Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ḆAR ḆEḆE 7

Nyan Ḇepyum fa Mufarkor Romawa Sya

Nyan Ḇepyum fa Mufarkor Romawa Sya

”Wos parenta ro ras ine fandun fa isya ro snemun ḇedi; ma farkor kaku na ḇe romawa ḇedi.”Ulangan 6:6, 7

Yahwe, Ḇeḇefrur kina sya, ḇyuk fararur ḇe sinan muya fa mufaduru romawa muḇesi. (Kolose 3:20) Muḇesinan ido, fandun fa mufarkor romawa muḇesi fa siswar Yahwe I ma rofyor siḇa mura sismai fawawinanem fa sifrur roi ḇepyum. (2 Timotius 1:5; 3:15) Mu kako fandun fa mufawi kaku rosai ro snemun romawa muḇesi. Roi ḇefandun syadi ya, muḇuk farari ḇesi. Inja, rofyor Wos Sren Allah Ḇyena nasya ro snemun muḇedi ido, nari napyan fa mufarkor romawa muḇesi kuker payamyum.Mazmur 40:8.

 1 ROFYOR ROMAWA SAWOS MUROWER NA

ROSAI REFO IKOFEN YA: ”Mkosamberen famkomnaf, ḇape mkowawos ma mkomasasor fasaw awer kako.” (Yakobus 1:19) Mumarisen romawa sya sifawar sariryakam ḇemu. Inja fandun fa murower rofyor sawos faro mu. Ro rum mumasasor fasaw awer insama romawa sya simarisen sifawar rosai ro sneḇaḇir sena. (Yakobus 3:18) Snar mumasasor fasaw ido, nari simewer fa sifawar rosai sismaina ḇemu. Inja mufasnai kaḇaḇaḇ ḇe romawa muḇesi. Ro ras ḇe ras mufasnai saswar muḇena faro si.Matius 3:17; 1 Korintus 8:1.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Rofyor romawa sya simarisen sawos ido murower pyum si

  • Muyawos ḇesi ro ras ḇe ras, ḇape rofyor sismai mbroḇ monda ḇa

2 NAPYAN ḆE ROMAWA SYA FA SAWOS ḆEMU

ROSAI REFO IKOFEN YA: ”I ḇefasnaḇair fawawinanem ro roi oso nari ismai payamyum.” (Amsal 16:20) Murower monda ḇa rosai sikofen na mboi fandun fa mufawi kaku rosai sneḇaḇir sena. Romawa sine sawos ker rosai sifawi pyumna ḇa. ”Rofyor snonkaku oser ḇyuk kankarem ḇepon faro roi oso rofyor ryower ḇaim inema kyurfasnai nya fawawi ḇa.” (Amsal 18:13) Mupok fa muna sne dosam fasaw awer.Amsal 19:11.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Rofyor romawa sya sawos ido, musunuk awer rosai sawosna kuker masasor

  • Muswarepen rofyor mumnis si, rariso sneḇaḇir muḇena kuker roi ḇefandun ḇemu ro fafisu iya

 3 MUFASNAḆAIR SNAR MUSMAI KARKARA OSER

ROSAI REFO IKOFEN YA: ”Romawa yedi, rwower farkarkor kma ḇedi, ma binkwan bur awer sasoser awin ḇedi.” (Amsal 1:8) Yahwe ḇyuk fakamamar faro sinan sya fa sifaduru romawa sya. Inja fandun fa mufarkor romawa muḇedi fa sesyowi ma sisousermu. (Efesus 6:1-3) Nari romawa sya sḇaḇir snar sinan muya, muḇeoser ʼro kakara oserʼ ḇa’. (1 Korintus 1:10) Rofyor Au kukro swa Ḇedi muna wos oser ḇa ido mufasnaḇair awer ro ḇarpon romawa sya. Snar nari nafrur fa romawa muḇesi sḇesyowimu ḇe sinan ḇa.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Muwawos insama musmai nyan oser fa muḇuk farkor romawa muḇesi

  • Snar Au kukro swa Ḇedi musmai nyan ḇese fa mufarkor romawa muḇedi ido, fandun fa mufawi pyum kakara muḇena oser-oser resari

 4 MUFRUR FASASOS

ROSAI REFO IKOFEN YA: ”Mkofarkor si kuker farkarkor ma ananun Allah.” (Efesus 6:4) Infa muḇefyai fa mufarkor romawa muḇesi, fandun fa mufrur fasasos kuker nyan rariso mufarkin ma mufarkor romawa muḇesi. (Mazmur 127:4; Amsal 29:17) Mufarkor sima muprer monda siḇa, mboi musaramper si fa sifawi rosai ḇefnai fa muḇuk farkarkor ḇeradirya. (Amsal 28:7) Ma, mufarkor si fa siswar Yahwe Wos Sren Ḇyena ma sifawi pyum wos ḇefarkin ro Refo ya. (Mazmur 1:2) Kuker farkarkor ine, na ifnoḇek si fa smambir rosai ḇenapes ma ḇesasar ya.Ibrani 5:14.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Mumam kaku romawa muḇesi fa smam Allah ima isya kaku ma sikyar faro I

  • Mufnoḇek si fa smambir ma sebinkwan bur ken’m ḇeḇyeḇa, imnis rari ḇepyum ḇa sifasna ro internet. Mufarkor si fa sebinkwan bur snonkaku ḇeḇarḇor

”Farkor romawa babo sya kuker nyan ḇemnis faro si”