Refoya ikofen ḇo doḇe rosai ḇeḇefas ro dori na, ndramuma ro Allah ma ”nbefainda kaku fakoḇuki fyarkor, koḇuki ikofen fasna ḇaḇesasarya, koḇuki ifrur mnis rari”. (2 Timotius 3:16) Roi nane nkaku ke? Kwarapan rariso wos anun ḇeramuma ro Allah nafnoḇek snonkaku sya kwar fa sḇinkwanbur samswen sena rofyor naḇyeḇa syadi ḇaime.

ANINEM SYADI SWAN

Delphine, ḇeḇeyap ro randak awawos ine ḇaim, ḇyaḇir roi ḇefnai fa imarisen dinem ker swan ya iso snar imkakwarek kankenem ḇyedi. Refoya idwarek ko ḇa rofyor kinem syadadi ḇa. Refoya doḇe, ”Wakwarpu awer rofandu snonkaku ḇeyinem nabor anggur.” (Amsal 23:20) Aninem syadi swan ya nafnai dafduf ḇemarḇak, wis kuker snonkaku ḇesesya naḇyeḇa ma namuk, ma ro swaf wampasi wambarek nakam, roi nane nafnai marmar fasaw. Inja, snonkaku sya bisa sḇinkwanbur samswen ḇebor anine rofyor siso wos anun ro Refoya kada.

Delphine ifrur roi anine. Fafisu ine doḇe, ”Insape yafawi snar swan ya napok napyos makakwarek ayena ḇa. Yaso pyum anun ro Filipi 4:6, 7, ’Mkoraryof rosairya wer kako, mboi mkofasna . . . marisen mkoḇena faro Allah’. Ro roḇ nakam, rofyor swaruser ayena nawayan syadi ma yamkakwarek syadi faro kankenem ayena ido, yaḇenadi faro Yahwe I. Yakofenḇair ḇe I rosai yaḇaḇir na, masasor ayena, sneduf, ma sanekar ayena. Yor faro I insama ifnoḇek aya fa yana kakara ḇepyum syadi. Ro arwo ya, yasewar kaku fa yasawen kakara ḇeḇyeḇa ayena kam. Snar yafrur roi nane ker, inja nane nafnoḇek aya fa yamam ḇa faro rosai yana ḇa, mboi yamam monda faro rosai yana ya. Yamewer yinem swan ya wer. Snar aski yasmai ine nesyowi fafayaḇa faro aya, inja yamewer nane napromesbur ayandi.”

 FARARUR FARḆUK

Roi oser ḇefnai kaku fa koḇesneso ma koḇekandera iso fararur farḇuk ya. Ḇape, wos farkankin ro Refoya bisa nafnoḇek ko fa koḇinkwanbur samswen ḇeradirya. Roi ḇefnai ya iso, rupa ra snon oso dembuk bin ya oroḇaido bin ya dembuk snon ya, ma myam sonin befasnai fararur farḇuk. Snonkbor oso ḇenir ḇe Samuel doḇe, ”Napyan kaku fa kombuk bin sya. Fafisu ono, ayama yamarisen faro bin oso ḇa. Mboi, snar yafawi ima imarisen faro aya, inja yambuk ker i.” Soḇe Samuel ima imbuk ker bin sya, mboi mankundi kyara rarirya ḇa. Muniwara, dun snemuk fa dembuk ḇeri bin sya. Mboi roi ifrur nane nakyaren i. Doḇe, ”Kombuk bin sya ido nari nafnai samswen snar nama nafrur fa kofandun kaku mankunko ḇardi.”

Samuel iwasya fawar ro roma snonkbor oso ro situs web jw.org. Ma kyarauser Amsal 20:11, ḇekofen, ”Romawa kako bisa smambir i ro fararur ḇyena, kenem ḇyena nkaku ma nasren ke roḇa.” Rariso mnuk anine nafnoḇek i rai? Insape Samuel ifawi snar dembuk bin sya nama fararur ḇekaku ḇa ma ḇesren risyaḇa. Doḇe, ”Yafarkor kako snar roma babo ḇena kenem ḇeradine ker sya nari sḇe swa ḇeḇyeḇa. Yakain yakara muraḇe fafisu iwama fyor yafarḇuk kwar ido, nari moḇsa swa yedi myam aya rai rofyor yambuk bin ḇese. Insape yafawi snar kenem ḇeradine nari nun samswen. Fararur ḇeradirya napyan monda, mboi nama naḇyeḇa.” Samuel fyadwer kenem ḇyena. Snar dembuk ker bin sya werḇa kwar, inja bisa ḇyinkwanbur fararur farḇuk ya kako.

Antonio ima napyan kaku fa ifrur fararur farḇuk, snar myam sonin ḇefasnai fararur farḇuk rawo iwarai kwar. Fyarḇuk kwar ma iswar kaku bin ḇyuk ani, ḇape jadi fa imnai ro roi anna ḇa. Ikofen ḇo doḇe snar kyarauser 1 Petrus 5:8, ine nafnoḇek kaku i. Mnuk ani ikofen, ”Mkoḇaḇir ma mkepen mko! Snar mbroḇ mkoḇedi, Ibiris, imbran yar mura muma imnis raris singa (aiwan ḇeyan ḇepek) ḇeaur ma ḇesewar snonkaku fadoren ḇepek.” Antonio doḇe, ”Sonin ḇefasnai fararur farḇuk naisya ro moḇ ḇebor, ma sonin anna samswen fa koḇefnder na. Mnuk ani nafnoḇek aya kaku fa yakara manseiso knam ro fararur ḇeradineni. Fandun fa yaswarepen ḇeri snar sonin ḇefasnai fararur farḇuk nama ndramuma ro Ibiris i. Fafisu ine, yafawi snar Yahwe I monda na ḇefnoḇek aya fa ’yaḇaḇir ma yamkepen’ aya insama yasambraḇ fa yapampum roi ḇeḇeninyan kakara ayena, sne, ma farḇakḇuk ayena.” Antonio fyandun fafnoḇek ma imarisen dunna, rarirya syambraḇ fa isawen kenem ḇeḇyeḇa ḇyena. Nane nafnoḇek i fa ḇyinkwanbur samswen ḇeḇyeḇa syadi.

Inja nasnaibos kwar, Refoya naser anun ḇefnoḇek ko fa koḇinkwanbur samswen ḇeba. Ḇape, rariso fyor samswen anya naḇyeḇa fafayaḇa ma samswen fa koḇinkwanbur na? Rwama kawos rariso Allah Wos Ḇyena nafnoḇek ko fa kofrur roi anine.

Wos anun ro Refo ḇeser fainda bisa nafnoḇek ko fa koḇinkwanbur samswen