Awawos ḇeknampu syap Hosea, iso syap ḇardadi oso ḇefasepen ḇaḇeampun ma Allah sawarwar ḇyena faro snonkaku ḇembror kaku sya.