Rwa beri be konten ya

Rwa ḇeri ḇe sasyos sarser

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

 FARKARKOR 6

Daud Imkak Ba

Daud Imkak Ba

Rofyor wamkak ido rosai nari wafrur ya?— Imbude nari swewar kmami ma snami. Ḇape, mankunsi monda ba, ono sisya na ḇefnoḇ’k au wer. Ima isyambraḇ syadi ro mansei siryakam. Wafawi manseiso i?— Imbo, I iso Allah Yahwe. Rwama, kuwasya fafyar ro Refo kuker romawa babo oser snori iso Daud. Ikyar kaku snar nari Yahwe ifnoḇ’k i pdef. Inja Daud ipok imkak baberi.

Rofyor Daud ibaba kaker, sinan ḇyesuya sufarkori fa iswar faro Yahwe I. Inja, ifawi snar Yahwe ḇyebati kuk’ri ma nari ifnoḇ’k i pdef. Inja, rofyor Daud ismai roi ḇefrur makakak, Daud imkak ba. Ro ras oso, rofyor Daud myamwarek domba ḇyesi, singa beba oso ryama darkepen domba ḇyedi ma duni bo ifrar! Wafawi rosai Daud ifrur ya? Iyaw singa ani ma myuni kuker bramin ḇyeja monda! Ramnai, rofyor beruang oso ryama imbe dark domba ḇyedi, myuni kako! Karkara bedi ido, rosai ḇefnai fa Daud imkak ba?— Imbo, snar Yahwe ifnoḇ’k i.

Barpurya wer, Daud fyasna mambri ḇyeja. Fafisu ani, snonkaku Israel syasimamun kuker snonkaku Filistin. Sordade Filistin oser baken ḇyedi iba kaku, ima raksasa rirya! Snonsnon ḇyeja iso Goliat. Raksasa ani ikoryae sordade Israel sya ma dawos wos ḇepyum ba kuker Yahwe I. Ifrur rarirya kako faro sordade Israel sya. Ḇape, snonkaku Israel sya oso baberi befasna mambri be i. Rofyor Daud ryower na, ikofen be Goliat i, ’Na aya iso bemun Au! Yahwe nari ifnoḇ’k aya, ma nari swambraḇ ba!’ Karkara bedi ido, inema Daud imkak ba ke?— Imbo, imkak ba kaku. Rwama kumamwer rosai na ḇeḇejadi wer.

Daud dun ali-ali ḇaido roi sḇukser karui fa siksso, ma karui mkun ririm. Ramnai imbran fanam be raksasa ani. Goliat ikoryae Daud i snar ima romawa babo monda. Ḇape, Daud doḇe, ’Auma rwama kuker sumber, mboi yarama kuker Yahwe snonsnon Ḇyedi!’ Ramnai ryir karui oser ro ali-ali ya, ma ifrar, iksso karui ani be Goliat i. Karui ani ifrar da nsun ro raksasa ani andar ḇyeja! Goliat isapi be saprop yabori ma imar beri! Snonkaku Filistin sya simkak  fafaya ba ma sifrar sibur. Rosai ḇefnai fa romawa babo imnis Daud isyambraḇ fa myun Goliat i fa imar?— Snar Yahwe ifnoḇ’k i. Yahwe ima syambraḇ syadi ro raksasa ani!

Daud imkak ba snar ikyar kaku nari Yahwe ifnoḇek i

Farkarkor rosai kun ro farfyar Daud ḇyedine?— Yahwe ima syambraḇ syadi ro mansei siryakam. Ma, ima manibob bedi. Inja waswarepen, rofyor wamkak ido, Nari Yahwe ifnoḇ’k au fa wamkak ba!