Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 9

Nyan Rariso Insama Kina Ḇedi Ismai aski Ya?

Nyan Rariso Insama Kina Ḇedi Ismai aski Ya?

1. Rosai ḇefnai fa farḇakḇuk ya fandun kaku?

Ankankinem beḇye neknam ro Yahwe I, inja imarisen kina sya kako sismai aski. Snaro ima Allah ḇena aski rirya. (1 Timotius 1:11) Inja ifrur farḇakḇuk ya. Inema fandun kaku insama kina sya sismai aski.​—Wasya Lukas 2:1, 4, 5.

Rariso mamam Yahwe kuker farḇakḇuk ya? Allah imarisen insama farḇakḇuk bin ma snon suḇena nakain fioro. Inja fandun kaku fa sufas fakawin suḇena ro moḇ sfas farḇakḇuk ya. Allah imarisen suswaryae su. (Ibrani 13:4) Dayin kaku snon bin swa suḇesisye. (Maleakhi 2:16) Ḇape, snonkaku kristen na ifarḇukwer, rofyor farḇakḇuk suḇena oso ifrur farḇakḇuk famfnom.​—Wasya Matius 19:3-6, 9.

2. Rariso snon ma binswa sufasnaḇair rari suḇena?

Yahwe ifrur bin ma snon insama suḇeoser. (Kejadian 2:18) Ḇeḇukor ro kina ya iso ḇesewar nanan ma ḇeḇuk farkarkor kuker Allah. I kako fandun fa fyasna saswar ḇekaku faro swa Ḇyeja ma fandun kako fa sufasnaḇair ḇaḇesyowi suḇena. Snaro suma sonkaku ḇesasar kako, inja fandun fa suḇuk ampunyae su. Iso ḇeknam ma ḇeasyopder ro farḇakḇuk ḇeaski ya.​—Wasya Efesus 4:31, 32; 5:22-25, 33; 1 Petrus 3:7.

3. Rofyor farḇakḇuk ya nḇeaski ḇa ido, na suḇesisye ke?

Rofyor mbroḇ na naisya ro farḇakḇuk ya ido, fandun fa sufurmnis kaḇer kuker saswar. (1 Korintus 13:4, 5) Wos Allah ḇyuk anun ḇa, fa snon ma binswa suḇesisye rofyor susmai farmbroḇ ro farḇakḇuk ya.​—Wasya 1 Korintus 7:10-13.

 4. Romawa mkoya, rosai marisen Allah ḇyena faro mko?

Yahwe imarisen kaku mkosai aski. Inja, Yahwe ḇyuk anun ḇepyum kaku insama mkosmai aski rofyor mkobabo. I kako imarisen mkosouser sinan sya, snar siso ḇesmai fawawi syadi. (Kolose 3:20) Snar Iso ḇefrur mko, inja Imarisen fa mkosmai ḇaḇeaski snaro mkofrur roi Imarisen na.​—Wasya Pengkhotbah 12:1; Matius 21:15, 16.

5. Sinan mkoya, rosai romawa sya sfandun kaku ro mko insa sismai aski?

Sinan mkoya fandun fa mkofararur samḇraḇ fa mkosewar roḇean, rum, ma sansun faro romawa mkoḇesi. (1 Timotius 5:8) Ḇape, insama sismai aski ido, fandun kaku fa mkofarkor romawa mkoḇesi fa sifawi ma siswar Allah I. (Efesus 6:4) Sasouser ma saswar mkoḇena faro Allah naiso ḇyedif sne sena. Rofyor mkofarkor si kuker Wos sren Allah ido, na nun payamyum ro kankenem sena.​—Wasya Ulangan 6:4-7; Amsal 22:6.

Anun ma wos ḇesyowi inema fandun kaku faro romawa sya. Sikako fandun fa sismai farkankin ro sinan mkoya. Farkarkor ma farkankin ḇeradiya nḇuk saramper ma fadadiren insama sismai aski pdef. (Amsal 22:15) Mḇoi, farkor awer si kuker masasor ḇaido sne ḇedosam awer.​—Wasya Kolose 3:21.

Saksi-Saksi Yahwe sfrursae syap ḇeḇeso fa sifnoḇek sinan sya ma romawa sya. Syap nane neknam ro Refo ya.​—Wasya Mazmur 19:7, 11.