Rwa beri be konten ya

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Snonkaku Ḇemar Sya Na Sikenem Ḇer Ke?

Snonkaku Ḇemar Sya Na Sikenem Ḇer Ke?

Kankarem Bedi rarso?

  • Ryariri.

  • Raryaḇa.

  • Fawiḇa.

 ROSAI REFO BYADIR NA

”Nari aḇiḇer ya isya faro snonkaku ḇemar sya.”Kisah 24:15, Wos Ḇyak ro Rasras.

NUN PAYAMYUM BE AU

Ḇaḇe sneprei ro fafisu snonkaku Waswar kaku ya imar.2 Korintus 1:3, 4.

Makakak syadi ḇer ḇa faro ḇaḇe marmar ya.Ibrani 2:15.

Smai saneraro fa na Wasrow ḇer kuker snonkaku ḇemar kwar ansi.Yohanes 5:28, 29.

 RARIRYA KOKYAR FARO SA REFO BYADIR NA?

Imbo. Isoine nyan ri kyor:

  • Allah iso Ḇefrur kenem ya. Refo ya doḇe Allah Yahwe I ”ḇeḇuk kenem ma knaref”. (Kisah 17:24, 25) Ḇeḇe knam kankenem ya iso ḇena samambraḇ fa ikḇawes snonkaku ḇemar sya.

  • Ro fafisu iwara Allah Ikḇawes snonkaku emar kwar sya. Refo ya fyas fafyar ri war roro snonkaku—sinan ma babo sya, snon ma bin sya—si kenem ḇer. Sisya simar babo, mboi isya kako sikrami ro ras ri fyak!Yohanes 11:39-44.

  • Allah Imarisen kaku ḇyuk aḇiḇer ḇe snonkaku sya ro fafisu iyama. Yahwe imewer kaku marmar ya. Myami imnis mbroḇ. (1 Korintus 15:26) I sawsaw fa ḇye pumo marmar ya kuker aḇiḇer. Ima ”myander” kaku fa ikḇawes snonkaku ḇero swarapepen Ḇyena insama sikenem ḇer ro supswan ine.Ayub 14:14, 15, NW.

 INFA KOKARA

Rosai ḇefnai fa koḇe sinan ma komar?

Fakfuken ine Refo kyarem na ro KEJADIAN 3:17-19 ma ROMA 5:12.