ROSAI ḆEFNAI FA INE FANDUN

Refoya doḇe, ”Fasfas ḇeḇor ḇeramuma ro Allah.” (2 Timotius 3:16) Roi inema nkaku ido, Refo nari ḇyuk ḇe Au akurfasna wafandun na.

IḆYE KADA ROSAI FANDUN FA WAFRUR YA?

Kwarapan fawar ine: Daud dun oto ro moḇ ifawi mnis ḇaim na. Kakop ma akurfasna ro nyan ya fyasnaḇair snar ifrar sasar kwar. Daud ifawi iwarai kwar snar dun sasar nyan ya.

Au iso Daud ido, rosai nari wafrur ya?

WAMNAI MA KWARA!

Wasmai kankinfir ḇeḇeso:

  1. Wor akurfasna.

  2. Mam peta, ḇaido mam GPS.

  3. Wun oto ya pdef, ma wakyar nari wasrow nyan ya.

Inja kaku ya, kankinfir ḇekyor ima namnis mankenem ḇa.

Kankinfir ḇesuru ipyum syadi ro kankinfir ḇerandak ya. Snar, kuker mam peta ḇaido GPS nwa kwar ya, nari infoḇek Au fa wunna ḇe akurfasna ro marandan Bedi.

Refoya na ifnoḇek Au kako!

Refo ine bisa

  • nbuk farkankin ḇe Au ro samswen wasmai ro kankenem Bedi

  • nafnoḇek Au fa mambir mankundaw ma ḇe snonkaku ḇepyum syadi

  • nfasnai ḇe Au nyan kankenem ḇepyum syadi kaku

 KANKAREM FARO FAKFUKEN ḆEFANDUN KAKU RO KANKENEM

Rofyor kofawi kowawos, komarisen kofuken ker.

  • Rosai ḇefnai fa farsyos ya ḇyeramen?

  • Ro moḇ risai mak sya srama ya?

Ḇarpurya kofuken nabor kuker rosai komam ro ris koḇedi.

Kaku ya, kankarem ya nasya fyoro kwar ro Refoya.

Snonkaku bebor sya soḇe, Refoya nafo kuker farfyar ḇekakuḇa, ma fawar sinan monda, Refoya imnis werḇa kuker fafisu ine, ḇaido samswen kaku fa kofawi na. Ḇape, Refo iso ḇesasar ya ke, ḇaido kakara snonkaku sya kuker Refoya? Sismai abar ḇesasar ke?

Imnis raris, snonkaku sya skara Refo ikofen snar Allah iso ḇepoik ro dunya ine. Ḇape, kaku rarirya ke? Dunya ine ḇyenapnap kaku! Kandera nabor ma fafardun nasya, dafduf ma marmar, ḇaḇesabarar ma rim beba. Allah ḇena saswar beba iso na ḇefnai roi nanekam ke?

Wamarisen fa wafawi kankarem ḇyena ke? Rosai Refo ikofen kuker mansei ḇepoik ro dunya ine nari nafrur fa wakandor!

Nari wamam snar anun wasrow ro syap ine neknam ro Refoya. Saksi-Saksi Yahwe sikyar snar Refo iso farkankin ḇekaku. Snaro ”Fasfas ḇeḇor ḇeramuma ro Allah nbefainda kaku fakoḇuki fyarkor, koḇuki ikofen fasna ḇaḇesasarya, koḇuki ifrur mnis rari.” (2 Timotius 3:16, 17) Fandun fa mankundaw ḇesewar fa wafarkor syap ḇekwar ine ḇape imnis kaker kuker fafisu ine!