MAM KADA
Text
Image

(Rut 2:12)

 1. 1. Yahwe ḇyefnder ḇa ma ifawi kaku

  Ḇesyom kuk’r kenem ḇesiper.

  Fyorno sismai kandera ma roi ḇemun

  Snaro ḇaḇesamsyom sena.

  Ro fafisu wabur rum, kina bansi,

  Wakyar snar Allah ifawi.

  Na ḇyuk fadwer naek srar Kristen ḇe au

  Ma kenem ro dunya babo.

  (REEF)

  Rarirya Yahwe ḇyebarakas au.

  Rarirya ḇyuk ḇaḇyak ḇemnis kaku.

  Rarirya wasnefer faro I.

  Yahwe ḇyefnder ko ḇa; Yahwe ḇyekaku.

 2. 2. Fyorno ido samswen ro kenem ine

  ’Frur fa koḇor koḇerari.

  Makakwarek kuk’r kankenem ro rasras

  Rya kopok kokamar na ḇa.

  Allah knam sneprei myam roi kofandun na,

  Ima Manḇerower nadi.

  Wos Refo ma rur ’sren, napnap’s, naek srar,

  Ḇyuk nakam fa nafnoḇek ko.

  (REEF)

  Rarirya Yahwe ḇyebarakas au.

  Rarirya ḇyuk ḇaḇyak ḇemnis kaku.

  Rarirya wasnefer faro I.

  Yahwe ḇyefnder ko ḇa; Yahwe ḇyekaku.

(Mam kako Hak. 11:38-40; Yes. 41:10.)