Refoya ikofen snar rosai ḇero donna ima ”Allah wos ḇyedi” rirya ma Allah ima ”ipok isrer ḇa”. (1 Tesalonika 2:13; Titus 1:2) Inja rosai ḇero donna nkaku ke, ḇaido naser monda fafyar ḇekakuḇa ma fafyar sinan sya ke?