Kofarkor ro Farfyar ḇero Refo

Syap ine nari fyarkin Au fa wafawi swaf ro marandan kankenem, farfyar ḇero Refo ḇekur Allah fararur Ḇyena, Yesus Kristus kaparpar ma fararmyan ḇyena, ma rarama ro Allah Karajan Ḇyedi.

Ankinem Ḇeramuma ro Raryur Naek Ḇefarkin

Rariso na kofarkor syap ine rai?

FARKARKOR 1

Allah Ifrur Nanki ma Supswan

Refo ikofen Allah ifrur nanki ma supswan. Rosai ḇefnai fa Allah ifrur malaikat oso ḇepon insape ifrur roi ḇesena kam?

FARKARKOR 2

Allah Ifrur Snon ma Bin Ḇerandak

Allah ifrur snon ma bin ḇerandak ma ryir su fa suḇarek ro Yaf Eden. Imarisen insama na suḇekina oso ma sifrur supswan ine ḇesiper ḇe firdaus.

FARKARKOR 3

Adam ma Eva Susouser faro Allah Ḇa

Rosai ḇefrur fa aiknam ḇero Yaf Eden fadu ya iḇese ro aiknam ḇesena? Rosai ḇefnai fa Eva dan aibon ani?

FARKARKOR 4

Masasor Nafnai Mamun

Allah imarisen faro Habel farsarser ḇyena, mboi Kain ima roḇa. Iso ḇefnai fa Kain imsor fafayaḇa ma ifrur roi ḇeḇyeḇa kaku.

FARKARKOR 5

Nuh Ifrur Wai Ḇeba

Malaikat ḇeḇarḇor ono sisya sfarḇuk kuker bin ḇero supswan ine, roma sesya sibamantar ma simarisen sifrur kandera snonkaku ḇesesya. Roi ḇeḇarḇor naisya ro moḇ nakam. Mboi Nuh dakmnis si ḇa, iswar ma isouser faro Allah.

FARKARKOR 6

Snonkaku Riwar Simkei ro Faḇruḇ Ḇeba

Faḇruḇ ya ḇyeḇesya snar mekem ya dado ro swaf ras ri 40 ma roḇ ri 40. Nuh ma kina ḇyesi sro wai anya dori ro swaf wampasi wambarek oser syadi kwar. Mura simkei, inja sadobur wai ani.

FARKARKOR 7

Ayar Karui Ḇekaki ro Babel

Snonkaku sya sna wos oser fa sḇawes mnu ḇeba oso ma ayar karui ḇekaki syadi isof ro farsyos iyaswa. Rosai ḇefnai fa Allah ifrur napnap wos sena fa neḇesisye?

FARKARKOR 8

Abraham ma Sara Susouser faro Allah

Rosai ḇefnai fa Abraham ma Sara suḇoḇ rum suḇeja ro mnu Ur ma sukenem ḇe mandaman ro sup Kanaan?

FARKARKOR 9

Ḇarpur Muma Suna Romawa!

Moḇsa Yahwe ifrur asas Ḇyena faro Abraham i fa ndarirya rai? Ro Abraham romawa ḇyesuya, asas anna ndarirya ro mansei, Ishak ke Ismael i?

FARKARKOR 10

Waswarepen Lot Swari

Allah ḇyuk mekem for ma fofen ḇefafar fa nado rarḇaḇ narap Sodom ma Gomora. Rosai ḇefnai fa mnu ḇeba ansuya supromes? Rosai ḇefnai fandun fa koswarepen Lot swari?

FARKARKOR 11

Fafrowes ro Kakyar

Allah ikofen ḇe Abraham i, ’Wun roma bani ḇe bon ḇero sup Moria ma farser i ḇe farsarser.’ Moḇsariso na Abraham kyamar roi ḇefrowespan kakyar ḇyedi rai?

FARKARKOR 12

Yakub Iso Ḇesmai Waris

Ishak ma Ribka suna romawa snon ḇesaper, suiso Esau ma Yakub. Snar Esau iso roma ḇepon suḇediri, inja nya nasan roma rawer fa ismai waris. Mboi, rosai ḇefnai fa ḇyoḇ na faro roḇean ben oser monda?

FARKARKOR 13

Yakub ma Esau Sukain Pyum Kaḇer

Rariso Yakub ismai barakas ro malaikat oso rai? Moḇsa syewar fa kyain pyum kaḇer kuker Esau i rai?

FARKARKOR 14

Women Ḇesouser faro Allah

Yusuf ifrur roi ḇepyum, mboi ḇyekandera. Rosai ḇefnai ya?

FARKARKOR 15

Yahwe Ḇyefnder Yusuf I Ḇaḇeri

Yusuf ḇyarek ḇinkwan ro kina ḇyesi, mboi Yahwe ifnoḇek i ḇesya kwar.

FARKARKOR 16

Ayub Ima Manseiri?

Ayub ismai samswen mboi isouser pdef faro Yahwe I.

FARKARKOR 17

Moses Kyinfir fa Fyarmyan faro Yahwe I

Smun Moses i ḇa fyor ḇyekapira kaker, kukro snari kyain fasis ḇa ḇo nya fawawinanem.

FARKARKOR 18

Manuk Ḇesak

Rosai ḇefnai fa for ḇesak isasyar ro manuk mboi manuk ani inanem ḇa?

FARKARKOR 19

Kandera Ḇerandak Rikyor

Firaun dun roi ḇemun faro kawasa ḇyesya snar dararer syadi ḇo imewer ryower rosai Yahwe ikofen na.

FARKARKOR 20

Kandera Riwonem Wer

Rosai kofawi ro kandera riwonem nane kuker kandera rikyor ḇerandak ya?

FARKARKOR 21

Kandera Ḇesamfur

Kandera ine ifrur fa Firaun ḇeararer ani isusu.

FARKARKOR 22

Mujisat ro Soren Ḇerik

Firaun imkei ro kandera risamfur anna, mboi na iḇye ro mujisat Allah ifrur nane ke?

FARKARKOR 23

Sifrur Asas faro Yahwe I

Snonkaku Israel sifrur asas oso faro Allah fafisu sḇarek ro Bon Sinai.

FARKARKOR 24

Sifrur Raris Asas Sena Ḇa

Fafisu Moses dun Sasoser Risamfur anya, kawasa sya sifrur roi ḇeḇyeḇa kaku.

FARKARKOR 25

Tabernakel Moḇ fa Sḇukiari

Rum kruben ḇeba ine iser burua asas.

FARKARKOR 26

Manpaf Ri Samfur Seser Risuru

Yosua ma Kaleb suḇese ro snon risamfur ḇemam fasis sup Kanaan ansi.

FARKARKOR 27

Sḇembroḇ faro Yahwe I

Korah, Datan, Abiram, ma snon ri 250 ḇesesya jadi fa sifawi ḇa boi kakuya sḇembroḇ faro Yahwe I.

FARKARKOR 28

Bileam Keledai Ḇyedi Dawose

Keledai myam snonkaku oso mboi Bileam ipok myam i ḇa.

FARKARKOR 29

Yahwe Kyinfir Yosua I

Allah ḇyuk akurfasna faro Yosua ḇefnoḇek ko kako ro baboine.

FARKARKOR 30

Rakhab Iyokef Manpaf Risuru

Ayar karui Yerikho imbroḇen. Ḇape, Rakhab rum ḇyeja ḇero ayar karui ani dores pdef.

FARKARKOR 31

Yosua ma Snonkaku Gibeon

Yosua ḇyenadi ḇe Allah ma dor insama oriya imnai! Allah kyarem nadi ḇyedi ke?

FARKARKOR 32

Manfarkin Ḇebabo ma Bin Ḇebri Risuru

Rofyor Yosua imar kwar, snonkaku Israel saksyom faro amfyanir. Sismai kandera ro kankenem sena, ḇape fafnoḇek ryamuma ro Hakim Barak, Debora bin ḇeḇenabi, ma Yael sko!

FARKARKOR 33

Rut ma Naomi

Bin risuru ḇekabom kwar sukaḇer ḇe Israel. Oser ya iso Rut, ifararur ro Boaz yaf ḇyedi, ḇo Boaz myamepen i.

FARKARKOR 34

Gideon Ifrur Kafyo Snonkaku Midian

Fafisu snonkaku Midian sifrur kandera snonkaku Israel sya, sor kaku fafnoḇek ro Yahwe I. Moḇsa Gideon ma sordade ḇebor ḇa ḇyansi sifrur kafyo sordade ri 135.000 rai?

FARKARKOR 35

Hana Ḇyenadi fa Dakna Romawa

Elkana dun Hana, Penina, ma romawa ḇyesi fa sḇeari ro tabernakel ḇero Syilo. Ro diwa Hana ḇyenadi dor fa dakna romawa. Taun oser mura, kyapar Samuel i!

FARKARKOR 36

Yefta Asas Ḇyedi

Asas rosai Yefta ifrurya, ma rosai ḇefnai ya? Rosai Yefta inaikir ḇyedi ikofenya fafisu ryower kmari asas ḇyedi?

FARKARKOR 37

Yahwe Dawos faro Samuel

Imam Ḇeba Eli romawa risuru ḇyesu sufarmyan ḇe imam ro tabernakel, ḇape susouser faro Allah sasoser Ḇyena ḇa. Samuel ḇebabo kaker ima iḇese, ma Yahwe dawos yoḇ Samuel i.

FARKARKOR 38

Yahwe Ifrur Simson fa Syambraḇ Kaku

Allah ifrur Simson syambraḇ fa myun snonkaku Filistin sya, ḇape fafisu Simson dun snemuk ḇesasar, snonkaku Filistin sfor i.

Wos Ḇefarkin faro Ḇar 7

Saul ma Daud suiso raja ḇero Israel. Farfyar suḇena nafnoḇek ko fa kofawi fandun fa kosouser Allah farkankin Ḇyena rofyor kofrur snemuk.

FARKARKOR 39

Raja Israel Ḇerandak

Allah inankow hakim sya fa sfarkin er Israel, ḇape sor raja oso fa ḇyepoik si. Samuel ryem Saul ḇe raja ḇerandak, ḇape ḇarpurya Yahwe pyampum i. Rosai ḇefnai ya?

FARKARKOR 40

Daud ma Goliat

Yahwe kyinfir Daud i fa ḇye raja Israel ḇebabo, ma Daud fyasnai rosai ḇefnai fa Yahwe kyinfir i.

FARKARKOR 41

Daud ma Saul

Rosai ḇefnai fa oso ro snon ansuine dayin suminya, ma rariso ayayin ḇyeknam ro sneri?

FARKARKOR 42

Yonatan Ima Imkak Ḇa ma Isoasuser

Raja romawa ḇyedi ḇyebati ḇepyum kuker Daud.

FARKARKOR 43

Raja Daud Ifrur Sasar

Kun snemuk ḇesasar ido na nun samswen nabor.

Wos Ḇefarkin faro Ḇar 8

Raja ḇeḇarḇor sya sifrur er ani sibur Yahwe I ḇo sisyom ḇe amfyanir, ḇape snonkaku Israel ḇebor sya sisoasuser pdef ḇe Yahwe.

FARKARKOR 44

Bait faro Yahwe

Allah kyarem Raja Salomo fararyor ḇyena ma ḇyuk fakamaman ḇeba kaku ḇe i.

FARKARKOR 45

Karajan ya Ḇyeḇerwas

Snonkaku Israel sibor sya sisoasuser faro Yahwe I werḇa.

FARKARKOR 46

Yahwe Fyasnai Iso Allah Ḇekaku ya

Manseiso Allah ḇekaku ya? Yahwe ḇaido Baal ke?

FARKARKOR 47

Yahwe Syambraḇser Elia

Na syambraḇser au kako ke?

FARKARKOR 48

Kabom Oso Romawa Ḇyedi Ikenem Kaḇer

Mujisat risuru Elia ifrur ro rum oso!

FARKARKOR 49

Ratu Ḇeḇarḇor Ismai Samamyai

Izebel ifrur aw fa myun Nabot insama ismai yaf anggur ḇyedi! Allah Yahwe myam kaku roi ḇeḇarḇor Izebel ifrur na.

FARKARKOR 50

Yahwe Ifnoḇek Yehosyafat

Raja Yehosyafat ḇyenadi ḇe Yahwe fafisu er-er ḇembroḇ sya siḇe smamunmun Yehuda.

FARKARKOR 51

Mananir Sordade ma Inai Mkun Oso

Inai mkun Israel ikofenḇair Yahwe papoik ḇeba ḇyedi faro bin ifarmyan ḇe i ma mujisat ḇe rarirya.

FARKARKOR 52

Kuda ma Kereta Mamun Ḇesak ro Yahwe

Rariso Elisa manfamyan ḇyedi myam kako ’ḇefnoḇek konsya sibor syadi ro ḇefnoḇek si sya’.

FARKARKOR 53

Yehoyada Imkak Ḇa

Imam ḇesoasuser oso imkak ḇa fa ḇyembroḇ ratu ḇeḇarḇor.

FARKARKOR 54

Yahwe Ḇyekaḇaḇaḇ faro Yunus

Rosai ḇefrur fa in ḇeba ya doren nabi Allah oso? Moḇsa isyae ro i rai? Ma farkarkor rosai Yahwe ḇyuk ḇe i?

FARKARKOR 55

Yahwe Malaikat Ḇyedi Kyadaun warek Hizkia

Ḇembroḇ Yehuda i sya sikofen Yahwe na ipok kyadaun warek kawasa ḇyesya ḇa, ḇape nane nkaku ḇa!

FARKARKOR 56

Yosia Imarisen faro Allah Sasoser Ḇyena

Yosia ḇyeraja ro Yehuda fyor ḇyeumur taun ri 8, ma ifnoḇek kawasa ḇyesi fa sisyom faro Yahwe.

FARKARKOR 57

Yeremia Ḇyaryas Yahwe Anun Ḇyena

Rosai nabi ḇeḇe romawa babo kaker ani ikofen na nafrur fa manfarkin sya simsor kaku.

FARKARKOR 58

Yerusalem Ḇyeḇekakok

Kawasa Yehuda ma Yerusalem sya sisyom ker allah-allah ḇekaku ḇa, inja Yahwe ryir si.

FARKARKOR 59

Snonkbor Rifyak Ḇesouser faro Yahwe

Snonkbor Yehuda anskoya skun snemuk fa skosouser pdef faro Yahwe, iba syadi rofyor skoro Nebukhadnezar istana ḇyedi ro Babilon.

FARKARKOR 60

Karajan Oso Nari Ḇekain Fyoro

Daniel fyasnaḇair knam ro Nebukhadnezar mafafu ḇefrur makakak ismai ya.

FARKARKOR 61

Skomewer fa Skoḇansuba

Syadrakh, Mesyakh, ma Abednego skomewer skoḇansuba faro Raja Nebukhadnezar amfyanir brawen ifrur anya.

FARKARKOR 62

Mafafu Ḇekur Aiknam Ḇeba

Nebukhadnezar mafafu ḇyena nekofenḇair ḇepon rosai na ḇekur i ro ras ḇarpon iyama.

FARKARKOR 63

Fasfas ro Ander

Fafisu risai wos ḇeser kankunes nane neḇefas, ma rosai knam ya?

FARKARKOR 64

Daniel ro Der Singa

Ḇenadi faro Yahwe ro ras nakam, imnis moḇ Daniel ifrur raya!

FARKARKOR 65

Ester Fyaspar Er Ḇyansi

Ima inaikir ḇeawak param ma ḇeramaker er ḇese, ḇape ḇye ratu.

FARKARKOR 66

Ezra Ḇyuk Farkor Allah Sasoser Ḇyena

Rofyor snonkaku Israel srower rosai Ezra iwasya na ramnai, sifrur asas oso faro Allah.

FARKARKOR 67

Ayar Karui Yerusalem

Nehemia ifawi mbroḇ sya aw sena fa smun si. Rosai ḇefrur fa imkak ḇa?

FARKARKOR 68

Elisabet Nya Romawa

Rosai ḇefnai fa Elisabet swari doḇe nari dawos ḇa isof ro romawa ani snari kyapar i?

FARKARKOR 69

Gabriel Isrow kuker Maria I

Malaikat Gabriel ikofenḇair anun ḇeyun marisen ḇeba kaku faro Maria i.

FARKARKOR 70

Malaikat Ikofenḇair Maria Daḇen Yesus I

Manfarandows ḇerower abar ro malaikat ani sramura beri ḇe Betlehem.

FARKARKOR 71

Yahwe Myamwarek Yesus I

Raja ḇeḇarḇor oso imbe myun Yesus i.

FARKARKOR 72

Fafisu Yesus Ibaḇa ya

Rosai ḇefnai fa guru-guru agama ḇero Allah rum Ḇyedi smanen kaku Yesus i?

FARKARKOR 73

Yohanes Ikofenḇair Mesias Rarama Ḇyedi

Yohanes na iba ido ḇye nabi. Na ikofenḇair Mesias rarama ḇyedi. Rosai snonkaku sya sifrur ḇeri na fafisu srower Yohanes farkarkor ḇyena?

FARKARKOR 74

Yesus Ḇye Mesias

Rosai Yohanes fyasnai ro wos ikofen ḇe Yesus i, ine iso rumkun domba Allah?

FARKARKOR 75

Setan Ifrowes Yesus I

Setan ifrowes Yesus i kali rikyor. Roi rikyor rosai iwan fa Yesus ifrur ya? Rariso Yesus ḇyuk kankarem rai?

FARKARKOR 76

Yesus Iyaw Ḇeḇaḇoḇ ro Bait Sya

Rosai ḇefnai fa Yesus iyaw domba ma sapi ro bait ma pyambar meja sikfadwer pipi sya?

FARKARKOR 77

Bin Samaria Ḇeyun Ware

Rosai ḇefnai fa bin Samaria ani ikandor fafisu Yesus dawos ḇe i? Rosai Yesus ikofen ḇe bin anine ikofenḇair ḇe ḇesesya ḇaime?

FARKARKOR 78

Yesus Ḇyaryas Ankankinem Ḇeḇye Karajan Allah

Kyinfir manfamyan ḇeḇeso ’fa sḇe mandaswan snonkaku.’ Yesus fyarkor manfamyan ḇyesine ramnai, iwan si fa sḇaryas ankankinem ḇeḇye.

FARKARKOR 79

Yesus Ifrur Mujisat Nabore

Ro moḇ risai monda ryarona snonkaku ḇeduf sya sisewar i, ma ḇyuk pararei ḇe si. Yesus ḇyawes inai mos oso ro marmar ya.

FARKARKOR 80

Yesus Kyinfir Manwawan Ri 12

Rosai ḇefnai fa kyinfir si? Waswarepen snonsnon sena ke?

FARKARKOR 81

Faya ro Bon

Yesus fyarkor roi ḇefandun kaku faro snonkaku ḇerama ḇe i sya.

FARKARKOR 82

Farkarkor Yesus Ḇyedi kuker Nadi

Rosai monda Yesus ikofen ḇe manfamyan ḇyesya fa sor ro nadi sena ya?

FARKARKOR 83

Yesus Fyan Snonkaku Syaran Sya

Ro mujisat ani, rosai kofarkor ro Yahwe ma Yesus i?

FARKARKOR 84

Yesus Imbran ro War ya Bori

Mkokara pan rosai manfamyan ansine sḇaḇir ro fafisu smam mujisat ani?

FARKARKOR 85

Yesus Ḇyuk Pararei ro Ras Paskah

Rosai ḇefnai fa snonkaku sya simarisen faro rosai Yesus ifrur na ḇa?

FARKARKOR 86

Yesus Ḇyawes Lazarus I

Fafisu Yesus myam Maria ḇyesneso kaku inja Yesus kyanes kako. Suḇesneso ḇape ḇarpur mura suryaḇ wer.

FARKARKOR 87

Paskah Ḇepupes ro Yesus I

Yesus ikofenḇair parenta ḇefandun kaku oso ḇe manfamyan ḇyesi ro fafisu skonan kayam kuker i.

FARKARKOR 88

Sfor Yesus I

Yudas Iskariot kuker kawasa ḇeso i sya ma kako prajurit sya srama kuker sun sumber ma ai mnuk ono insama bisa sfor Yesus i.

FARKARKOR 89

Petrus Fyamyun Yesus I

Rosai ḇeḇejadi ro Kayafas rum ḇyeda ḇarpondi? Ma rosai ḇeḇejadi faro Yesus i ro moḇ semankara i?

FARKARKOR 90

Yesus Imar ro Golgota

Rosai ḇefnai fa Pilatus ryir Yesus i fa smun i?

FARKARKOR 91

Yesus Ikenem Kaḇer Kwar

Rosai ḇeḇejadi ya ro fafisu smun Yesus i kwar?

FARKARKOR 92

Yesus Isrow kuker Manfamyam Ḇyesya Wer

Rosai Yesus ifrur ya insama manfamyan ḇyesine srower pyum rosai fyawar na?

FARKARKOR 93

Yesus Kyaḇer ḇe Nanki

Fyor kyaḇer ḇaim ḇe nanki, ḇyuk parenta ḇefandun kaku ḇe manfamyan ḇyesya.

FARKARKOR 94

Manfamyan Sya Sismai Rur Ḇesren

Mujisat rosai ḇejadi fafisu sismai rur ḇesren?

FARKARKOR 95

Snonkaku Oso Ḇaḇeri Nari Ḇedwarek Si

Manfarkin agama ḇemun Yesus i kwar sya imbe sifrur manfamyan ḇyesya sawos ker awer Yesus snonsnon ḇyedi. Ḇape manfamyan ḇyesya simnai ro fararur ine ḇa.

FARKARKOR 96

Yesus Kyinfir Saul I

Saul imarisen ḇa kaku faro snonkaku Kristen sya, ḇape imbror kwar.

FARKARKOR 97

Kornelius Ismai Rur Ḇesren

Rosai ḇefnai fa Allah iwan Petrus i ḇe rum snon ḇeḇe Yahudi ḇa ani?

FARKARKOR 98

Snonkaku Ḇero ro Er Ḇese Sḇekristen

Manwawan Paulus kuker bati ḇyesya sḇaryas ḇe moḇ ḇebinkwan.

FARKARKOR 99

Ḇemamwarek Bui Dakḇe Kristen

Rariso rur ḇeḇyeḇa, saprop imer, ma sumber naisya ro farfyar ine?

FARKARKOR 100

Paulus ma Timotius

Suḇebatiyae su ma sufararur kayam ro taun ḇe taun.

FARKARKOR 101

Paulus Ryaḇe Roma

Ro marandan ḇesamswen ine, roi oso ḇaḇeri ḇedwarek manwawan anine ḇa.

FARKARKOR 102

Yohanes Myam Fasasnai Riḇeḇeso

Yesus fyasnai mamam riḇeḇeso kukere fafisu iwama.

FARKARKOR 103

”[Karajan] Bedi ryama kada”

Mamam Yohanes ḇyedi ne fyasnai Karajan Allah nari ḇyuk roi ḇepyum ro supswan ine.