Kina Ḇedi Na Ismai Aski

Na wasmai ḇaḇeaski ro farḇakḇuk ma kina snar waso mnis farkankin ḇero Refo ya.

Wos Ḇerandak

Na wasma kina , ma farḇakḇuk ḇeaski kuker waso mnis ananun ḇepyum ḇero Refo ḇeḇefas ro brosur ine.

ḆAR ḆEḆE 1

Wor Farkankin ro Allah Insama Wasmai Aski

Fakfuken risuru suine nari sambraḇser farḇakḇuk Ḇedi.

ḆAR ḆEḆE 2

Muḇesisye Awer

Souser rofandu bin ma snonswa ima sufrur farḇakḇuk famfnom ḇa monda ke?

ḆAR ḆEḆE 3

Nyan fa Mufrur Mnis Farmbroḇ Ya

Nyan ḇenapes ḇekyur farḇakḇuk muḇena sambraḇ ma ḇeaski ḇaido ifrur sneso.

ḆAR ḆEḆE 4

Nyan fa Mufasos Mnis Kumpanna

Rosai ḇefnai fa fandun kaku mukyaryaemu ma muyawos ankarkar awer?

ḆAR ḆEḆE 5

Frurpyum Manbanyo ma Inbanyo Ḇedi

Nari muḇesyowi pdef sinan muḇesi ma mufaduru farḇakḇuk muḇena pdef.

ḆAR ḆEḆE 6

Fafisu Nari Nefararwei Rofyor Kapira Isya

Rofyor musmai kapira ya fesepen muḇena nari fanam ke roba?

ḆAR ḆEḆE 7

Nyan Ḇepyum fa Mufarkor Romawa Sya

Farkankin inema ḇuk farkor ma sasoser monda ḇa.

ḆAR ḆEḆE 8

Rofyor Kina Ḇedi Ismai Kandera

Wor farfnoḇek ḇefandun na.

ḆAR ḆEḆE 9

Farsamsyom ḇe Yahwe Kuker Kina Ḇedi

Rariso insama musmai raryaḇ syadi rofyor farsamsyom kuker kina muḇedi?