”Mkofrur nakam fa mkoksandik Allah.”1 KORINTUS 10:31.

DOYA: 34, 61

1, 2. Rosai ḇefnai fa Saksi-Saksi Yahwe sya sna farkankin ḇepyum kuker sansansun ya? (Mam sonin ro randak artikel ine.)

SYAP abar oso ro Belanda ikofenḇair rariso manfarkin agama sya moḇ sisansunsi ro munara oso. Doḇe, ”Na mam sisun sansun ḇemnisḇa ro ras-ras ya, iba syadiwer rofyor dares ya iba ro sup ya.” Imbape, syap abar ine kako ikofenḇair snar nyan sansun ḇeradine nasya ro Saksi-Saksi Yahwe sya ḇa rofyor srama ro kebaktian sena. Sikofenḇair kako snar snonkbor ma snon sya sisun jas ma dasi. Inkbor ma bin sya sisun rok ḇemnis ma ḇekwan, mboi imnis ro baboine. Snonkaku sya sesyowi ker Saksi-Saksi Yahwe sya snar nyan sisansun si raya. Manwawan Paulus ikofen snar fandun fa snonkaku Kristen sya sansun sena nfasnai ”syadadiḇa ma swaruser ḇepyum”, ḇemnis faro Allah manfamyan Ḇyesi. (1 Timotius 2:9, 10, Kitab Suci Terjemahan Dunia Baru [NW]) Inema Paulus ikofen faro binsya rariryano, farkankin ine namnis faro snon Kristen sya kako.

2 Farkankin ḇepyum kuker sansansun ine fandun kaku faro Yahwe kawasa Ḇyesi koine, ma faro Allah kosyom ya. (Kejadian 3:21) Refo fyasnaibos kaku snar Yahwe, Manḇepoik ro farsyos ḇeba ine, nya farkankin kuker nyan imarisen faro manfamyan Ḇyesi moḇ sisansunsi raya. Inja, rosai kokinfir fa kosun ya nafrur komarisen  monda ḇa, ḇape fandun fa nun marisen ḇe Tuan Ḇepoik Syadi koḇedi, Yahwe I.

3. Rosai kofarkor ro Sasoser Moses kuker sansansun faro snonkaku Israel sya?

3 Ro Sasoser Moses, sasoser-sasoser nasya nekadaunwarek snonkaku Israel sya ro nyan kankenem ḇeḇyeḇa kaku ro er ḇero ris sena. Sasoser anya nefasnaḇair snar Yahwe pyampum kaku nyan sansansun ḇesnai ḇeseḇa rofandu snon ma bin sya. Ro baboine, nyan ḇeradine sapna ḇe sansansun uniseks. (Wasya Ulangan 22:5.) Ro Sasoser Moses ya, kofawi snar Yahwe imarisen ḇa faro nyan sansansun ḇefrur fa snon sya sisnai ḇe bin, bin sya sisnai ḇe snon, ḇaido ḇefrur samswen snonkaku sya fa smambir mnis si ḇe snon ma bin.

4. Rosai na ḇefnoḇek snonkaku Kristen fa sifrur snemuk ḇepyum kuker rariso sisansun si rai?

4 Farkankin ro Refo na nafnoḇek ko fa kofrur snemuk ḇepyum kaku kuker rariso kosansun ko rai. Ro sup risai ma iklim ḇemnis rariso ro moḇ koḇarek rona ḇaido rosai budaya koḇena, farkankin nane bisa fa koso na. Fandunḇa fa sḇuk akurfasna nabor ḇeko kuker sansun ḇemnis rariso na bisa fa kosunna ḇaido kosun awerna. Fandun fa koso monda farkankin ro Refo, ḇeḇuk kaker ḇaḇemkei ḇeko fa kokinfir sansun risai komarisen kosunna. Rwama kawawos farkankin ḇeḇeso ro Refo na ḇefnoḇek ko fa kofawi ”rosai ḇeḇye ma ḇefrur sneprei Allah ma ḇemnis” rofyor kun snemuk kuker sansun rosai imbe kosunna.Roma 12:1, 2.

”NKOFASNA MBOI NKOINE ALLAH MANFAMYAN ḆYESI”

5, 6. Rariso nyan kosansun ko raya nawyaye snonkaku ḇesesya rai?

5 Allah fyarkin manwawan Paulus i fa fyas farkankin ḇefandun kaku ro 2 Korintus 6:4. (Wasya.) Moḇ kosnai raya nfasnaḇair ḇe snonkaku ḇesesya manseisi ko. Ma nyan rariso snonkaku ḇebor smam ko rai ndramuma ro rariso kosnai raya. (1 Samuel 16:7) Snar koinekam Allah manfamyan Ḇyesiko, inja komewer sansun kosunna napyum ma nafrur marisen faro mankunko monda. Rofyor koso mnis farkankin ro Refoya, na nafnoḇek ko fa kopampum fa kosun sansun ḇefyos kaku, ḇebas mankenem, ḇaido ḇefofyur. Nane nfasnaḇair fandun fa komewer kosun sansun ḇefasnaibos ḇar ro baken koḇena ḇepok fa snonkaku ḇese smam awer na. Iḇye kada kofrur awer snonkaku sya smam mnis ko ḇa ḇaido spambar fa smam ḇe moḇ ḇese rofyor smam moḇ kosansun ko raya.

6 Rofyor kosansun mnis ko, kosren, ma kofamankor pyum ko ma sansun koḇena nasyadadiḇa ido, na snonkaku sya sesyowi syadi ko ḇe manfamyan ro Tuan Ḇepoik Syadi koḇedi Yahwe I. Ma imbude nari simarisen syadi faro Allah kosyom ya, na sesyowi syadi organisasi koḇedi, ma na simarisen syadi fa srower abar ḇeyun fasaspar kun na.

7, 8. Ro fafisu ḇefandun kaku risai fandun fa kosansun pyum ko?

7 Fandun fa koḇesyowi Allah ḇesren koḇedi, naek ma srar Kristen koḇesi, ma snonkaku ḇero ris koḇedi kuker kosansun mnis ko insa nun sanandik ḇe Yahwe ma anun koḇaryas na. (Roma 13:8-10) Rosai kosunna nefandun kaku rofyor kora koso fananjur Kristen ḇaido rofyor koḇaryas. Iḇye kada fandun fa kosansun pyum ko imnis kuker snonkaku ḇesyus fa ḇesyom ḇe Allah. (1 Timotius 2:10) Kakuḇae, sansun ḇeḇeso ḇemnis ro moḇ oso na namnis ro moḇ ḇesena ḇa. Snar koma Saksi Yahwe siko, inja ro moḇ risai koḇarek ya kopok kofrur awer snonkaku ḇesesya skarkar snar moḇ kosansun ko raya.

Nyan wasansun Au rai nafrur fa snonkaku besesya sisyowi Allah wasyom ya ke? (Mam paragraf 7, 8)

8 Wasya 1 Korintus 10:31. Rofyor koraḇe munara kebaktian ido, fandun fa kosansun pyum ko mboi nasyadadi awer. Kopok kofarari awer nyan snonkaku ḇero dunya ine sisansun si raya. Iba syadiwer rofyor koḇerak ma komnai ro munara kebaktian ma rofyor kosae ro hotel ya, fandun fa komam mnis  sansun koḇena fa nefamfnom ḇaido napnap awer. Kuker kofrur rarirya, nari komarisen kaku fa kofasnai koine Saksi-Saksi Yahwe siko. Ma nari koḇaḇir kofasos mnis kwar fa koḇaryas ro fafisu sairiryakam.

9, 10. Rariso Filipi 2:4 ifnoḇek ko fa kokara mnis nyan kosansun ko raya?

9 Wasya Filipi 2:4. Rosai ḇefnai fandun fa kokara mnis nyan kosansun ko raya na nawyaye naek srar Kristen koḇesya? Roi oser ḇefnai ya iso snar Allah kawasa Ḇyesi sisewar kaku fa siso mnis ananun, ”Eḇedari mkomun marisen rosai ḇero baken mkoḇena ro supswan ine, isoine ḇaḇe farḇuk, ḇaḇearwarem, ḇaḇermomen”. (Kolose 3:2, 5) Ro fafisu iwara naek srar koḇesi ḇeḇeso sifrur fararur farḇuk ḇeḇyeḇa, mboi fafisu ine sisya sḇesewar kaku pdef fa spampum marasrisen ḇesasar anna. Inja fyor kosasor ko ḇa ido, nyan kosansun ko raya nari nafrur samswen si fa siso mnis ananun ḇero Refo ma spampum roi ḇesasar ya ḇa. (1 Korintus 6:9, 10) Kakuḇae, na komewer kofrur samswen syadi si fa spampum roi ḇesasar ya.

10 Rofyor koisya kayam kuker naek ma srar koḇesi ido, na nfadiren ko ro snonkaku ḇena kenem ḇeḇyeḇa sya. Rofyor koro fananjur ke fafisu ḇesena ke, iḇye kada moḇ kosansun ko raya nḇefamankor ḇaḇemanbekanaek Kristen koḇedi. Koḇemkei fa kokinfir sansun risai imbe kosunna rariryano, kona fakamamar fa kosun sansun ḇepyum insama napyan  ḇe snonkaku ḇesesya fa sfaduru swaruser, wos ma fararur sena nasren ro Allah mamam Ḇyedi. (1 Petrus 1:15, 16) Saswar ḇekaku ima ”imararesḇa, saswar ani ḇyedafdifer snonkaku ḇese fa siso marisen ḇyenaḇa”.1 Korintus 13:4, 5.

SANSUN ḆEMNIS RO MOḆ MA FAFISU ḆEMNIS

11, 12. Rariso Pengkhotbah 3:1, 17 nafnoḇek ko fa kona swaruser ḇemnis rofyor kokinfir sansun na?

11 Rofyor Allah manfamyan Ḇyesi sun snemuk kuker sansun risai imbe sisunna, sifawi snar ”oras faro fandandun nakam ma kuker fararur nakam nasya.” (Pengkhotbah 3:1, 17) Snar iklim, musim, kankenem ro rasras, ma fafisu kosmaina neḇesisyeyae inja nane nawyae sansun rosai kosunna. Ḇape farkankin ro Yahwe I namnis kam ḇesya kwar.Maleakhi 3:6.

12 Ro sup ḇena samsam syadi na, infa kosun sansun ḇepyum ma ḇemnis ima napyanḇa. Mboi naek ma srar koḇesi na sesyowi ko rofyor kosun sansun ḇefyos mankenem ḇa ḇaido ḇefarandar ḇa. (Ayub 31:1) Osower ido, rofyor kora komasasi ro swan ḇaido karon ro kolam ido, fandun fa kosun sansun ḇemnis. (Amsal 11:2, 20) Iba syadiwer, rofyor snonkaku ḇebor ro dunya ine sisansun sansun ḇefasnai baken sena rofyor simasasi rariryano, iḇye fa komam mnis kaku snar sansun kosunna nun sanandik ḇe Allah ḇesren koḇedi, Yahwe I.

13. Rariso ananun ḇero 1 Korintus 10:32, 33 nafnoḇek ko fa kokinfir sansun imbe kosunna?

13 Farkankin ḇefandun ḇese nasya kako na ḇefarkin ko fa kokinfir sansun risai imbe kosunna. Fandun fa kosasor ko insama kofrur awer snonkaku ḇesesya sneuser sena nkarkar. (Wasya 1 Korintus 10:32, 33.) Kona fakamamar fa koḇinkwanbur sansun ḇemnisḇa na ḇefrur karkar faro naek srar koḇesi ma snonkaku ḇefarmyan ḇe Yahwe I ḇa sya kako. Manwawan Paulus fyas, ”Inja kono oser-oser ifrur marisen naek srar koḇesi faro ḇaḇye sena, insa kakyar sena faro Allah nsambraḇ syadi wer.” Paulus fyas wer, ”Snar Kristus kako kyara raryaḇ faro mankundi ḇardiḇa.” (Roma 15:2, 3) Raris Yesus i, kofrur Allah marisen Ḇyena ma kofnoḇek snonkaku ḇesesya fandun fa komam na ḇe roi ḇefandun syadi ḇardibur ro kofrur fandandun mankun koḇena. Inja nari kopok kokinfir fa kosun sansun komarisenna mboi na nadwarek snonkaku ḇesesya fa srower anun koḇukna.

14. Rariso na sinan sya sfarkor roma inai sesya fa sisandik Allah kuker nyan sisansun si rai?

14 Sinan Kristen sya sna fakamamar fa sfarkor roma inai sesya fa siso mnis farkankin ro Refoya. Ine kako fandun fa smam pyum mankunsi ma roma inai sesya insama sifrur Allah imarisen kuker sisun sansun ḇemnis ma ḇesyadadi mankenem ḇa insama sisnai pyum. (Amsal 22:6; 27:11) Rariso sinan sya bisa fa sfarkor roma inai sesya fa sesyowi Allah ḇesren koḇedi ma farkankin Ḇyena? Fandun fa sinan sya sḇuk farari ḇepyum ḇe roma inai sesya. Ma fandun fa sinan sya sfakor si kuker saswar kuker nyan rariso ma moḇ risai na sisrow sansun ḇemnis ya rai. Romawa sya skinfir awer sansun simarisenna monda, mboi ḇefandun syadi ya, sansun skinfirna nun sanandik ḇe Yahwe I, Allah sisyom ya.

BUK ḆAḆEMKEI WASMAINA KUKER FAWAWINANEM

15. Rosai na ḇefnoḇek ko fa kofrur snemuk kuker fawawinanem?

15 Refo iso farkankin ḇemnis kaku na ḇefnoḇek ko fa kofrur snemuk kuker fawawinanem ḇefrur fa Allah imarisen. Ḇape, rosai komarisen kosunna nefasnaḇair marisen mankun koḇena. Imbude model sansun komarisenna ma kokowesna neḇesisye ro ḇesesya. Ḇape fandun fa sansun koḇena napnapḇa, nasren, nasyadadiḇa, namnis kuker fafisu ya, ma namnis ro moḇ ya.

16. Rosai ḇefnai fa kosansun pyum ko ima roi ḇesyowi kaku?

 16 Kakuḇae, na napyanḇa fa kosrow sansun ḇepyum ma ḇesyadadiḇa. Toko ḇebor sḇow monda sansun snonkaku sibor simarisen ya. Inja fandun oras fa kosewar kaku rok, blus ḇaido kokinfir kameja ma sansun ḇekwan ḇepyum ma ḇefyos ḇa. Ḇape naek ma srar koḇesi na smam ma sesyowi rosai kofrur kaku kwar fa kosun sansun ḇepyum ma ḇesrow ya. Ma nari kosmai raryaḇ snar kun sanandik faro Kma ḇesaswar koḇedi ro nanki ḇardibur rosai kofrur kaku kwar fa kosun sansun ḇemnis.

17. Roi ḇeḇeso risai na ḇeḇefnai naek oso nya wurbur ke roḇa?

17 Ipyum fa naek sya sna wurbur ḇekwan ke? Sasoser Moses iwan snon sya fa sna wurbur ḇekwan. Ḇape, snonkaku Kristen sya sro ḇaḇ Sasoser Moses i ḇa ḇaido siwan si fa siso na ḇa. (Imamat 19:27; 21:5; Galatia 3:24, 25) Ro budaya ḇeḇeso, snon ḇena wurbur ḇesren smamna ḇe roi ḇesasarḇa ma sesyowi si, ma nama nadwarek snonkaku sya ḇa fa srower anun koḇena. Ḇape kaku ya, naek ḇeḇeso ḇesmai ramrem sya sna wurbur. Rariryano, naek ḇeḇeso skinfir fa sna wurbur ḇa. (1 Korintus 8:9, 13; 10:32) Ro budaya ḇaido moḇ ḇesena, snon sya sna wurbur ido nari snonkaku sya smam si ḇe manḇaryas Kristen ḇa. Iba syadiwer, snonkaku ḇena wurbur ine bisa smam i ḇe ”snonkaku ḇefarorewḇa” ma dun sanandik ḇe Allah I ḇa.1 Timotius 3:2, 7; Roma 15:1-3.

18, 19. Rariso wos ḇero Mikha 6:8 nafnoḇek ko rai?

18 Kokofen kasumasa ḇe Yahwe I snar ikofenḇadir nabor ḇeko ḇa kuker famankor ma sansun risai bisa fa kosun na ke roḇa. Ḇape, ḇyuk ḇeko kwar ḇaḇemkei fa kofrur snemuk ro mankunko kuker kokara mnis farkankin ro Refo. Inja iba syadiwer rofyor kofrur snemuk kuker famankor ma sansun kosunna, komarisen kofasnai koḇe syadadiḇa rofyor kofarmyan ḇe Allah.Mikha 6:8.

19 Kuker sne ḇerun kofasnaḇair snar Yahwe ima isren kaku. Ma wos Ḇyena nḇuk farkankin ḇepyum ḇeko. Rofyor koḇe syadadiḇa ma kona sne ḇerun ido, nari komarisen koso mnis farkankin Ḇyena ro kankenem koḇena. Kuker kofrur rarirya, koḇesyowi snonkaku ḇesesya sneḇaḇir ma karkara sena.

20. Rosai na snonkaku ḇesesya smam ro sansun ma moḇ kosnai raya?

20 Iḇye kada sansun koḇena nfasnaḇair snar koine Yahwe manfamyan Ḇyesiko. Yahwe farkankin Ḇyena nakaki syadi, ma komarisen koso mnis na. Naek srar koḇesi sisma wos sandik ro snonkaku ḇesesya snar moḇ sisnai raya ma sna kenem ḇepyum, ḇefrur fa snonkaku ḇena sne ḇenapes sya srower anun ḇeyun kankenem ro Refo ma sḇuk sanandik ḇe Yahwe I. Rofyor kofrur snemuk kuker fawawinanem ro rosai kosunna, nari koḇuk sanandik pdef faro mankun oso ḇesansuni ”kuker ḇaḇesyadadiḇa ma sananai”.Mazmur 104:1, 2.