Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FAKFUKEN 9

Fandun fa Yakyar faro Farkarkor Evolusi Ke?

Fandun fa Yakyar faro Farkarkor Evolusi Ke?

ROSAI ḆEFNAI FA INE FANDUN

Farkarkor evolusi ine kyaku indo, na kankenem koḇena ine nun roi noba. Farkarkor kuker braur ima kyaku indo, na kosmai kankarem ḇepyum faro fakfuken kuker kankenem koḇena ma fafisu naiwama.

IḆYE KADA ROSAI FANDUN FA WAFRUR YA?

Kwarapan fawar ine: Aleks ikmom, ikyar monda faro Allah ma braur bramin Ḇyena. Ḇape ras ine guru biologi ḇyeja ikofenbos snar evolusi ima roi ḇekaku rirya, ine neknam ro fawawi dunya sikyar na. Aleks imewer fyasnai ima ifawi royoḇa. Dawos ro mankundi, ”Manḇefawinanem dunya sya roi sikofen ine nkaku ido, rosai ḇefnai fa yakyar ḇa?’

Au iso Aleks ido, na wakyar faro farkarkor evolusi snar ro syap farkarkor ro rumfarkor ikofen nama nkaku ke?

WAMNAI MA KWARA!

Snonkaku risuru ḇefamfabri kuker farkarkor evolusi ine, na susawsaw fa sufasnaḇair kakara suḇena faro rosai suyawawos anna mboi mankunsu sufawi mnis rosai ḇefnai fa sukyar faro roi anna ḇa.

  • Snonkaku ḇeḇeso sisya sikyar roi oso ryama ro mankundiḇa snar rosai sifarkor kwar ro gereja.

  • Snonkaku ḇeḇeso sisya sikyar faro farkarkor evolusi snar rosai sifarkor kwar ro rumfarkor.

 FAKFUKEN RIWONEM INFA KOKARA NA

Refoya doḇe, ”Snar snon oso ḇefawinananem ḇaḇawes rum ḇape snon ḇefawinananem ḇaḇawes roi ḇeborkam isoine Allah.” (Ibrani 3:4) Wakyar roi ine nkaku ke?

Sino soḇe kankenem koḇena ine ndrama ro mankundi mboi ine nsun ro karkara ḇa snar ima imnis ra koḇe rum ine isya ro mankundi

KAKARA SNONKAKU: Roi ḇeḇorkam ḇero supswan ma farsyos beba ine ndrama ro roi beba oso ḇekpef.

1. Mansei ḇaido rosai ḇefnai fa roi ḇekpef ine ḇeḇejadi ya?

2. Kakara Bedi ido rosai ḇekaku ya—roi nakam ndramuma ḇeri ro mankundi ke ḇaido roi nakam ndrama ro snonkaku oso?

KAKARA SNONKAKU: Snonkaku sya srama ro aiwan sya.

3. Snonkaku sya srama ro aiwan, raris srama ro kerai ido, rosai ḇefnai fa swaruser ma samambraḇ ro snonkaku sya nakaki syadibur ro kerai sya?

4. Rosai ḇefnai fa roi ḇekenem ”ḇekasun kaku” nsamswen kaku fa kofawi nakam?

KAKARA SNONKAKU: Evolusi ima roi ḇekaku rirya.

5. Snonkaku ḇekyar faro evolusi ine sḇuk fasasnai ro roi ine kwar ke?

6. Snonkaku riḇeso ḇekyar faro evolusi srower kwar snar snonkaku ḇena fawawi syadi sya sakyar faro roi anna ke?

”Rofyor wambran ro supyado ma wasrow rum oso ḇepyum kaku, rosai kwara ya: ’Na woḇe rum ine ipyum kaku! Mboi na kwara aiknam bebor anna nasapi mnis kaku ma ḇyawes mankundi ḇe rum.’ Rariryaḇa! Ine nsun ro swaruser ḇa. Inja, rosai ḇefnai fa kokyar snar roi bebor kam ro supswan ma farsyos beba ine ryama ro mankundi?”—Yuli.

”Kwarapan, snonkaku oso ikofen ḇe Au snar ro pabrik percetakan oso, roi oso isya ikpef ma tinta ḇero dorina nakpar ḇe ander ma loteng ma ifrur fasfas ḇemnis kuker kamus oso. Na wakyar faro roi nane ke?”—Darius.

 ROSAI ḆEFNAI FA KOKYAR FARO ALLAH I?

Refoya ḇyuk anun ḇe Au fa buk ”samambraḇ ro kakara bedi.” (Roma 12:1, NW) Ine iso kakyar koḇena faro Allah I ndrama monda awer snar

  • SNEḆAḆIR (Yaḇaḇir samambraḇ beba oso isya)

  • SNONKAKU ḆESE SAWYAE AYA (Yaḇarek ronfadu snonkaku ḇekyar faro agama)

  • DAFDIFER (Sinan ayesu sufarkor aya fa yakyar faro Allah, inja yana nyan fa yakinfir ḇa)

Ḇardibur ro na, rosai wakyar ya fandun fa neknam ro roi ḇekaku

”Rofyor yaro kelas yarower guru yedi fyasnaḇair rariso baken koḇena fyararur rai, nane nafrur fa yakyar kaku snar Allah ima isya. Ḇar nakam ro baken koḇena nya fararur oser-oser ḇardi, isof ro ḇar ḇekasun na. Ma, rofyor baken koḇena isya fyararur koḇaḇir na ḇa. Baken snonkaku sya napyum bose!”—Tince.

”Rofyor yamam aidoram ḇekaki oso, wai beba oso, ḇaido oto, yafuken faro mankundaya, ’Mansei ḇefrur roi nanekam?’ Ine snonkaku ḇena fawawi siso ḇefrur oto na, snar ḇar-ḇar ḇekasun na nabor nfararur pyum fa oto anya nambran mnis. Snar oto ine snonkaku sisya ḇefruri inja rarirya kako snonkaku koine kosya ro mankunko ḇa.”—Riki.

”Snar yafarkor nabor kuker fawawi dunya ine, evolusi ine nsun ro kakara ayena ḇa. . . . Yafandun ’kakyar’ beba syadi fa yakyar faro evolusi snar yakyar kaku faro Allah I kwar.”—Anton.

INFA KWARA NA

Imbude penelitian ine sifrurna ro taun ḇe taun kwar, mboi manḇefawinanem dunya sine sna wos oser ḇaim kuker evolusi ine. Manḇefawinanem sya monda sna wos oser kuker evolusi ine ḇa, inja wakyar mankenem faro farkarkor evolusi ine ḇa ima nsasar ke?