Doya

Raryur ro doya ḇefasnai kafkofen kasumasa koḇena faro pusaka rur koḇena.

Marasrisen ro Munara Kebaktian

Rofyor korama koso ro munara kebaktian ya, na komam ḇaḇeoser ma saswar ro mambekanaek koḇedi ro supswan ḇesiper ine.

Korepen Pyum Si ḇe Rum Koḇena

Moḇsa na worepen bati Bansi kuker nyan ḇese rai?

Fandun fa Yakinfir

Kokara pyum rosai kokinfir na kukro nari nawyae fararmyan koḇena ma moḇ snonkaku ḇesesya smam ko raya.

Yakyar Kada Na Nakam Ndariri

Fandun fa kosewar kaku insama koḇawes kakyar ḇesambraḇ, mboi kofrur na ido nari Yahwe ḇyebarakas ko.

Swarapepen Bena Yafarander Na Ḇa

Rwama kofasnai ro wos ma fararur koḇena snar koma koswar kaku Yahwe swarapepen Ḇyena.

Yasambraḇ fa Yakaḇer Wer

Rwower Yahwe manfamyan ḇeraryaḇ Ḇyedi oso ismai samambraḇ fa kyaḇer wer ḇe saswar ḇero sidang yadori.

Kabrai Saswar Kuḇena

Yahwe nari ifrur farbakbuk muḇena nako!

Yakyar faro Au

Kowasya ma kokarauser Wos Refo ido na nafnoḇek ko fa kores nako ro kandera ḇekur ko ro kankenem ine.

Imbe Yafruro Fararwe

Kwarauser kwar fa wafrur fararwe ro fararmyan bena ke?

Yaḇero Mankundaya Ḇa

Kona Yahwe I ḇe Allah koḇedi ido, na kemir monda ḇa!

Koswar Yae Ko

Yahwe kawasa ḇyesi siswar yae si ro supswan ḇesiper ine.

Wamkak Awer

Kenem ine syamsweno, waswarepen na wemir monda ḇa.

Kosewar Ḇesyakwar

Ḇesewar Allah kuker sneḇesiper sya, na sisrow i, rofyor sḇesewar kaku fa sisewar I.

Bati Ḇekaku

Moḇ risai na kosrow bati ḇekaku?

Nari Yafnoḇek Au

Kankanes ma kandera bena ine, nari yafnoḇek Au.

Koḇeoser

Kokenem ro dunya ḇeḇarḇor ine kako, mboi koma kokain pyum ma koḇeoser.

Wafnoḇek Aya fa Yamkak Ḇa

Yahwe ifrur ko fa komkak ḇa insama komkuepen ro farawrowes ḇekur ko nakam.

Yaḇuk Nakam ḇe Au

Yahwe imonda isyus fa ismai samsyom ma fararmyan kuker sne ḇesiper ro ko.