Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 ḆAR ḆEḆE 1

Wor Farkankin ro Allah Insama Wasmai Aski

Wor Farkankin ro Allah Insama Wasmai Aski

”Ḇefrur snonkaku sya ro randak ya ifrur snon ma bin.”Matius 19:4

Ḇeḇefrur farḇakḇuk ḇerandak ya iso Allah Yahwe. * Ro Refo ya ikofenḇair Allah Ifrur bin ḇerandak ma ”duni ḇe snon ani”. Adam iryaḇ kaku inja ikofen, ”Ine iso dar ro dar ayedi ma ḇaken ro ḇaken ayedi.” (Kejadian 2:22, 23) Ro baboine kako, Yahwe Imarisen kaku snonkaku ḇefakawin sya sismai aski.

Rofyor Wafarḇuk ido, na wawasen farḇaku̱k Ḇena neaski pdef. Mboi komam kada, ndariryaḇa snaro inbeswa ḇefarḇuk kwar ma suswaryaesu kako susya susmai samswen. (1 Korintus 7:28) Ro syap ine, na wasrow mnuk-mnuk ḇefarkin ro Refo ya, inja waso mnis na ido, farḇakḇuk ma kina Ḇedi na ismai aski.Mazmur 19:8-11.

 1 FARARUR ḆERAMA RO YAHWE I MUFRUR NA

ROSAI REFO IKOFEN YA: Snonswa iso ḇeḇukor ro kina.Efesus 5:23.

Faro Au snonswa, Yahwe Imarisen insama wafrur pyum swa Ḇedi. (1 Petrus 3:7) Ifrur ma kyur binswa fa ifnoḇek Au, ma imarisen waswar i ma ḇesyowi i. (Kejadian 2:18) waswar i ido na wafrur ḇepon fandandun ḇyena bur ro fandandun Ḇedi.Efesus 5:25-29.

Faro Au binswa, Yahwe Imarisen insama ḇesyowi swa Ḇedi ma wafnoḇ’k i insama ifrur mnis fararur ḇyedi ḇe snonswa. (1 Korintus 11:3; Efesus 5:33) Wos snemuk rosai dunna wasonemna ma wafararur kayam kuk’r sne ḇesiper. (Kolose 3:18) Wafrur roi nane ido, nari wadoser ma wapyum kaku ro mamam swa Ḇedi ma Yahwe I.1 Petrus 3:1-6.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Wafuken ḇe swa Ḇedi rariso na ḇyesnonswa ḇaido binswa ḇepyum syadi. Ramnai, wamnaf pyum kaku i ma swewar kaku fa fadwer rari ma kenem Ḇedi

  • Ḇekaḇaḇaḇ kada. Ḇape, inema nefandun oras nabor faro mu fa mufawi rariso nyan fa musmai aski ya

2 MAM PYUM KAKU SNEḆAḆIR SWA ḆEDI

ROSAI REFO IKOFEN YA: Fandun fa wafawi kaku fandandun swa Ḇedi. (Filipi 2:3, 4) Snar ima ḇesyowi kaku ro mamam Ḇedi, inja mam pyum sneḇaḇir ḇyedi. Waswarepen pdef snar Yahwe dor faro manfamyan Ḇyesi insama ”sfafir faro snonkakusya kam”. (2 Timotius 2:24) Ro rasras komam kada snonkaku ono sisya sawos rarmomen ḇefnai fa ḇerower sya sne sena nefafardun, ḇape ḇeyawos kuk’r wos payamyum kada na nun sneprei faro ḇerower sya. Inja, rofyor wawos ḇe i ido, kwinfir mnis wos Ḇena. (Amsal 12:18) Yahwe rur Ḇyeja na ifnoḇek Au fa wawos kuker payamyum ma ḇefo kuker sawarwar.Galatia 5:22, 23; Kolose 4:6.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Ḇenadi ma wor farfnoḇek insama rofyor wawos roi ḇesamswen musmaina, wawos kuker swaruser ḇepyum ma sne ḇeknon

  • Kwara pyum resari rosai nari wawosna ma rariso Wawos pyum na rai

 3 MUNA KARKARA OSER

ROSAI REFO IKOFEN YA: Rofyor ḇefakawin kwar, Au kuk’r swa Ḇedi muḇe ”baken oser” kwar. (Matius 19:5) Mboi, muma muna ken’m oserḇa inja, nari karkara muḇena kako namnisyae kam ḇa. Inja, fandun fa mufarkor insama muna karkara ma sneḇaḇir oser. (Filipi 2:2) Roi nane nefandun kaku rofyor mufrur wos snemuk. Refo ya doḇe, ’Kuker farkankin, fararur nakam nun bon ḇepyum.’ (Amsal 20:18) Inja, rofyor mufrur wos snemuk ido, fandun fa muyun wos ḇefnoḇek ro Refo ya ḇe farkankin.Amsal 8:32, 33.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Rofyor mufawar ma muyawos roi oso, mufasnaḇair kako sneḇaḇir muḇena

  • Rofyor musmai wos oser ḇaim, wawos na resari kuk’r swa Ḇedi

^ par. 4 Yahwe iso snonsnon Allah Ḇyedi ro Refo ya.