam mkoduf ido, nari myunbos aya!’

Daniel nya kakara oso. Ikofen ḇe Aspenaz i, ’Buk muma ḇe inko wei ma war monda ro swaf ras risamfur. Ramnai, mam inko kuker snonkbor ḇesesya ḇeyan Raja roḇean ḇyena.’ Aspenaz imarisen.

Ras risamfur mura, Daniel ma bati rikyor ḇyeskoya skoḇemam skosambraḇ syadi ro snonkbor ḇesesya. Yahwe imarisen snaro skosouser faro I. Iba syadi ḇyuk ḇe Daniel fawawinanem fa ifawi mamam ma mafafu.

Rofyor snonkbor ansi simnai ro farkarkor sena, Aspenaz dun si ḇe Nebukhadnezar. Raja dawos yoḇ si, ma myam boi Daniel, Hanania, Misyael, ma Azaria sifawinanem ma sfafir syadi ro snonkbor ḇesesya kam. Inja, kyinfir snonkbor rifyak anskoine fa skofararur ro istana. Raja dor ker ananun ro si faro roi ḇefandun oso. Yahwe ifrur fa skofawinanem syadi ro snonkaku ḇefawinanem ma ḇena mon ḇero Babilon sya.

Daniel, Hanania, Misyael, ma Azaria skoḇarek ro sup ḇese mboi skopok skoḇefnder ḇa skoma Yahwe kawasa ḇyesiri. Au kako na wakswarepen Yahwe pdef rofyor ausya binkwan ro sinan ḇesuya ke?

”Snar besnonkbor kaker, imbude snonkaku ono skara ma srun awri. Mankundaw fasna faro kawasa ḇekyarsya, ro wawos bena, ro rari bena, ro saswar bena, ro ḇaḇesyowi bena ma ro saranden bena.”​—1 Timotius 4:12