MAM KADA
Text
Image

Wun:

 1. 1. Imnis aiknam ḇerar’s ro saprop,

  Wos bena nsunro sanerido

  Nbuk pararei ma kananon ro swaruser yena.

  Rosai nari ḇekur aya,

  Fawinanem bena ndrama,

  Yana napnapes ḇeswarapepen aya fa

  (IMBE NSUN ḆE REEF)

  Yores pdef; ma yamkak ḇa.

  Yakifepen Yahwe wos sren bena.

  (REEF)

  Samswen nabor, fama wos bena

  Nbuk samambraḇ fa yores nako pdef.

  Ma ro ras ma roḇ yakyar, yakyar faro Au.

 2. 2. Fyor dunya imbe ifrur yasapi,

  Insa yarir yabur napnapes,

  Yakaw’r ḇe au ma yakyar au mamwarek aya.

  Yakain yawasen muraro

  Wos bena, nsun ro saneri

  nesaramper ma nefarkankin ḇe aya fa

  (IMBE NSUN ḆE REEF)

  Yores pdef; ma yamkak ḇa.

  Yakifepen Yahwe wos sren bena.

  Yasusu ro samswen ayenaḇa.

  Imbape yakyar roi yamam bana.

  (REEF)

  Samswen nabor, fama wos bena

  Nbuk samambraḇ fa yores nako pdef.

  Ma ro ras ma roḇ yakyar, yakyar faro Au

  Faro au.

  (IMBE NSUN ḆE REEF)

  Yores pdef; ma yamkak ḇa.

  Yakifepen Yahwe wos sren bena.

  Yasusu ro samswen ayenaḇa.

  Imbape yakyar roi yamam bana.

  (REEF)

  Samswen nabor, fama wos bena

  Nbuk samambraḇ fa yores nako pdef.

  Ma ro ras ma roḇ yakyar, yakyar faro Au.