Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FAKFUKEN 2

Rosai Ḇefnai fa Yakaraker Moḇ Yasnai Raya?

Rosai Ḇefnai fa Yakaraker Moḇ Yasnai Raya?

ROSAI ḆEFNAI FA INE FANDUN

Roi ḇeḇeso isya ḇefandun syadi ro rosai mam ro fanin ya.

IḆYE KADA ROSAI FANDUN FA WAFRUR YA?

Kwarapan fawar ine: Yuli myam ro fanin mboi ḇyeḇaken kaku. Inja dawos ro mankundi, ”Baken yedine iba boken awer.” Mboi sinan ḇyesuya ma bati ḇyesi soḇe ”baken ḇyedi iba ḇa.”

Ḇarpurya, Yuli kyara nyan fa ifrur baken ḇyedi nababa insa nado ”kilo risuru syadi monda”. Inja, imewer inan ro ras ḇeḇeso . . .

Rofyor Au isya ḇaḇir wakmnis Yuli ido, rosai nari wafrur ya?

WAMNAI MA KWARA!

Kakara Bedi kuker mankundaw ima imnis ra mam nin Bedi ro fanin ḇeḇyeḇa

Rofyor kwara rariso wasnai raya nama roi ḇesasarḇa. Kakuya, Refoya dawos kuker sananai baken ro snon ma bin ḇeḇeso raris Sara, Rahel, Abigail, Yusuf, ma Daud. Refo ikofenḇair snar bin oso snoriso Abisyag ”idoser fafayaḇa.”1 Raja-Raja 1:4.

Imḇape, roma inai babo ḇebor sya simarisen syadi kuker rariso sisnai raya. Ine nari nun si ḇe roi ḇesamswen beba. Kwarapan:

  • Ro penelitian oso ikofen, persen ri 58 ro inai babo sya sikofen snar baken sena naba boken, ḇape kakuya, persen ri 17 monda ḇeradirya.

  • Penelitian ḇesena ikofenḇadir, persen ri 45 ro bin ḇena baken beba mankunḇa skara baken sena naba mankenem!

  • Roma inai babo ḇeḇeso sya sḇensewar fa baken sena nado, nafnai fa sismai anoreksia. Anoreksia iso san roḇean mboi simkak baken sena naba inja san pyum ḇa rawo sibiser kaku.

 Rofyor wasmai anoreksia ḇaido wanan pyum ḇa ido, wor farfnoḇek ḇeri. Randak ya wakofenḇadir ḇe sinan besuya ḇaido snonkaku ḇese befawi syadi wakyar sya. Refoya doḇe, ”Bati ḇekaku ima ifo kuker saswar ro fafisu nakam, ma ḇyemanḇekanaek ro fafisu ḇesamswen.”Amsal 17:17.

ROI ḆEPYUM SYADI BISA FA WAFRURNA!

Kakuḇae, rosai ḇero sne koḇena iso ḇefrur fa kosnai pyum ke roḇa. Kwarapan Raja Daud roma ḇyeja Absalom i. Refo doḇe:

”Snon osoḇaḇeri idoser syadi kaku ro i. . . . Par kermkun nasya ro i ḇa.”2 Samuel 14:25.

Ḇape, snonkbor ine ifo kuker ararer, fabri mankun, ma ifarawrowes! Iso ḇefnai fa Refoya fyasnai Absalom dasdoser ḇyeja ḇa; ḇape fyasnaḇair ima snon ḇefasnai mamyai ḇa, isouser ḇa ma imarisen fa myamunmun.

Inja, Refoya ḇyuk ḇe ko anun nane:

”Mko ḇeḇefrur babo pdef.”Kolose 3:10.

”Karamas ro kankenem monda awer . . . , mboi karamas ḇena nek ro sne ḇeyokef.”1 Petrus 3:3, 4.

Wamarisen fa wasnai pyum ima roi ḇesasar ḇa dirya, ḇape roi ḇefandun syadi ro roi ine iso rari Bena. Ro marandan kankenem, rari-rari ḇepyum Bena iso na sisandikna ḇardibur baken ḇesambraḇ ḇaido dasdoser ro baken Bedi! Binkbor oso ḇenir ḇe Filia doḇe, ”Kakuḇae, wadoser iso nari snonkaku sya smamker Au. Ḇape, kaku ya roi na siswarepen ya iso rari ḇepyum ma sne Bedi.”

MAM RARISO WASNAI RAYA

Rofyor mam mankundaw ido wafafko ke?

Fafisu oso kwara fa fadwer mkasna kuker ḇeoperasi insama wasnai pyum ḇaido wanan pyum ḇa insama baken Bedi naba ḇa ke?

Rosai imḇe fadwer ro baken Bedi? (Kwinfir kankarem Bedi.)

  • KAKAKI

  • MARḆAK

  • PIK

  • SANANAI BAKEN

  • MKA

  • MOḆ KIF BEDI NASNAI RAYA

Rofyor kwarem imbo faro fakfuken oser ma suru ḇaido kwinfir ro roi rikyor ro fakfuken ḇekyor ya ido, kwarapan roi ine: Na mankundaw mam wasnai pyum ḇa mboi mamam snonkaku ḇese smam Au rariryaḇa. Ine na nafrur fa wamkak syadi faro baken Bedi kuker moḇ wasnai raya.1 Samuel 16:7.