Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 2

Allah Ifrur Snon ma Bin Ḇerandak

Allah Ifrur Snon ma Bin Ḇerandak

Yahwe ifrur yaf oso ro moḇ ḇenir ḇe Eden. Pampen, aiknam, ma aiwan sya sisya sibor kaku ro yaf ani. Ramnai, Yahwe ifrur snon ḇerandak ro saprop ma iwuf mundum wam ya ro snonikor ḇyeja. Wafawi rosai ḇeḇejadi ya ke? Snonkaku ani ikenem! Snoriso Adam. Yahwe iwan i fa myamwarek yaf ani ma ḇyuk snonsnon faro aiwan syakam.

Yahwe ḇyuk parenta ḇefandun kaku faro Adam i. Ikofen ḇe Adam i ḇo doḇe, ’Aibon ro aiknam ḇero yaf nane kam wan na mura, mboi aiknam oso isya wapok wan awer bon ḇyena. Fafisu wan na ido, nari wamar.’

Mura Yahwe ikofen, ’Nari yaḇuk bin oso ḇe Adam i fa isaramper i.’ Allah ifrur Adam i fa denef moser, raposa dun Adam kor ḇyeja oso fa ḇyukifrur binswa ḇe i. Snoriso Eva. Rarirya, Adam ma Eva suiso ḇe kina ḇerandak kaku. Moḇsa  Adam ḇyaḇir rai snar dakna swa kwar? Adam imarisen fafayaḇa ḇo doḇe, ’Ine iso bin Yahwe ifrur kwar ro dar ayedi! Yemir ḇa ḇo ono isya imnis aya!’

Yahwe iwan Adam ma Eva su fa suna romawa insama sifo ro supswan ine ḇesiper. Allah imarisen insama sifararur kayam fa sifrur supswan ine ḇesiper ḇe firdaus, ḇaido yaf ḇepyum kaku, raris Yaf Eden anya. Mboi, Allah marisen Ḇyenane ndarirya ḇa. Rosai ḇefnai ya? Nari kofawi kankarem ḇyena ro farfyar ḇerama ya.

”[Allah iso] ḇefrur snonkaku sya ro randak ya ifrur snon ma bin.”​—Matius 19:4