Beifa ifnak ḇaido ḇe-download rekaman audio doya Kristen ḇepyum kaku fa ḇeyun sanandik ma samsyom faro Allah Yahwe. Rekaman raryur dasdisen, orkestra, ma musik ḇeyuser naisya.

Kwinfir wos ro daftar ma panepen ro Sewar fa mam doya ma format ḇenaisya kwar ro wos ya.