Rosai befrur fa wakyar kaku snar Allah bye Yesus i fa bye Tuan ma Kristus? Fandun fa waswarepen mankundaw snar fasasnai bekaku isya.