Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 11

Fainda Rosai Kosmai ro Wos Befnoḇek ro Refo ya?

Fainda Rosai Kosmai ro Wos Befnoḇek ro Refo ya?

1. Rosai ḇefnai fa snonkaku sya sfandun kaku farkankin ya?

Rariso Wos ḇefnoḇek ro Refo ḇyedif ko fa koḇesasor ko insama kosmai roi ḇemun awer?​—MAZMUR 36:9.

Allah nya fawawi syadi ro ko. Imarisen ḇa koḇinkwan bur farkankin Byena, snaro imnis raris kamam ḇena saswar inja imarisen kokenem pyum. (Yeremia 10:23) Imnis raris romawa ḇefandun farkakin ro sinan sya , kokako kofandun kaku farkankin ro Allah. (Yesaya 48:17, 18) Inja wos ḇeknam ro Refo iso Allah ḇyuk ḇe ko na.​—Wasya 2 Timotius 3:16.

Insama kosmai barakas ḇekain fioro ro fafisu iyama ma kankenem ḇepyum ro kirine, fandun kaku fa kofrur ma kombran ro sasoser ma wos ḇeknam Yahwe ḇyena. snaro Allah iso ḇefrur ko, komarisen koso farkankin Byena kuker sne ḇesiper.​—Wasya Mazmur 19:7, 11; Fasasna Faro Yohanes 4:11.

2. Wos farfnoḇek ro Refo iso rosairirya?

Sasoser ya sifrur na faro fandun oso, ḇape farfnoḇek ro Refo iso napnapes ḇeknam kaku. (Ulangan 22:8) Insa kofrur wos ḇeknam ro Refo ine, fandun kaku fa koḇuk swaruser ḇesiper koḇena. (Amsal 2:10-12) Imnis radine, Refo ḇyuk farkarkor ḇeko fa koḇesyowi kaku kamkenem koḇena. Inja na koḇesasor ko rofyor koro moḇ kofararur ke, ro rum ke, ḇaido ro marandan koḇena, insama kosmai roi ḇeḇyeḇa ḇaido roi ḇemun awer.​—Wasya Farfyar Ro Manwawansya 17:28.

3. Wos fnoḇek ro Refo risuru risai ḇefandun kaku?

Yesus ikofenḇadir wos fnoḇek risuru ḇefandun kaku faro snonkaku sya, iso kofawi pyum Allah I, koswar I, ma kofarmyan ḇe I. Ine iso wos fnoḇek ḇepon na kokara ma koso pyum na rofyor imbe kofrur roi oso. (Amsal 3:6) Rofyor koso pyum wos ḇefnoḇek ine na kosmai aski ḇekaku  ya, koḇebati kuker Allah, ma iba syadiwer kosmai kankenem fioro.​—Wasya Matius 22:36-38.

Wos ḇefnoḇek ro Refo ḇesuru ya nḇuk farkankin ḇe ko insama kokenem pyum kuker snonkaku ḇesesya. (1 Korintus 13:4-7) Imnis raris wos ḇefnoḇek ine, na kofarari Allah I fa kofrur pyum snonkaku ḇesesya.​—Wasya Matius 7:12; 22:39, 40.

4. Rosai fainda kosmai ro Wos fnoḇek ro Refo ya?

Snaro kina sya siso pyum wos ḇefnoḇek ro Refo inja sḇeoser snar saswar ya. (Kolose 3:12-14) Wos ḇeknam ro Refo na nafnoḇek kina sya insama sismai kadaun. Refo ya ḇyuk farkakor snaro farḇakḇuk ima fasfes ḇekain fioro.​—Wasya Kejadian 2:24.

Na kosmai aski ma koḇeḇirḇar ḇa kuker fandandun koḇena, snaro koso pyum wos befnoḇek ro Refo. Snaro koso pyum wos fnoḇek ro Refo, inja na kofararur myaren ma kuker sne ḇesiper. (Amsal 10:4, 26; Ibrani 13:18) Wos sren Allah fyarkor ko fa korir ro ḇarpon koḇedi ḇaḇeḇati kuker Allah, snar ima roi ḇefandun kaku ro ḇaḇearasai ya, ma komarisen kuker roi kosmai kwar na.​—Wasya Matius 6:24, 25, 33; 1 Timotius 6:8-10.

Kosmai pararei snaro koso pyum wos ḇefnoḇek ro Refo. (Amsal 14:30; 22:24, 25) Imnis radine, Refo ya ikofen komarsarser syadi awer insama kosmai awer roi ḇemun ḇaido dafduf ḇeyun marmar. (Amsal 23:20) Yahwe imewer kaku kinem swan na fa nasyadi awer. (Mazmur 104:15; 1 Korintus 6:10) Wos ḇefnoḇek ro Refo ya nun fainda faro ko, snar kuker farkarkor ine na nesaramper ko ro kankenem ma swaruser koḇena. (Mazmur 119:97-100) Snonkaku Kristen ḇekaku sesyowi wos ḇefnoḇek ro Refo faro fandun mankunsi ḇa, Mḇoi sifrurna insama nun sanandik ḇe Allah.​—Wasya Matius 5:14-16.