• ḆYEḆEAḆEN RO: 1964

  • SUP RYAMA YA: INGGRIS

  • FARFYAR ḆYEJA: BIN ḆEFARḆUK KAMUR ḆEBUKOR PAKREK

KENEM AYEDI RO RANDAKYA

Awin yedi daḇen aya ro Paddington, moḇ ḇena kawasa sibor ro London, Inggris. Yaḇarekus awin yedi ma srar ḇeba rikyor ayeskoya. Snar kma yedi imasarser inja myamfaduru mankun nko ḇa.

Rofyor yaḇaḇa kaker, awin fyarkor aya fa yaḇenadi ro roḇ nakam. Yana Refo mkun ḇeser syap Mazmur monda, ma yadisen wos ḇero syap anna. Yaswarepen ker wos ḇero syap oso, ”Fafisu oso nari ras meserya isya ḇa kwar.” Wos anna nafrur aya fa ro roḇ yabor yenef rai snar yakaramura ḇe fafisu iyama. Yakara, ’Kakuḇae, kankenem ḇepyum syadiya isya.’ ’Rosai ḇefnai fa aya isya rodine?’ Yamewer yamardi!

Yamarisen kaku faro roi ḇena fasfes kuker mon sya. Yasewar fa yawos kuker snonkaku ḇemar sya, yarama kuker bati ro rumfarkor ayesi ḇe kubir ma nkomam felem ḇefrur makakak. Nkomam roi anna ḇe roi ḇefrur marisen ma nafrur makakak kako.

Rofyor umur yedi ri samfur, yabrusna npakrek ḇaido yafnak sarbir kaku. Yasyor tabaku, ma fyoroḇa mura yawarai. Ramnai, yasyor ganja. Rofyor yaḇeumur 11, yafarandinem swan ḇefur masarser. Ninem pyum ḇa, mboi yamarisen yinem na snar nafrur fa yamser. Yamarisen kako yarower musik ma yafyer. Yaraker ḇe festa ma munara ḇeḇyeḇa ro roḇ ya ro moḇ sap ḇe bar. Fyorno ido yara fasis ro roḇ ma yabur rofyor oriya dek ḇaim. Snar ro meserya yambrus, inja yafrarbur ro rumfarkor fyor nkobur ḇaim. Fyor yarama ḇe rumfarkor ido, na yamser kaker.

Rofyor nkoḇe nkek kelas ido, yana nilei ḇepyum ḇa. Snar awin yedi kyara ḇaḇeri ayama yafnak sarbir kaku, inja fyafko ma imsor. Nurakrok, ma yafrarbur rum ya. Yaḇarekus pacar ayedi, Tony i, ima dakso ro raryur ḇefrur roi ḇeḇarḇor ma ḇyoḇ aryawin sidwarekna, ma sfawi i ḇe snonkaku ḇerarmomen fafayaḇa. Fyoro ḇa mura, yafadores ma rofyor yaḇeumur 16, yakapar romawa nuḇedi.

 RARISO REFOYA FYADWER KENEM YEDI

Yasrow randak kuker Saksi-Saksi Yahwe sya rofyor yaḇarek ro asrama sifrur faro bin ḇefakawin ḇa sya ma kapira sesi. Pamarenta ro moḇya sḇuk sim oso ḇe aya. Bin Saksi risuru sumyaren fa surama ker ḇe bin ḇefarḇuk kamur ḇesesya. Ras oso yakso ro farkarkor sena. Yamarisen yafasnaiḇair snar farkarkor ro Saksi sya nsasar. Ḇape skarem fakfuken ayena oser-oser ro Refo kuker payamyum ma nasnai kaku. Sifrurpyum ma sḇeaḇaḇen, nane nafrur aya fa yamarisen kaku. Inja yamarisen yakfarkor Refo kuker si.

Yafarkor ḇeri roi ḇero Refo ḇefadwer kenem yedi. Rofyor yababo kaker, yamkak fa yamar. Mboi fyor ine, yafawi Yesus farkarkor ḇyena kuker aḇiḇer ya! (Yohanes 5:28, 29) Yafawi kako snar Allah iswar aya. (1 Petrus 5:7) Sne yedi iprei kaku fyor yawasya wos ḇero Yeremia 29:11, ḇekofen, ”’Snar yafawi kaku marisen ḇero swaruser yedi faro mko,’ rarirya Yahwe wos ḇyena, ’marisen kuker ḇaḇeaski, ma faro roi ḇemun ḇa, fa yaḇuk faro mko fafisu iyama ma saneraro.’” Inja yakyar faro saneraro kankenem fyoro ro Firdaus ro supswan ine.Mazmur 37:29.

Saksi Yahwe sya sifasnai saswar ḇekaku ḇe aya. Rofyor yarama randak ro moḇ senadi ya, sisaser aya kuker marisen, ma sikame snonkaku ḇefrurpyum sirya! (Yohanes 13:34, 35) Nane neḇesebur kuker rosai yamam ro gereja na. Yana kenem ḇeradine ḇape Saksi sya sisaser aya kuker payamyum. Sḇuk oras sena, sfasnai saswar ma sfandun aya, ma sḇuk farfnoḇek ḇe aya. Yaḇaḇir yaro kina ḇeba ḇefo kuker sawarwar.

Rofyor yafarkor Refoya, yafawi fandun fa yafadwer kenem ayedi insama imnis kuker Allah wos farkankin ḇepyum Ḇyena. Samswen kaku fa yamnai yakun tabaku. Fafisuya kako, yafawi musik oso nafrur aya fa imbe yasyor ganja, inja yafadwer musik yarower anna. Snar yamewer yafarandinem swan ya, inja yamnai yaraḇe festa ma bar snar nari nafrur fa imbe yamser wer. Ma yasewar bati ḇebabo ḇena kenem ḇepyum insama sifnoḇek aya fa yambran ro nyan kankenem ḇebabo ine.Amsal 13:20.

Fafisuya kako, Tony dakfarkor Refo kuker Saksi Yahwe sya. Snar Saksi sya skarem fakfuken ḇyena ro Refo, inja ikyar kako snar roi fyarkor anna ima napnapes rirya. Fyadwer ḇeri kankenem ḇyedi: imewer ḇyebati kuker snonkaku ḇeḇarḇor sya, ifrur roi ḇeḇarḇor werḇa, ma imnai isyor ganja ya. Snar imbe nufrur Yahwe imarisen, inja nufawi fandun fa nufadwer kenem ḇeḇyeḇa nuḇena ma nufasos pyum moḇ fa nufaduru romawa nuḇedi. Nufas farḇakḇuk nuḇena ro 1982 ya.

”Ro roḇ yenef moser kaku snar yamkak faro fafisu iyama ḇaido marmarya werḇa kwar”

Yaswarepen fafisu oso yasewar artikel ro Baryas ma Sadarlah! * ḇefas farfyar ro snonkaku ḇena samswen raris aya ḇape ḇarpurya sifadwer kenem sena. Farari ḇepyum sena nsambraḇser aya! Yasmai samambraḇ fa yafrur kaku pdef ma yasusu ḇa. Yaḇenadi ker fa yor ḇe Yahwe I insama ifnoḇek aya. Tony kuker aya nuḇebaptis ḇe Saksi Yahwe ro paik Juli 1982.

BARAKAS YASMAINA

Ḇaḇebati kuker Allah Yahwe nun payamyum ḇe kankenem ayedi. Tony ma aya nusmai farfnoḇek ro Yahwe I ro fafisu ḇesamswen ya. Nufarkor fa nukyar faro Allah ro fafisu ḇesamswen, ma numam ifnoḇek ma isonem kina nuḇedi ḇesya kwar.Mazmur 55:22.

Yamarisen kaku fa yafnoḇek romawa ma inaikir nuḇesuya fa suyakfawi Yahwe I raris aya. Kirine yaryaḇ kako snar yamam kpu nuḇesya sakfawi Yahwe I.

Ro roḇ yenef moser kaku snar yamkak faro fafisu iyama ḇaido marmarya werḇa kwar. Tony kuker aya nufrur marandan ro minggu ḇe minggu ḇe sidang ḇesena ro Saksi Yahwe sya fa nusambraḇser si. Nufararur kayam kuker si fa nkofarkor snonkaku ḇesesya fa sakfasnai kakyar sena faro Yesus i, insama saksmai kankenem fyoro-fyoro ya.

^ par. 19 Ḇeḇefrurya iso Saksi-Saksi Yahwe sya kako.