1, 2. Rosai ḇefnai fa koḇuk fakfuken ya?

ROMAWA kasun sḇuk fakfuken nabor. Wakofen ḇadir roi oso ḇesi, mboi sifuken, ’Rosai ḇefnai ya?’ Ma rofyor wakofenpan ma buk kankarem ḇesi, na sifuken wer, ’Ḇape rosai ḇefnai ya?’

2 Kobabo ḇaido koḇesinan ke, kokam kona fakfuken nabor. Na kofuken kuker rosai kan na, kosansun na ḇaido kokoḇes na. Ḇaido kona fakfuken ḇefandun kaku kuker kankenem ro rasine ma ro ras naiwama. Ḇape rofyor kosma kankarem ḇemnis kaku ḇa ido, na komewer kosewar pdef kankarem ḇyena.

3. Rosai ḇefnai fa snonkaku ḇebor sya skara na sisma ḇa kankarem ro fakfuken ḇefandun kaku sena?

3 Refoya nya kankarem faro fakfuken ḇefandun kaku kofukenna ke? Snonkaku ḇeḇeso na skara rarirya, ḇape sḇaḇir Refoya syamswen kaku fa sifawi na. Na skara ḇo soḇe guru ma manfarkin agama sya monda na ḇefawi kankarem ya. Ma ḇese sya simai sikofen snar sifawi kankaremya ḇa. Karkara bedi rariso?

4, 5. Fakfuken ḇefandun kaku rosai wasma na? Rosai ḇefnai fa wasewar pdef kankarem ya?

4 Au kako wamarisen fa wafawi kankarem ro fakfuken, ḇemnis raris: Rosai ḇewar fa yakenem ma yaro supswan ine? Rofyor yamar na yaberariso? Allah ido imnis rariso? Yesus, Guru ḇeba snonkaku sifawi kwar, ikofen, ”Mkore, nari sḇuk faro mko; mkosewar, ma nari mkosma; mkonuk, nari kedwa ya ḇyeḇeseḇen faro mko.” (Matius 7:7) Pok fa wasusu awer isof ro wasma kankarem wakyar kaku ya.

 5 Imbo, rofyor ʼwasewar pdefʼ ido, nari wasma kankarem ya ro Refo. (Amsal 2:1-5) Kankarem ya syamswen ḇa fa wafawi na. Rosai wafarkor kwar na nḇuk ḇe au kankenem ḇefo kuker aski ro rasine ma saneraro ḇepyum kaku ro ras naiwama. Rwama kowawos fakfuken oser ḇefrur ḇirḇar snonkaku ḇebor sya.

ALLAH ISWAR KO ḆAIDO ḆYERARMOMEN KE?

6. Rosai ḇefnai fa snonkaku ḇeḇeso skara snar Allah iswar si ḇa rofyor sisma kandera ya?

6 Snonkaku ḇebor sya skara snar Allah Iswar ko ḇa. Sḇaḇir snar Allah iswar kaku ko ido, nari dunya ine ryadine ḇa. Ro moḇ nakam komam mamamun ya, snonkaku ḇemasasor, ma ḇaḇekandera ya. Snonkakusya siduf, sekandera, ma simar. Snonkaku ḇeḇeso, sifuken ro mankunsi, ’Allah iswar ko ido, rosai ḇefnai fa ifrur ḇaḇekandera ḇyenande ḇa?’

7. (a) Rariso manfarkin agama sya sḇuk farkarkor ḇe snonkaku sya snar Allah ḇyerarmomen? (b) Rosai ḇefnai fa kokyar kaku snar Allah iso ḇeḇefnaiḇa roi ḇeḇarḇor komam na?

7 Manfarkin agama sya sifrur snonkaku sya fa sikyar snar Allah ima ḇyerarmomen. Rofyor snonkaku sya sisma roi ḇesamswen, sikofen snar inema marisen Allah ḇyedirya. Sikako sikofen snar Allah imarisen fa ndarirya. Rofyor sawos rarirya, kakuya sḇuk sasarya ḇe Allah I. Ḇape Refoya fyarkor ḇeko snar Allah ḇyeknam ḇaḇeri ro roi ḇeḇarḇor. Ro syap Yakobus 1:13 ikofen ḇeko snar Allah ifrowes snonkaku oso ḇaḇeri kuker roi ḇeḇarḇor. Ikofen, ”Rofyor snonkaku oso isma fafrowes ido ikofen awer, ’Fafrowes ine ryama ro Allah!’ Snar ḇarḇorya ipok ifrowes Allah ḇa, ma Allah mankundi ifrowespan manseirya ḇa kako.” Inja, Allah ifrurmnaiḇa roi ḇeḇarḇorya rariryano, Iso ḇeḇefnaiḇa roi ḇeḇarḇor anna. (Wasya Ayub 34:10-12.) Komam sararḇer oso.

8, 9. Rosai ḇefnai ipyumḇa fa koḇuk sasar ḇe Allah faro roi ḇesamswen kosma na? Buk sararḇer oso.

 8 Wawasen kada romawa babo oso ḇyarek ro rum sinan ḇyesu. Kma ḇyedi iswar kaku i ma fyarkor i kwar nyan rariso ifrur snemuk ḇekakuya rai. Ḇape isouser kmari ḇa ma isaebur rum ya. Ifrur roi ḇeḇyeḇa, ma isma samswen ya. Na buk sasarya ḇe kmari faro samswen ismana snaro idwarek romawa ḇyedi ḇa rofyor isaebur ro rumya ke? Oroḇa ḇeri! (Lukas 15:11-13) Imnis raris kma ani, Allah idwarek snonkaku sya ḇa rofyor sisouser I ḇa ma sifrur roi ḇeḇyeḇa. Inja rofyor kosma samswen ya, na koswarepen kaku snar Allah ḇeḇefnai ḇa faro roi ḇesamswen kosma na. Ipyumḇa fa koḇuk sasar ḇe Allah I.

9 Allah nya karkara ḇekaku kuker rosai ḇefnai fa idwarek ḇa roi ḇeḇyeḇa snonkaku sya sifrurna. Ro Fasal ḇeḇe 11, na wafarkor rosai Refoya ikofen kuker roi ine. Ḇape wakyar kaku snaro Allah iswar kaku ko ma koḇuk sasar ḇe I ḇa faro roi ḇesamswen kosma na. Kaku ya, Allah I monda na ḇefrur mnai roi ḇesamswen nakam.Yesaya 33:2.

10. Rosai ḇefnai fa na kokyar kaku nari Allah ifrur mnis kaḇer rosai snonkaku ḇeḇarḇor sya sifrur kwar na?

10 Allah ima isren kaku. (Yesaya 6:3) Rosai ifrurna kam, nasaranden, ma napyum kaku. Inja na kokyar kaku ḇe I. Snonkaku sya simnis rariryaḇa, snaro sifrur roi ḇesasar. Ibasyadiwer snonkaku ḇeḇepoik ḇena kenem ḇenapes sya kako sna samambraḇ ḇa fa sifrur mnis kaḇer rosai snonkaku ḇeḇarḇor sya sifrur kwar na. Snonkaku oso ḇaḇeri nya papoik syadi ḇemnis Allah I ḇa. Allah nya papoik ma nari ifrur mnis kaḇer rosai snonkaku ḇeḇarḇor sya sifrur kwar na. Allah na ipyos ḇeri ḇaḇeḇarḇor na isof fyoro-fyoro.Wasya Mazmur 37:9-11.

 RARISO SNEḆAḆIR ALLAH ḆYEDI ROFYOR SNONKAKU SISMA KANDERA?

11. Rosai sneḇaḇir Allah ḇyedi kuker ḇaḇekandera wasma na?

11 Rariso sneḇaḇir Allah ḇyedi rofyor myam rosai ḇeḇejadi ro supswan ine ma ro kankenem bedi? Refoya fyarkor snar Allah ima ”ḇeswar nanapes” ya. (Mazmur 37:28, Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru) Inja fyandun kaku faro roi ḇenapes ma roi ḇesasar. Imewer kaku rofyor myam snonkaku sya sisma kandera. Refoya ikofen snar Allah ”sne ḇyedi ḇyefafardun” rofyor myam supswan ine ifo kuker ḇaḇeḇarḇor ro awar madero ya. (Kejadian 6:5, 6) Allah imnis kaker rarirya. (Maleakhi 3:6) Refoya ikofenḇadir snaro Allah ifawi pyum rosai sneḇaḇir bedi.Wasya 1 Petrus 5:7.

Refo ya fyarkor ko snar Yahwe iso Manḇeḇedaw supswan ma farsyos ḇefo kuker saswar

12, 13. (a) Rosai ḇefnai fa koswar ma kofandun snonkaku ḇese sya ma rariso sneḇaḇir koḇena kuker ḇaḇekandera ro supswan ine? (b) Rosai ḇefnai fa kokyar kaku nari Allah ipyos ḇaḇekandera ma ḇaḇenanapesḇa na?

12 Refoya ikofenḇadir snar Allah ifrur ko raris nin ḇyedi. (Kejadian 1:26) Inema nefasnaḇair ḇeko snar Allah ifrur ko insama kona rari ḇepyum ḇyedi. Inja rofyor koḇesneso snar komam snonkaku ḇesasarḇa sekandera, syadi wer sne Allah ḇyedi ḇyesneso kaku rofyor myam roi ḇeradine! Rariso kofawi roi ine?

13 Refo fyarkor ko snar ”Allah ikada isaswar”. (1 Yohanes 4:8) Roi Allah ifrur nakam neḇeknam ro saswar ya. Inja kona saswar ya snar Allah ḇyuk rari ḇepyum ine ḇeko. Kwarapan roi ine: Nwa papoik ido, na wapyos ḇaḇekandera ma ḇaḇenanapesḇa na ro supswan ine ke? Imbo na wafrurna, snar waswar snonkaku sya. Rariso kuker Allah I? Nya papoik ma snar iswar kokame, na ipyos ḇaḇekandera ma ḇaḇenanapesḇa. Na wakyar kaku snar rosai Allah ḇyeasas kwar komam naro ram  randak syap ine na ndarirya kaku! Ḇape insama wakyar kaku faro asas nane, fandun fa wafawi naborwer kuker Allah I.

ALLAH IMARISEN INFA MAMBIR KAKU I

Wamarisen ḇebati kuker snonkaku oso ido, wakofen  ḇe i snonsnon bedi. Allah ikofenḇair snonsnon ḇyedi ro Refo ya

14. Snonsnon Allah ḇyedi iso, ma rariso kofawi fandun kaku fa kap snonsnon ḇyedi?

14 Wamarisen wasma bati oso ido, ro randakya rosai wakofen ḇe i? Snonsnon bedi. Allah nya snonsnon ke? Agama ḇebor sya sikofen snonsnon ḇyedi iso Allah ḇaido Tuhan, ḇape inema snonsnon ḇyedi risyaḇa. Inema nasan monda, raris ”gubernur” ḇaido ”presiden”. Allah ikofenḇair kwar ḇeko snonsnon ḇyedi iso Yahwe. Mazmur 83:18 ikofen, ”Insama snonkaku sifawi snar auso, ḇena snonsnon Yahwe, Au monda Ḇekaki Syadi ro supswan ḇesiper.” Ḇefas Refo sya sfas Allah snonsnon ḇyedi kali ri syaran ri syaran. Yahwe imarisen insama wafawi ma wap snonsnon ḇyedi. Ikofenḇadir snonsnon ḇyedi insama ḇebati kuker I.

15. Rosai knam ro snonsnon Yahwe ḇyedi?

15 Allah snonsnon ḇyedi, Yahwe, fyasnaḇair manseirirya kaku. Snonsnon ḇyedine fyasnaḇadir snar na ifrur ndarirya asas ma marisen ḇyedi. Oso ḇaḇeri na ḇedwarek  Yahwe fa ifrur marisen ḇyedi. Yahwe I monda ḇena snonsnon ine. *

16, 17. Rosai knam ro nasan (a) ”Ḇepoik Syadi”? (b) ”Raja ḇeknam fyoro”? (c) ”Manḇeḇedaw”?

16 Raris kowasya ro randak ya, ro syap Mazmur 83:18 ikofen kuker Yahwe, ”Au monda Ḇekaki Syadi.” Kako, ro syap Fasasna Faro Yohanes 15:3 (NW) ikofen, ”Naba ma  nafnai kanandor fararur ḇenakam, Allah Yahwe, Ḇepoik Syadi. Nyan ḇenakam nanapes ma nkaku, Raja ḇeknam fyoro.” Rosai knam ro nasan ”Allah Ḇepoik Syadi” ya? Inema kyurfasna snar Yahwe nya samambraḇ ḇeba kaku syadibur manseirya kako ro nanki ma supswan. Ma isma nasan besewer iso ”Raja ḇeknam fyoro” ḇekurfasna ima isya rariryakwar isof fyoro. Ro Mazmur 90:2 ikofenḇadir snar isya ro fyoro isof fyoro-fyoro. Inema roi ḇefrur kanandor kaku!

17 Yahwe monda iso Manḇeḇedaw. Fasasna Faro Yohanes 4:11 ikofen, ”O, Allah nkobedi! Aw monda kada wasyus fawasma sanandik, syowi ma papoik. Snar aw ḇefrur roi ḇeḇor kam, ma marisen bedi kako roi ḇeḇor anna  neḇefrur kwar ma nakenem.” Kaku ḇae, malaikat sya ro nanki isof ro mak ḇero farsyos iyaswa isof ro aibon ma in ḇero soren—Yahwe ifrur nakam!

NA ḆEBATI KUKER YAHWE I KE?

18. Rosai ḇefnai fa snonkaku ḇeḇeso skara na sḇebati kuker Allah I ḇa? Rosai Refoya ikofen kuker roi ine?

18 Rofyor snonkaku sya siwasya kuker fababa ro rari-rari Yahwe ḇyena, simkak ma skara, ’Allah ima ḇesambraḇ kaku, nya nasan ḇekaki syadi, ma kyain ro moḇ bebinkwan kaku, inja rosai ḇefnai fa fandun fyanam ḇe aya?’ Ḇape ine iso Allah imarisen fa kokara ma koḇaḇirya ke? Aroḇa ḇeri. Yahwe iso ḇemarisen ḇefanam ḇeko. Refo ya ikofen snar Allah ”ḇyinkwan koḇa.” (Farfyar Ro Manwawansya 17:27) Allah imarisen kaku fa kofanam ḇe I. Allah ḇyeasas ’nari fyanam faro ko.’Yakobus 4:8.

19. (a) Nyan rariso na ḇebati kuker Allah I? (b) Rari-rari Yahwe minsa iso wamarisen kaku ya?

19 Rariso na ḇebati kuker Allah I? Yesus ikofen, ”Kankenem ḇekain fyoroya, isoine mboi ssmambaḇir aw werer Allah ḇenapes ma ssmambaḇir Yesus Kristus wawan kwar ani.” (Yohanes 17:3) Wafarkor pdef ma na mambir kaku Yahwe ma Yesus su. Ma inari wasma kankenem fyoro. Kofarkor kwar snar ”Allah ikada isaswar.” (1 Yohanes 4:16) Ḇape I kako nya rari-rari ḇepyum ḇesewer. Refo ikofen ḇeko snar Yahwe ”ḇefo kuker sawarwar ma sne ḇenaḇye, imasasor fasawḇa ma ḇefo kuker ḇaḇenaḇye ro saswar ma napnapes”. (Keluaran 34:6) Yahwe iso ”ḇeḇenaḇye ma imarisen ḇyuk ampun”. (Mazmur 86:5) Allah iso ḇyekaḇaḇaḇ ma ḇyesouser. (2 Petrus 3:9; Fasasna Faro Yohanes 15:4) Nari wafarkor naborwer kuker rari-rari ḇepyum ḇyena rofyor wawasya kuker I ro Refo.

20-22. (a) Snaro komam I ḇa na rariso kofanam ḇe I? (b) Rosai nari wafrur na rofyor snonkaku ḇese sya sidwarek au fa wamnai ro farkarkor Refo ya?

 20 Snar mam I ḇa inja rariso na wafanam ḇe Allah I? (Yohanes 1:18; 4:24; 1 Timotius 1:17) Rofyor wawasya kuker Yahwe ro Refoya, na mambir kaku I ma mam iḇe Mankun ḇekaku oso. (Mazmur 27:4; Roma 1: 20) Rofyor wafarkor naborwer kuker Yahwe I, na waswar kaku I ma ḇefanam kaku ḇe I.

Kma oso iswar romawa ḇyesi, iba syadiwer Kma koḇedi ḇero nanki iswar kokam

21 Na wafawi Yahwe ima Kma koḇedirya. (Matius 6:9) Ḇyuk ḇeko kankenem, ma imarisen insama kosma marasrisen ro kankenem koḇena. Ine iso rosai kma ḇena saswar oso imarisen faro romawa ḇyesi. (Mazmur 36:9) Kaku ḇae, Refo fyarkor snar na ḇebati kuker Yahwe I. (Yakobus 2:23) Wawasen kada. Yahwe, iso Manḇeḇedaw farsyos ma supswan, imarisen kaku fa ḇyeḇebati kuker au!

22 Snonkaku ḇeḇeso na sidwarek au fa wamnai wafarkor Refoya. Simkak nari fadwer agama ḇedi. Ḇape pok fa snonkaku oso ḇaberi idwarek au fa ḇebati kuker Yahwe I. Yahwe iso Bati ḇepyum kaku wasma ya.

23, 24. (a) Rosai ḇefnai fandun kaku fa buk fakfuken pdef? (b) Rosai nari kowawos ro fasal ḇeḇeuser ya?

23 Wafarkor pdef Refoya ido, na wasrow roi ḇesamswen fa wafawi na. Wamai awer fa wafuken ma wor farfnoḇek. Yesus ikofen fa koḇe snonkaku ḇena sne ḇerun, imnis raris romawa kasun sya. (Matius 18:2-4) Romawa sya sḇuk fakfuken nabor. Allah imarisen insama wasma kankarem na. Inja wafarkor pyum Refoya insama wakyar kaku rosai wafarkor kwar na iso napnapes rirya.Wasya Farfyar Ro Manwawansya 17:11.

24 Nyan ḇepyum kaku fa kofarkor kuker Yahwe iso kofarkor Refoya. Ro fasal ḇeḇeuserya na kofawi pyum rosai ḇefnai fa Refoya iḇesebur syap ḇesena.

^ par. 15 Refo bedi sfas snonsnon Allah ḇyediḇa ḇaido wamarisen fa wafawi naborwer kuker kakaku snonsnon ḇyedi ma rariso sapna rai, mam ro Fasfas Ḇepupes 1.