Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 62

Mafafu Ḇekur Aiknam Ḇeba

Mafafu Ḇekur Aiknam Ḇeba

Roḇ oso, Nebukhadnezar ismai mafafu ḇefrur makakak. Dor snonkaku ḇefawinanem sya fa sifasnaḇair knam ro mafu ḇyena. Ḇape, sikam sifawi sifasnaḇair na ḇa. Inja, Raja fyawar na ḇe Daniel i.

Raja ikofen ḇe Daniel i, ’Yamafu ḇo yamam aiknam ḇeba kaku oso. Aiknam ani isur fa ikaki kaku isof ro farsyos iyaswa. Moḇ nakam ḇero supswan na smam i. Ram ḇyena napyum kaku ma bon ḇyanna nabor. Aiwan sya sfadiren ro aiknam ani ḇaḇdi, ma man sya sifrur narem sena ro snaw ḇyena. Ramnai malaikat oso isabu ro nanki. Dar ḇo doḇe, ”Kwar aiknam ani, ma snaw-snaw ḇyena kako. Ḇape, rwir knam ma rares ḇyena fa nḇarek monda ro saprop ya do. Fes knam ḇyeja kuker mankarmom ma kansai. Aiknam ani sne ḇyedi nari ḇyeḇefadwer, ro sne snonkaku ḇe sne aiwan, ma nane ndarirya ro swaf fafisu rifik. Snonkaku syakam nari sifawi Allah iso Manḇepoik ma na inankow mansei monda imarisen i fa ḇye raja.”’

Yahwe fyasnaḇair ḇe Daniel knam ro mafafu ani, ma Daniel imkake. Ikofen ḇo doḇo, ’Sye Raja, rarirya kada mafafu ani kyur ḇe au ḇa, mboi mbroḇ bedi. Aiknam ḇeba ḇyeḇekaruk ani iso Raja mankundaw. Nari ḇepoik werḇa, ma nari wan abris raris aiwan sya. Ḇape, snar malaikat anya ikofen aiknam ani knam ma rares ḇyena nḇarek monda, inja nari ḇe raja kaber wer.’

Taun oser mura, Nebukhadnezar imbran ro istana ḇyedi bunem ya ḇo isya myanen mnu Babilon. Darareri ḇo doḇe, ’Ine iso mnu yaḇawes anya, ipyum kaku. Aya kada!’ Fyor dawos kaker, ryower mkaren oso ro nanki ḇekofen, ’Nebukhadnezar! Knikine, na ḇepoik werḇa.’

Fyorya beri, Nebukhadnezar syarbir ma ifrur raris aiwan. Siyaw i bur istana ḇyedi, ma ḇyarekus aiwan sya ro maper abris. Snonburyam ḇyena nakwan raris mankankan bur ma brampin bey ḇyena raris man brampin ḇesar.

 Fafisu taun rifik ḇenande mura, Nebukhadnezar iprei kaḇer wer, ma Yahwe ḇye i fa ḇyeraja wer ro Babilon. Ramnai Nebukhadnezar doḇe, ’Yasandik Yahwe I, Raja ḇepoik ro nanki. Kirine, insape yafawi snar Yahwe iso Manḇepoik. Ifrur mamyai snonkaku ḇeararer sya ma na inankow mansei monda imarisen ya fa ḇyeraja.’

”Snar mansei ḇeyow mankundi ido, nari ḇyeḇerun, ma mansei ḇerun mankundi ido, nari ḇyeḇekanow fa ikaki.”​—Lukas 14:11