AU IDO MOḆSA KWARA RAI?

Malaikat sima sisya kaku ke? Refoya doḇe:

”Sanandik ḇe Yahwe, mkokam malaikat ḇyesi, ḇena papoik ḇeba kaku, ḇefrur wos ḇyena, ḇemnaf mkaren ḇyedi.”​Mazmur 103:20.

Majalah Baryas ine fyasnaiḇair rosai Refo ikofen kuker malaikat sya ma rariso sḇuk fainda faro kankenem koḇena ro baboine.