Kankarem faro Fakfuken ri 10 ro Roma Inai Babo Sya

Wasmai anun ḇepyum ro syap ine insama kankenem Bena ipyum.

FAKFUKEN 1

Manseiso Aya Ine?

Rofyor wafawi samambraḇ Bedi, ḇaḇeraryarḇa Bedi, ma roi swewar ya, nari bisa fa wafrur snemuk kuker fawawinanem rofyor wasmai dafdifer ro bati Bedi.

FAKFUKEN 2

Rosai Ḇefnai fa Yakaraker Moḇ Yasnai Raya?

Rofyor mam mankundaw ro sonin ido na wafafko ke? Nyan ḇepyum rosai wafrur insama wasnai pyum?

FAKFUKEN 3

Nyan ya Rariso Insama Bisa Yawos Pyum Kuker Sinan Ayesuya?

Anun-anun nane nafnoḇek Au fa wawos pyum faro sinan ḇesuya.

FAKFUKEN 4

Nyan ya Rariso Insama Bisa Yafrur Mnis Sasar Ayena?

Fyoro ke roḇa na wakfrur sasar raris snonkaku ḇesesya kako. Inja nari rosai wafrur ya?

FAKFUKEN 5

Rosai Nari Yafrur Rofyor Sifarfnak ma Sikyarenker Aya ro Rumfarkor?

Nwa nyan kaker fa wafrur roi oso. Na bisa fa pampum ḇefarfnak Ausya kuker mamunmun ḇa.

FAKFUKEN 6

Nyan ya Rariso Insama Bisa Yapampum Dafdifer ro Bati Ayesya?

Imbude wafawi roi oso ima roi ḇekaku mboi samswen ḇe Au fa wafrurna.

FAKFUKEN 7

Rofyor Bati Yedi Idif Aya fa Nufrur Fararur Farbuk Ido Rariso Yapampumna Rai?

Kwarapan rosai nari roma inai babo sya sismai rofyor kabrai saswar sena fanam mankenem.

FAKFUKEN 8

Rosai Fandun fa Yafawi Kuker Snonkaku Ḇedafdifer Fafayaḇa fa Ḇefrur Farbuk?

Bebor ḇesmai roi ine iso roma inai babo sya. Nyan ya rariso mamwarek mankundaw?

FAKFUKEN 9

Fandun fa Yakyar faro Farkarkor Evolusi Ke?

Farkarkor rosai ḇesun ro karkara ya?

FAKFUKEN 10

Rariso Refoya Bisa Ifnoḇek Aya?

Snonkaku bebor sya soḇe, Refoya nafo kuker farfyar ḇekakuḇa, imnis werḇa kuker fafisu ine, ḇaido samswen kaku fa kofawi na. Roi osoḇaḇeri iba syadi ro napnapes.