Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 5

Samuel Ḇye Romawa Ḇefrur Pyum Pdef

Samuel Ḇye Romawa Ḇefrur Pyum Pdef

Rofyor Samuel ibaba kaker, ḇyarek ro tabernakel ma ifarmyan rodiwa. Tabernakel ima moḇ snonkaku sya sisyom faro Yahwe I. Wafawi rosai ḇefnai fa Samuel ḇyarek rodiwa? Ḇape, ḇepon ya rwama rwower resari fawar kuker Samuel snari, Hana i.

Randak ya, Hana imarisen kaku fa nya romawa, ḇape jadi ba. Inja ḇyenadi. Ḇyeasas be Yahwe I, rofyor nya romawa ido, nari ḇyuk i be Yahwe kuker sne ḇesiper fa ifarmyan be Yahwe I ro tabernakel. Ramnai, Yahwe kyarem nadi ḇyedi ma daḇen romawa oser. Ma Hana nyir i be Samuel. Rofyor Samuel umur ḇyeja fanam be taun rikyor ḇaido fyak, Hana dun i be tabernakel fa fyarmyan be Yahwe I. Ine kyurfasnai ifrur asas ḇyena.

Fafisu anya, imam beba ḇero tabernakel iso Eli. Romawa ḇyesuya su kako sufarmyan be imam. Tabernakel ima moḇ fa siksyom be Yahwe I. Snonkaku ḇero diama, fandun fa sikenem pyum. Ḇape, Eli roma ḇyesuya sukenem pyumba kaku. Samuel myam rosai sufrur nakam. Inja Samuel dakso farari su ke?— Oroba, snar farkarkor ḇepyum ro sinan ḇyesu subukna, inja ḇye romawa ḇefrur pyum pdef.

Karkara bedi ido, rosai fandun fa Eli ifrur faro romawa ḇyesuya?— Fandun fa Eli myun su ma isyae su ro Yahwe rum Ḇyedi. Ḇape, Eli ifrur rarirya ba. Inja, Yahwe imsor Eli ma roma ḇyesu. Inja, Yahwe myun skokame.

Samuel ikofenḇadir Yahwe anun Ḇyena be Eli i

Ro roḇ oso, rofyor Samuel denef, ryower snonkaku oso dor i, ’Samuel!’ Inja ifrar be Eli i. Ḇape Eli doḇe, ’Yor au ba.’ Rawo kali rikyor. Rofyor Samuel ryama be kali rikyor ya, Eli ikofen be Samuel i nari dorwer ido fandun fa ikofen radine, ”Wawos mura Yahwe na yarower.” Samuel ifrur rarirya. Ramnai, Yahwe dawos be Samuel i ’Wakofen be Eli i, nari yamun kina ḇyesikam snaro kenem ḇeḇyeḇa sena.’ Karkara bedi ido, nari napyan be Samuel i fa dawos be Eli i ke?— Inema roi besamswen kaku faro Samuel i. Ḇape kuk’r makakak ba ikofenḇair rosai Yahwe iwan faro i. Rosai  Yahwe ikofen ifrur na beri, Elia kuk’r romawa ḇyesuya skomar kame.

Samuel ḇyuk farari ḇepyum faro ko. Snonkaku bebor ro ris ḇyedi sikenem pyumba ḇape, ima ḇye romawa ḇekenem pyum pdef. Au ido rariso? Wamarisen fa wakmnis Samuel i ke? Waso farari i ido, nari wafrur fa Yahwe ma sinan besuya simarisen.

WASYA RO REFO BEDI