KWARAPAN: Ausya wambran farma ro museum ḇefo kuker amfyanir ḇekwar. Amfyanir ono naisya namkir, nadawu, ma napokem kwar. Ḇebor naisya nakar kwar. Mboi, oser isya isiper ma isnai kaker. Mura, wafuken faro ḇemamwarek museum ani, ”Amfyanir anine ḇyabo kaker ke?” Kyarem ḇo doḇe, ”Oroḇa. Inema ikwar syadi ro ḇesena ma sḇenmnis i ḇaime.” Mboi, wafuken wer, ”Sidwarek pyum i ke?” Kyarem wer ḇo doḇe, ”Oroḇa. Wam ma mekem na nafnak i. Ma snonkaku ḇebor sisewar fa simerkarkar i.” Imbude na wakandor ma wafuken ro mankundaw, ’Rosaiso sḇukifrur amfyanir ine?’

Rupa radiri, Refoya imnis raris amfyanir oser ḇesambraḇ ani. Refo ima syap ḇekwar kaku nairi, ikwar syadi ro syap-syap ḇebor ḇesena. Kakuḇae, syap ḇekwar ḇese naisya kako. Fama, imnis raris amfyanir ḇekwar ḇedawu kwar anna, syap-syap anna naḇyeḇa kwar. Inja, fasfas ḇero dori na, rupa ra fawawi dunya sfas ro fafisu naiwara, namnis kuker fawawi ḇero baboine werḇa kwar. Akurfasnai faro pararei ḇero dori na namnis ḇa kwar, ma naisya kako nun faro roi ḇemun. Ma fasfas ḇebor ro syap-syap anna napromes ma napokem kwar.

Ḇape, Refo dakmnis rarirya ḇa. Sfasi syadi ro swaf taun ri 3.500 naiwara, imbape Refoya isya kaker. Ro swaf wampasi wambarek syaran ḇe syaran, sisewar fa sipyos na. Sino sisya srap na, sidwarek snonkaku sya fa sismai na, ma skoryae na. Fama, fasfas ḇyena naisya kaker fa siwasya na. Fawawi ḇebabo naisya kwar, mboi Refoya ḇyefainda kaker. Ma Refo ikofenḇadir fafisu iwama faro ko.​—Mam kotak ”Imnis Kaker ro Baboine ke Roḇa?”

 FARKANKIN KOFANDUN RO BABOINE

Imbude na wafuken, ’Farkarkor Refoya ḇyefainda kaker ro baboine ke?’ Insa kwarem na, kwarapan: ’Samswen ḇeba syadi rosai snonkaku sya sismai ro baboine? Samswen rosai monda ḇefrur fa simkak?’ Imbude roi kwara ya iso mamamun, wam ḇesren ḇa, fararur ḇeḇarḇor, roḇaido korupsi. Inja, rwama komam farkankin riḇeso ḇero Refoya. Rofyor wawasya na ido, kwarapan, ’Snonkaku syakam siso anun nane kada, nari dunya ine ipyum syadi ke roḇa?’

FADURU ASKI YA

”Aski isya faro snonkaku ḇeyun aski, snar nari sap siḇe romawa-romawa Allah.” (Matius 5:9) ”Mkosewar fa mkokenem kuker aski faro snonkakusya kam.”​—Roma 12:18.

FASNAI SAWARWAR, BUK AMPUN

”Aski isya faro snonkaku ḇesaswar sya, snar nari sisma fakamaman.” (Matius 5:7) ”Mkokḇaḇyae mko ma mkoḇuk ampunyae rofyor snon oso ikram masasor faro min ḇyedi; imnis raris Manseren ipyos sasar mkoḇena kwar mko kako mkakfrur rarirya kada.”​—Kolose 3:13.

KOKENEM ASKI KUKER ER SYAKAM

”Ro snonkaku oser baken [Allah] ifrur kwar er-er kam ma snonkaku fa skain ro supswan ḇesiper.” (Farfyar ro Manwawansya [Kisah] 17:26) ”Allah myam rarwas snonkaku ḇa. Snonkaku oser-oser ro er rosairya kaker, ḇeyararyof ma ḇeḇesyowi Allah kuker napnapes imarisen si.”​—Farfyar 10:34, 35.

KOMAMWAREK PYUM SUPSWAN INE

”Allah Yahwe dun snon ani ma ryiri ro yaf Eden fa damom ma fyaduru na.” (Kejadian 2:15) Nari Allah ’ifrur farmambriwer si ḇefrur farmambriwer supna!’​—Fasasna Faro Yohanes (Wahyu) 11:18.

KAYIN FAḆAḆRI NANA MA FARARUR FARḆUK

”Mkowaren ma mkosasor mko ro mnuk rmomenya, snar snonkaku oso nana ḇyena nabor rariso wer kankenem ḇyedi ḇyeknam ro nana ḇyenaḇa.” (Lukas 12:15) ”Ḇape farbuk ma roi ḇemamas roḇa fararur famfnom neḇekofen awer rofandu mko, imnis kankenem ro snonkaku ḇesrensya.”​—Efesus 5:3.

KANKARKAR AWER, KOFARARUR SAMBRAḆ

”Nkomarisen nkofrur roi ḇenapes ḇesya kwar.” (Ibrani 13:18) ”Snonkaku ḇekarawraw, kyaraw wer awer, iḇye syadi ifararur sambraḇ”.​—Efesus 4:28.

KOFNOḆEK SNONKAKU ḆEFANDUN SYA

”Mkawos sneprei faro ḇefafardunsya, mko ḇesanowarek ḇeryarḇasya, mkokḇaḇ faro snonkakusya kam.” (1 Tesalonika 5:14) Kofaduru ”awak param ma kabomsya ro ananjar sena”.​—Yakobus 1:27.

Refo ikofenḇair farkankin-farkankin anna monda ḇa, mboi fyarkor ko fa koḇesyowi ma kofasnai na ro kankenem koḇena. Snonkaku sya siso pyum farkankin-farkankin anna kada, nari samswen ḇebor ḇero dunya ine nabor marsir ḇa. Inja, naiso ḇefnai fa Refo ima ḇyefainda kaku ma namnis faro fafisu ine! Ḇape, rariso Refoya dakḇuk fainda faro Au rai?

 FAINDA RO FARKANKIN ḆERO REFOYA FARO AU

Snon ḇefawinanem oso ikofen ḇo doḇe na kofawi snonkaku oso fyawinanem ro rosai ifrurna. (Matius 11:19) Wakyar faro roi anine ke? Na kokyar snonkaku oso nya fawinanem ro rosai ifrur kwar fa komam ro komkasna. Inja, imbude na kwara radine, ’Refo ḇyefainda kaku ido, fandun fa nḇuk bon ḇepyum ro kankenem ayena mande. Rariso Refoya ifnoḇek aya fa yamam pyum samswen ayena ine?’ Rwama komam fawar oser ine.

Delphine * ima bin ḇeraryaḇ ma ḇemyaren dirya. Ḇape, samswen riḇeso nkuri ro fafisu oso ḇeri. Inai insos ḇyedi imar, ḇyesisye kuker swari ḇeḇesnoni, ma nya samswen ro kumpan na. Fyawar ḇo doḇe, ”Yamambir mankundaya werḇa, snar yana romawa ḇa, swa oḇa, ma yana rum werḇa kwar. Kenem ayenane naser payamyum oḇa. Yana samambraḇ noḇa ma yana marisen fa yakenem ḇa.”

Mura, fafisu ani insape Delphine ḇyaḇir snar wos ḇero Refo ine nkaku, isoine, ”Swaf kankenem nkoḇena taun ri 70, ḇaido nkosambraḇ kaku ido na taun ri 80. Ḇape kankenem nkoḇena nafo kandera ma saneso; nama nande fasaw, ma muniwara nkosyaḇa.”​—Mazmur 90:10.

Ro fafisu ḇesamswen ḇeradirya, Delphine isouser farkankin ḇero Refoya rofyor ismai samswen.  Snar iso na rya, ismai bon ḇepyum. Ro artikel rikyor ḇerama nane, snonkaku ḇebor ḇesesya saksmai fainda snar siso farkankin ro Refo fa sḇukimam samswen ḇekur si ro kankenem sena. Sḇaḇir snar Refo ima imnis ra amfyanir ḇepyum ḇekwar ḇeḇeyap ro randak awawos ine. Refo ima dakmnis syap ḇebor ḇepokem kwar anna ḇa. Rosai ḇefnai ya? Snar sifrur Refoya kuker roi ḇese ke? Ḇekaku ya, Refoya naser karkara snonkaku monda ḇa, mboi naser Allah karkara Ḇyena ke?​—1 Tesalonika 2:13.

Imbude wakḇaḇir kankenem ine nakwan ḇa ma nafo kuker samswen. Fyor samswen ḇebor nafrur Au fa waḇor waḇerari ido, rodiso na wasmai sneprei, fafnoḇek, ma anun ḇeyun payamyum ya?

Rwama kawos nyan rikyor moḇsa Refoya ifnoḇek ko rai. Refoya na ikofenḇair nyan ḇe ko fa

  1. koḇinkwanbur samswen na.

  2. kokara mnis samswen koḇena.

  3. komam pyum samswen ḇepok fa koḇur na ḇa kuker payamyum.

Artikel ḇerama nane nari dawosḇair roi rikyor anskoine.

^ par. 24 Ro artikel ine ma ḇeuserya wer, snonsnon riḇeso neḇefadwer kwar.