MAM KADA
Text
Image

(Mazmur 139)

 1. 1. Yahwe, Auma wafawi aya,

  Rofyor yakain, yaḇarek ma yores.

  Mambir sneri, wafawi pyum kaku na,

  Wos ma nyan ayena

  wafawi na kako.

  Roro fafisu wafrur aya,

  Ro moḇ ḇedo ḇekankunes kaker,

  Mam aya kwar; neḇefas ro syap Bedi.

  Yasandik fararur ma

  papoik Bena.

  Sye, Yahwe yo, fawawi nane mada;

  Nafrur doryaḇ yaḇaḇir kaku na.

  Rofyor yamkak yambran ro pampan kaku,

  Yahwe rur Bedi na isrow aya.

  Moḇ risai nari yayokef ro,

  Yafrar yabur ro ḇarpon Au Yahwe?

  Ro kubir ya ḇaido ro nanki yaswa,

  Pampan ma soren dori

  yapok ḇaḇeri.

(Mam kako Mz. 66:3; 94:19; Yer. 17:10.)