MAM KADA
Text
Image

(Yesaya 6:8)

 1. 1. Snonkaku sya sanonef ker

  Yahwe snonsnon ḇesren Ḇyedi.

  Soḇe ima imasasor.

  Ma soḇe ima iryar ḇa.

  Mansei na ḇefrur sren snori?

  Mansei nari ḇesandik I?

  (REEF 1)

  ’Sye Tuan, Wawan ayaine!

  Na yasandik Au ḇesya kwar.

  Inema syowi ḇeba kaku.

  Tuan, wawan ayaine!’

 2. 2. Sikofen Allah ḇyekir ḇa;

  Sima simkak faro I ḇa.

  Sisyom karwar ma amfyanir;

  S’kanow Kaisar fadwer Allah.

  Mansei ḇekof’nḇadir yoḇ si

  Kuk’r Yahwe ras mamun Ḇyedi?

  (REEF 2)

  ’Sye Tuan, Wawan ayaine!

  Na yara yakof’nḇadir na.

  Inema syowi ḇeba kaku.

  Tuan, wawan ayaine!’

 3. 3. Ḇekenem pyum sya sfafayaf

  Snar ḇeḇarḇor sibor syadi.

  Kuk’r sne ḇenapes sisewar

  Napnapes, aski ḇekaku.

  Mansei ḇeḇuk sneprei ḇe si?

  Mansei nari ḇefnoḇek si?

  (REEF 3)

  ’Sye Tuan, Wawan ayaine!

  Na yakof’nḇadir Wos Bena.

  Inema syowi ḇeba kaku.

  Tuan, wawan ayaine!’

(Mam kako Mz. 10:4; Yeh. 9:4.)