Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 2

Ribka Imarisen Ifrur Fa Yahwe Imarisen

Ribka Imarisen Ifrur Fa Yahwe Imarisen

Ribka ima bin ḇeswar kaku faro Yahwe I. Swa ḇyedi snoriso Ishak. Swari kako dakswar Yahwe I. Fafisu risai Ribka isrow randak kuker Ishak i? Ma rosai ḇefasnaḇair snar imarisen ifrur fa Yahwe Imarisen? Rwama kumam rariso fawar ḇyeja.

Ishak ima Abraham ma Sara romawa suḇedi. Skoḇarek ro sup Kanaan. Kawasa ro sup ani sisyom Yahwe I ba. Inja, Abraham imewer kaku Ishak fyarbuk kuker insos ḇesyom faro Yahwe I ba. Inja, iwan manfamyam ḇyesi be moḇ Abraham naek ma srar ḇyesi sḇarek roya iso sup Haran. Manfamyan ine snonsnon ḇyeja iso Eliezer, ma ryaḇe diwa fa syewar bin fa fyarbuk kuker Ishak i. 

Ribka imarisen kyaukaḇer fa dun war faro unta-unta ansya

Eliezer ryamura beri kuker manfamyan ḇesesya. Marandan sena ḇyebinkwan kaku. Inja, dun unta risamfur fa sḇuk nankow roḇean ma roi ḇeḇor ḇepyum. Ḇape, nyan ya rariso insama Eliezer isrow bin ḇemnis kaku faro Ishak i? Ro Haran, simnai fasaw ro sumur andir ya, snar sifawi nari snonkaku srama sun war ro moḇ ya. Ramnai Eliezer ḇyenadi be Yahwe I, ’Rofyor yor war ro bin oser rofandu si ma imarisen fa dun pyan war be aya ma unta-unta yedi, ine kyurfasna iso bin kwinfir dirya.’

Fioro werba, Ribka ryama be sumur ani. Refo ya ikofen, ima bin ḇedoser kaku. Eliezer dor war ro i ma kyarem, ’Imbo, na yun pyan war be au ma unta-unta ḇesya  kako.’ Wawasen kada! Unta ansine sinem war nabor kaku, inja na Ribka kyaukaḇer fa dun war besi. Mam ro sonin ine kada. Ribka ima bin ḇemyaren kaku ke?— Eliezer imarisen kaku snar Yahwe kyarem nadi ḇyeja.

Ramnai Eliezer ḇyuk roi ḇeḇor ḇepyum kaku be Ribka i. Ribka dor Eliezer ma manfamyan ḇesesya fa sisrow kuker kina ḇyesi. Eliezer ikofenḇair besi rosai ḇefnai fa ryama be Haran. Ikofen kako, Ribka iso Yahwe kyinfir fa Ishak nyai be swa. Ribka kina ḇyesi simarisen kaku fa Ribka fyarbuk kuker Ishak i. 

Ribka iso be Kanaan kuker Eliezer ma fyarbuk kuker Ishak i

Karkara bedi rariso, Ribka imarisen fyarbuk kuker Ishak i ke?— Ribka ifawi snar Yahwe iso ḇefnoḇek Eliezer i. Inja, rofyor kina ḇyesi sifuken faroi imarisen fa ryaḇe sup Kanaan fa fyarbuk kuker Ishak i, kyarem, ’Imbo, yamarisen yaso.’ Ribka ryamura beri kuker Eliezer. Rofyor sro Kanaan kwar, Ribka fyarbuk kuker Ishak i.

Snar Ribka ifrur fa Yahwe imarisen inja, Yahwe ḇyebarakas Ribka i. Barpur ya, ḇyesinan apus faro Yesus i! Inja, rofyor wafarari Ribka i ma wafrur Yahwe imarisen ido, nari Yahwe ḇyebarakas au kako.