Rwa beri be konten ya

Saksi-Saksi Yahwe

Pilih Bahasa Biak

Roi fa Kwinfir

Wawasya ro Internet ḇeri ḇaido wun syap Baryas ma Sadarlah! ḇesasyar babo ma roi ḇese nane. Rwower siwasya syap nkoḇena ḇo serekam na ro wos ḇebor mboi naser ḇaḇyak oḇa. Mam ḇaido wun vidio na ro wos ḇebor, wos awer naisya kako.

Kwinfir wos ḇero moḇ siser wos na, ma panepen ro Swewar fa bukimam robebor ma roi risai monda siser kwar ro wos ani.

MAM RO SYOS

SYAP

BARYAS (FARO FARKARKOR)

BARYAS

ROBEBOR ḆESENA

Fasfas sfadwer ro syap ḇero Internet ine imbude sfadwer na ḇaim ro syap ḇesasyar kwar na.