”Rosai Allah fyesepen kwar, snonkaku sya sipok sfaspar awer.”Markus 10:9

Yahwe Imarisen insama kona saswar. (Mazmur 18:25) Inema nefandun kaku ro farḇakḇuk muḇena, snar muna saswar ḇa ido, na mukyaryaemu ḇa. Ma, mukyaryaemu kada, nari saswar muḇena nesambraḇ syadi.

Ro baboine, na snonswa ma binswa susmai samswen fa suswaryaesu. Inja, infa mufaduru farḇakḇuk muḇena, fandun fa mufrur roi risuru ine.

 1 MURIR RO ḆARPON FARḆAKḆUK MUḆENA

ROSAI REFO IKOFEN YA: ’Mkokinfir mnis roi ḇefandun kaku.’ (Filipi 1:10) Farḇakḇuk muḇena naiso roi oso ḇefandun kaku ro kankenem muḇena. Inja, iḇye kada murir na ro ḇarpon.

Yahwe Imarisen insama mumamwarekmu ma ’muraryaḇ ro kankenem’ muḇena kam. (Pengkhotbah 9:9) Allah fyasnabos snar mupok fa muna fandandun mankun ḇardi awer, ḇape fandun fa musewar kaku nyan fa musmai raryaḇ. (1 Korintus 10:24) Mufandandun ma muḇesyowiyaemu.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Muna oras fa mukain kayam ma oso ḇenawyae awermu

  • Mufarḇuk kwar ido, muna wos oser monda

 2 ḆEFADURU KAKU SNE ḆEDI

ROSAI REFO IKOFEN YA: ”Mansei myam bin oso ma irmomen i ro sneri, ifrur farḇuk kuker i kwar ro sneri dori.” (Matius 5:28) Inja snonkaku oso ḇewasenker roi ḇeḇyeḇa na, nari nafnai fa suḇesisye.

Yahwe Ikofenḇair fandun fa ‘Wafaduru snemun Ḇedi’. (Amsal 4:23; Yeremia 17:9) Inja, fandun kaku fa faduru mkamor Ḇedi. (Matius 5:29, 30) Na waso farari pyum Ayuḇ i ro Refo, snar ifrur asas kuk’r mkamor ḇyeja fa myam bin ḇeseḇa kuk’r nafsu. (Ayub 31:1) Pok fa mam awer sonin ḇeḇyeḇa. Ma, wana awer bin ḇaido snon ḇese ḇesapsaper.

NA ROSAI WAFRUR NA:

  • Fasnabos faro snonkaku ḇese, snar Auma waswar monda swa Ḇedi, ma wamewer wabur

  • Wawasen sneḇaḇir swa Ḇedi, ma wamnai ḇeri ro kaḇrai saswar Ḇedi kuk’r snon ḇaido bin ḇesena