Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 5

Rosai Marisen Allah Ḇyena faro Supswan?

Rosai Marisen Allah Ḇyena faro Supswan?

1. Rosai ḇefnai fa Allah ifrur supswan ine?

Yahwe ḇyuk supswan ine faro snonkaku sya. Ine iso rum koḇediri. Inja, snonkaku ḇerandak, Adam ma Eva, Allah ifrur su fa sukenem ro nanki ḇa. Allah ifrur kwar malaikat sya fa sikenem ro nanki. (Ayub 38:4, 7) Allah ryir snonkaku ḇerandak ro moḇ ḇepyum, sap na ḇe Yaf Eden. (Kejadian 2:15-17) Yahwe ḇyuk ḇe i ma kpu byesi saneraro fa sikenem fioro ro supswan.​—Wasya Mazmur 37:29; 115:16.

Ro randak ya, Yaf Eden monda moḇ ḇepyum kaku imnis firdaus. Adam ma Eva suna kpu fa siḇor ro supswan besiper ine. Ro ras naiwama, nari sifrur supswan ine ḇe firdaus. (Kejadian 1:28) Na supswan ine isya pdef fa ḇe moḇ snonkaku sya sikenem isof fioro.​—Wasya Mazmur 104:5.

Mam vidio Rosai Ḇefnai fa Allah Ifrur Supswan Ine?

2. Rosai ḇefnai fa kirine supswan ya ḇye firdaus ḇa?

Adam ma Eva susouser Allah ḇa inja Yahwe iyaw su ro yafani. Firdaus ani ipromes kwar, ma snonkaku oso ḇaḇeri ḇefrur kaḇer na. Refo ya ikofen, ”Supswan neḇeḇuk na kwar ro bramin snonkaku ḇemaḇak.”—Ayub 9:24.​Wasya Kejadian 3:23, 24.

Marisen Allah ḇyedi ro randak ya faro snonkaku sya nefyai ḇa ke? Oroḇa! Ima ḇyepoik syadi. Na ifrur ndarirya. (Yesaya 45:18) Nari ifrur mnis kaḇer kankenem snonkaku sya imnis kuk’r marisen Ḇyena ro randak ya. ​—Wasya Mazmur 37:11, 34.

3. Rariso Firdaus na kyaḇer rai?

Rofyor Allah ryem Yesus fa ḇyepoik ḇe Raja, na ifrur kaḇer firdaus ro supswan. Ro ras mamun sap i ḇe Harmagedon, na Yesus ḇyebukor faro malaikat sya fa smunpres snonkaku bembroḇ Allah syakam. Ramnai, na Yesus fyes ma  ikram Ibiris ro swaf taun ri 1.000. Kawasa Allah ḇyesi na sismai fasaspar snaro Yesus na fyarkin si ma ḇyuk fadadiren besi. Nari sismai kankenem fioro ro Firdaus ro supswan.​—Wasya Fasasna Faro Yohanes 20:1-3; 21:3, 4.

4. Fafisu risai kandera na ḇyenande?

Fafisu risai Allah na ipyos ḇaḇeḇarḇor ro supswan ya? Yesus ikofenḇadir ”aḇyair” ḇekyurfasna snar pupes ya fyanam kwar. Kandera nasya kaker ido, na snonkaku sya simar rawo siḇro. Ine fyasna kokenem ro ”papupes supswan ine”.​—Wasya Matius 24:3, 7-14, 21, 22.

Rofyor Yesus ḇyepoik ro nanki ḇe supswan ro swaf taun ri 1.000, nari ipyos kandera nakam. (Yesaya 9:6, 7; 11:9) Yesus i kako na ipyos sasar snonkaku ḇeswar Allah sya. Inja, roro Yesus i, Allah na ifrur fa dafduf ya nasya werḇa, koḇe sinan werḇa, ma komar ḇa.​—Wasya Yesaya 25:8; 33:24.

5. Nari manseiso ḇebarek ro Firdaus naiwama?

Ro Balai Karajan, nari Wasrow kuker snonkaku ḇeswar Allah I ma ḇemarisen ḇefarkor nyan fa sifrur imarisen

Snonkaku besoasuser Allah I na sikenem ro Firdaus. (1 Yohanes 2:17) Yesus iwan manfamyan ḇyesi fa sisewar snonkaku ḇena sne ḇemayar ma sfarkor si insama sismai kyaremso Allah ḇyena. Baboine, Yahwe fyasos snonkaku ḇeḇor sya fa sikenem ro Firdaus ḇerama ro supswan ine. (Zefanya 2:3) Ro Balai Karajan Saksi-Saksi Yahwe, snonkaku sya na sifarkor nyan ya fa sḇe snonswa ḇaido kamam ḇesyowi syadi ma sḇe binswa ḇaido awin ḇesyowi syadi. Romawa ma sinan sya na sḇenadi kayam ma sifrur rosai sfarkor kwar ro Refo ya insama kankenem sena napyum syadi.​—Wasya Mikha 4:1-4.