Fafisu ine samswen naisya jadi fa koḇinkwanbur na ḇa ḇaido kona kakara ḇemnis fa komam na. Rupa ra, rofyor snonkaku waswar oso imar ḇaido wasmai dafduf ḇemarḇak kaku, nyan oser monda fa wafrurya iso mam samswen anna kuker sne ḇeknon. Inja Refoya bisa ifnoḇek Au ke?

DAFDUF ḆEMARḆAK KAKU

Rose doḇe, ”Yasmai dafduf turunan ḇefrur ker aya fa yasyur kaku. Nane nafrur samswen kenem ayedi.” Fafisu ono, rofyor fyarkor Refo ḇaido ifrur roi ḇese ro ḇaḇeari ḇyena, jadi fa kyarauser mnis na ḇa. Ine nafrur i fa fyafardun kaku. Ḇape ismai samambraḇ kaku ro Yesus wos ḇyena ro Matius 19:26, ”Faro Allah roi ḇeḇor kam ndarirya.” Insape Rose ifawi snar nyan fa fyarkor Refoya nabore. Snar isyur, inja fafisu ono, samswen fa iwasya. Inja, ryower ḇaḇewasya Refo ma syap-syap ḇeknam ro Refo serekam kwar na. * Doḇe, ”Roi serekam anna naisya ḇa ido, rya nari yapok yafanam faro Allah I.”

Fafisu ono, Rose ḇyesneso snar iḇe ifararur nabor wer raris rosai syambraḇ fa ifrur ro fafisu naiwara mboi jadi ḇa. Fafisu ḇyesneso, ismai sneprei ro wos ḇeḇefas ro 2 Korintus 8:12, ”Rofyor mkomarisen fa mkoḇuk, nari Allah imarisen fa nyana snar neknam ro rosai mkosma na, mboi neknam ro saḇarar mkoḇenaḇa.” Wos anane nḇuk swarapepen ḇe Rose i snar Allah imarisen faro rosai ifrurna, snar ifararur imnis samambraḇ ḇyena.

 SANESO SNAR MARMARYA

Delphine, ḇeḇeyap ḇepon ani fyar ḇo doḇe, ”Fafisu inai inkbor ayedi imar rofyor umur ḇyeja 18 anya, yaḇesaneso fafayaḇa. Rya yamewer yakenem wer. Nakame nfadwer fasaw kaku.” Ḇape, Delphine ismai sneprei ro wos ḇero Mazmur 94:19. Manḇefas Mazmur ine ikofen faro Allah radine, ”Rofyor makakwarek ḇyepoik aya, buk sneprei ma kananon ḇe aya.” Delphine doḇe, ”Yaḇenadi ḇe Yahwe I fa ifnoḇek aya insama yasewar nyan fa yaḇesaneso mankenem ḇa.”

Insama Delphine ḇyesaneso mankenem ḇa, syewar fa dakfararur ḇe sukarelawan. Ḇarpur mura, ikofen ḇo doḇe ima imnis raris roi romawa sya sḇukifasfas, isoine pensil warna. Rofyor pensil ine ikar kwar, ipyum kaker fa sḇukifrur fasfasya fa fyarawriwek. Imnis rarirya, rya Delphine ḇyaḇir raryaḇ ḇyena ikar kwar, ḇape fyawi snar bisa ifnoḇek kaker snonkaku ḇesesya. Iwasen kaḇer ḇo doḇe, ”Rofyor yaḇuk wos farkankin ro Refo ma nyan kakara ḇero Refo fa yaḇuk sneprei faro manfarkor Refo ayedi, insape yafawi snar ine iso moḇ Yahwe ifrur fa ḇyuk kananon ma sneprei ḇe aya.” Delphine fyasḇair snonsnon ro snonkaku ḇeḇefas ro fawar ḇero Refo ro fafisu iwara sya, sima sakḇesaneso kaku kwar. Myam ḇoi snonkaku ansya kam sḇenadi faro Yahwe I. Fyarkor kako snar kofarkor Refoya monda kada, bisa komam samswen koḇena kuker sne ḇeknon.

Delphine fyarkor ro Refoya fa myam ḇe fafisu naiwara ḇa ḇoi fandun fa myam monda ḇe fafisu naiwama. Ismai sneprei snar saneraro ḇeḇeyap ro Farfyar 24:15, ”Nari aḇiḇer ya isya faro snonkaku ḇeḇor ḇemar sya, iḇye snonkaku ḇenapes sya ma ḇenapes ḇa sya.” Delphine ikyar Yahwe nari ḇyawes inai ḇyani ke? Kyarem, ”Yamam inai yedi ro fafisu iyama. Rya nukofen kwar fa nari nusrow nu wer, imnis kuker Kma yedi, Yahwe I fafisu dap kwar na. Yamam kaku snar nuisya nuḇekayamyam ro yaf ḇepduk, isnai kaku raris fafisu yamam i ma yaswar i rofyor yakapar i anya.”

^ par. 4 Roi serekam ḇeradirya naisya nabor ro situs web jw.org.

Refoya bisa ḇyuk sneprei ḇe Au iba syadi wer rofyor wasmai samswen ḇemarḇak kaku