Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ḆAR ḆEḆE 5

Frurpyum Manbanyo ma Inbanyo Ḇedi

Frurpyum Manbanyo ma Inbanyo Ḇedi

”Mkofasna . . . snemura, ḇaḇerun sne, ḇaḇefarfir, ma ḇaḇekaḇaḇaḇ.”Kolose 3:12

Rofyor mufakawin kwar ido, muḇekina oser kwar. Kakuḇae na muswar ma muḇesyowi pdef sna ma kma muḇesi, ḇape farbuk kwar ido swa Ḇedi iso waswar ma ḇesyowi kaku i. Roi ḇeradinema napyan ḇa faro sinan muḇesi. Ḇape, wos farkankin ro Refo ya na ḇyuk saramper ḇe mu fa mufrurpyum manbanyo ma inbanyo muḇesi, rifyo, ma napirem ḇesesya, ro swaf muḇawes kina ḇebabo muḇedi.

 1 NWA PDEF KARKARA ḆEPYUM FARO MANBANYO MA INBANYO

ROSAI REFO IKOFEN YA: ”Mkoḇesyowi sna-kma mkoḇesi.” (Efesus 6:2) Waba ma farḇuk kwar rariryano, ḇesyowi ma wafrurpyum pdef sna ma kma Ḇedi. Swa Ḇedi kako nya sna-kma ma fandun kaku fa dakfrur pyumsu. ”Saswar ani isasyar kuker sasuremḇa”, inja pok fa ḇearurem awer rofyor mam swa Ḇedi fyanam syadi kuk’r sinan ḇyedi.— 1 Korintus 13:4; Galatia 5:26.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Pok fa wakofen radine awer, ”Kina ḇesima sakfandun ayaḇa ḇeri” ḇaido ”Snami ima dakmarisenḇa rosairirya kam yafrur na”

  • Mam kuker fawawi rariso karkara ro swa Ḇedi

 2 FANDUN IDO WAKOFEN ḆERI ḆAPE ḆEMASASOR AWER

ROSAI REFO IKOFEN YA: ”Rarirya snonya nari ibur snari ma kmari ma ḇyeoser kuker swari, isof sukam suḇe ḇaken oser.” (Matius 19:5) Rofyor ḇefakawin kwar, na sinan Ḇedi simarisen kaker fa sifaduru Au. Imbude sisowawar’k syadadi ro fararur muḇena.

Mankunmu ḇeyap ro fafisu risai mufandun farfnoḇek sena. Ramnai, mukofenḇair pyum ḇesi. Mukofen ḇeri, ḇape kuker masasor awer. (Amsal 15:1) Rari ḇemnis ḇaḇerun sne, sne farfir, ma ḇaḇekaḇaḇaḇ nari nefnoḇekmu fa mufanam pdef kuk’r manbanyo ma inbanyo muḇesi, insama mkoswaryae.Efesus 4:2.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Mam mḇoi sinan muḇesi sisowawar’k syadi ro kankenem muḇena ido, wawosna kuk’r swa Ḇedi resari rofyor fafisu ya naknon kwar

  • Fandun fa muna wos oser kuk’r rariso mufrur mnis farmbroḇ ine rai