Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 9

Yeremia Imnai Ba Fa Fyawar kuker Yahwe Marisen Ḇyena

Yeremia Imnai Ba Fa Fyawar kuker Yahwe Marisen Ḇyena

Rosai ḇefnai fa snonkaku sya sirmomen Yeremia i?

Snar farfnoḇek Yahwe Ḇyedi, Yeremia isae bur ro marmar ya

Rofyor kofawar be snonkaku sya kuker Yahwe marisen Ḇyena, ono simarisen ba. Sisya sanonef ko ḇaido sirmomen ko. Inja, roi nane nafrur fa komkak kofawar be snonkaku sya kuk’r Yahwe marisen Ḇyena. Ro ras oso wakbabir wamnis rarirya ke?— Ro Refo ya, naser fafyar kuker romawa babo oso snori Yeremia. Iswar Yahwe ḇape ro fafisu oso kyara fa imbe isusu ma imewer fyawar be snonkaku sya kuker Yahwe marisen Ḇyena. Rwama kumam fafyar ḇyeja.

Fafisu Yeremia ibabo kaker, Yahwe iwan Yeremia fa ḇyuk swarapepen faro snonkaku sya insama simnai sifrur roi ḇeḇarḇor na. Inema samswen be Yeremia i. Inja ikofen be Yahwe I, ’Yabor rosai imbe yakofen  kaku besi ya. Yababo kaker.’ Ḇape, Yahwe kyarem, ’Wamkak awer. Nari yafnoḇek au.’

Inja, Yeremia ḇyuk swarapepen beri be snonkaku sya fa sifadwer kenem sena, oroba ido nari Yahwe myun si. Karkara bedi ido, snonkaku ansine simarisen sisouser Yeremia wos ḇyena ke?— Oroba. Skoryae i ḇaido sirmomen i ma ono imbe smuni! Karkara bedi ido, rariso Yeremia snebabir ḇyeja ro fafisu ani?— Imkak kaku. Doḇe, ’Yamewer yafarwer kuker Yahwe marisen Ḇyena.’ Ḇape, ine fyasnai isusu kwar ke?— Oroba. Snar iswar kaku Yahwe I, inja ḇyaryas Yahwe anun Ḇyena pdef. Snar isusu ba inja, Yahwe kyadaun i.

Imnis raris, ro fafisu oso snonkaku ḇeḇarḇor ḇeḇeso sisawen Yeremia i be sumur ḇefo kuker marser. Sḇuk roḇean ma war be i ba. Snonkaku sine sibur i insama imar. Ḇape, snar farfnoḇek ro Yahwe I inja, isae bur ro marmar ya!

Farkarkor rosai wun ro Yeremia farfyar ḇyedine?— Imkak rariryano, fyawar pdef Yahwe marisen Ḇyena. Imbude au kako wasmai roi ḇemnis radine. Snar ono sisya skoryae ma simsor au rofyor fawar Yahwe marisen Ḇyena. Ine nafnai fa nari wamai ma wamkak. Ḇape, wasusu awer. Fawar Yahwe marisen Ḇyena pdef. Nari ifnoḇek au pdef, imnis raris ifnoḇek Yeremia i.