”Roi oso ḇa ḇefrur fayaryaḇ syadi ro yamnaf romawa yesi sikenem imnis ḇaryas ro Allah.”3 YOHANES 4.

DOYA: 88, 41

1, 2. (a) Samswen rosai romawa mandaman sya sismana? (b) Fakfuken rosai nari kawosna?

JOSHUA ikofen, ”Sinan ayesuma mandaman surya. Rofyor yaḇaḇa yaḇuk wos suḇena ro sidang ma ro rum. Ḇape rofyor yafarkor ro rumfarkor, yamarisen syadi wos ḇero moḇ ya. Ro taun riḇeso, yafawi mnis wos sinan ayesuya werḇa. Yafawi mnis roi sawos ro fananjur ya ḇa. Ma yaḇaḇir jadi fa yaso sinan ayesu budaya suḇena ḇa.” Joshua demir ḇeḇaḇir radine ḇa.

2 Kirine, syadi ro snonkaku yuta ri 240 sḇarek ro sup mankun sena ḇa. Sinan ma mandaman risau ido, rariso buk nyan ḇepyum fa farkor romawa besi fa siswar Yahwe ma insama ”sikenem imnis ḇaryas ro Allah”? (3 Yohanes 4) Ma rariso ḇesesya na sifnoḇek rai?

SINAN AUYA, BUK FARARI ḆEPYUM

3, 4. (a) Farari ḇepyum rosai na buk ḇe romawa sya? (b) Kakara rosai fandun fa wasawen na?

3 Sinan Auya, wamarisen romawa ḇansi sḇebati kuker Yahwe I ma sikenem fyoro ido, farari ḇepyum ḇena iso roi  ḇefandun kaku. Rofyor romawa sya smam ’swewar ḇepon Karajan ya’ ido, na sifarkor fa sikyar ḇe Yahwe ro kankenem sena ras ḇe ras. (Matius 6:33, 34) Mam ḇepon fararmyan ḇe Yahwe ro kankenem bena, ḇape pipi ma fararur na awer. Swewar fa ḇenyaki awer ma wakenem syadadiḇa. Swewar ”kayan ro nanki”, isoine wafrur rosai Yahwe imarisenna. Ma swewar awer pipi ḇaido ”sanandik snonkaku”.Wasya Markus 10:21, 22; Yohanes 12:43.

4 Wafararur nabor awer isof ro nwa oras werḇa faro romawa besi. Fasna kaku wamarisen rofyor sun snemuk fa smam ḇepon Yahwe I, ḇape nasan dunya ḇaido pipi ya ḇa, faro mankun si ḇaido Au. Wasawen kakara snar romawa siso na ḇefasos kankenem ḇemararen kaku faro sinan sya. Kakara ḇeradine syasar. Waswarepen snar ”romawa siso ḇesewar arasa faro sinan sesiḇa, ḇape sinan ansiso ḇesewar arasa faro romawa sesya”.2 Korintus 12:14.

SINAN AUYA, WOSNA NUN SAMSWEN AWER

5. Rosai ḇefnai fandun fa sinan sya sawos ḇe romawa sesya kuker Yahwe I ḇesya kwar?

5 Refo ḇyadir kwar snar snonkaku ’ro wos nakam ḇero er-er sya’ nari sisun ro Yahwe organisasi ḇyedi. (Zakharia 8:23) Ḇape, romawa besi sifawi mnis wos mankun bukna ḇa ido, na samswen ḇe Au fa farkor napnapes besi. Romawa besiso manfarkor Refo bedi ḇefandun kaku wasmana. Ma rofyor ’sisma fawawi ker kuker’ Yahwe ido, nari sisma kankenem ḇekain fyoro. (Yohanes 17:3) Insama romawa besi na sifawi pyum Yahwe farkarkor ḇyena ido, fandun fa ’wawosna’ ḇesya kwar.Wasya Ulangan 6:6, 7.

Romawa besiso manfarkor Refo bedi ḇefandun kaku wasmana

6. Rosai fainda ya rofyor romawa besi sifawi wos mankun bedi? (Mam sonin ro randak artikel ine.)

6 Imbude romawa besi nari sfarkor wos ḇero moḇya ro rumfarkor ma ḇesesya. Ḇape, na sifawi wos mankun bedi rofyor wawos kuker si ḇesya kwar. Romawa sya sifawi sawos ro wos bedi ido, nari napyan besi fa sikofenḇair rosai sḇaḇirna ḇe Au. Ḇape fainda ḇese naisya wer. Romawa besi sifawi sawos ro wos ri oser monda ḇa ido, samambraḇ swaruser sena na napyum syadiwer. Ma na sifawi nyan kakara snonkaku ḇesesya. Sikako na sifrur nabor syadiwer ro fararmyan ya. Carolina, sinan ḇyedi ima mandaman, doḇe, ”Kofarmyan ro sidang ḇeyawos wos ḇese nun marisen kaku. Ma kofnoḇek ro moḇ ḇefandun syadi ima ipyum kaku.”

7. Rosai na wafrur ya rofyor wosna nun samswen ro kina?

7 Ḇape, rofyor romawa besya sfarkor nabor budaya ma wos ḇero moḇ ya ido, na simewer ma iba syadiwer jadi ḇa fa sawos ro wos mankun bukna. Roi ine nḇejadi ro romawa ḇansya ido, na wamarisen fa wafarkor wos ḇero moḇ ya  ke? Wafawi awawos sena, hiburan skinfirna, ma farkarkor ro rumfarkor sena ido, na napyan ḇe Au fa wafarkor si fa sḇe snonkaku Kristen. Ine kako napyan ḇe Au fa wawos ḇe guru seja. Kakuḇae, kofarkor wos ḇebabo ima nefandun oras, sasewar, ma sne ḇerun. Ḇape, ine nefromo ḇa. Imnis raris, romawa bedi iproi ido, na swewar fa wafarkor wos isyarat insama bisa wawos kuker i. Rarirya kako, romawa bedi fyawi wos ḇesena ido, na swewar fa wafarkor wos ani bae! *—Mam fas-fas kasun ro sop.

8. Rofyor wafawi mnis wos ḇero moḇya ḇa ido, rariso na wafnoḇek romawa ḇesya rai?

8 Faro sinan ḇeḇeso ḇemandaman sya, imbude na samswen besi fa sifawi mnis wos romawa sesya sḇukna. Ine na nun samswen besi fa sfarkor Refo ḇe romawa sesi. (2 Timotius 3:15) Wasmai samswen ḇeradine ido, na bisa fa wafnoḇek kaker romawa besi fa smamḇir ma sḇebati kuker Yahwe I. Penatua oso ḇenir ḇe Shan doḇe, ”Awin nuḇedi demir ḇefaduru nu. Ifawi mnis wos nuḇukna ḇa. Aya ma ḇedar ayedi kako nufawi mnis wos awin ḇyukna ḇa. Ḇape, rofyor numam ifarkor, ḇyenadi, ma ifrur fasasos ḇepyum fa fyarkin nadi ro kina ro minggu ḇe minggu, nuḇaḇir snar komamḇir Yahwe ima roi ḇefandun kaku.”

9. Rariso sinan sya sifnoḇek romawa ḇefandun fa ḇefarkor Refo ro wos risuru sya?

9 Romawa ono sisya imbude fandun fa sifarkor Refo ro wos risuru. Rosai ḇefnai ya? Snar wos sḇuk ro rum ma ro rumfarkorna neḇesisye. Inja, sinan riḇeso sya sḇuko syap, rekaman audio, ma vidio ro wos risuru. Kakuḇeri, sinan ḇeḇemandaman sya fandun fa sifararur marḇak insama sifnoḇek romawa sesya fa sḇebati kuker Yahwe I.

SIDANG WOS RISAI WAKINFIR YA?

10. (a) Mansei na ḇeyun snemuk fa ḇekinfir sidang wos risai nari siryur roya? (b) Rosai fandun fa ḇeḇukor ro kina ya ifrurna rofyor dun snemuk ḇaim?

10 Ro moḇ snonkaku mandaman sḇarek rona Saksi ḇeḇuk wos sena sisya ḇa ido, fandun fa siryur kuker sidang ḇeḇuk wos ḇero moḇya. (Mazmur 146:9) Ḇape, sidang ḇeḇuk wos sena naisya ro moḇya ido, ḇeḇukor ro kina fandun fa kyinfir sidang wos risai na kina ḇyesi siryur roya. Rofyor dun snemuk ḇaime, nari kyara pyum ma ḇyenadi kuker roi nane. Ikako na dawawos resari kuker swari ma romawa ḇyesya. (1 Korintus 11:3) Rosai na kyarauserna? Wos ḇefarkin ro Refo risai na ḇefnoḇek i fa dun snemuk ḇepyum ya?

Ḇeḇukor ro kina fandun fa kyinfir sidang wos risai na kina ḇyesi siryur roya

11, 12. (a) Wosna na nafrur romawa sya fa sna fainda nabor ro fananjur ya ke roḇa? Fasnaḇair. (b) Rosai ḇefnai fa romawa ḇeḇeso simewer sfarkor wos ro sinan sesi?

11 Sinan sya fandun fa skara mnis  rosai romawa sesya sfandun kakuna. Kakuḇae, insama romawa sya sifawi pyum napnapes ḇero Refoya ido, na sfarkor Refo ro fananjur ro oras riḇeso monda ḇa ro minggu ḇe minggu. Ḇape, kwara kada. Rofyor siso monda ro fananjur sifarkin kuker wos sifawi mnisna, na romawa sya sisma fainda ro fananjur ani. Na sifarkor nabor syadiwer ro rosai sinan sesi skarana. Ḇape, rofyor siso fananjur ḇeḇuk wos sifawi mnis naḇa ido na rariryaḇa. (Wasya 1 Korintus 14:9, 11.) Osower ido, wos romawa oso fyarkor ro randak ya na nḇe wos ḇesun ro sne ma kakara ḇyena pdef ḇa. Romawa ono sisya sifawi sḇuk kankarem, faya, ma fasasna ro wos sinan sesi mḇoi kakuya nane nfasnaḇair kakara ma sneḇaḇir mankun sena ḇa.

12 Wosna monda ḇa ḇeawyaye romawa oso snemun ḇyedi. Ineiso Joshua, ḇeḇeyap ḇepon kwar ismaina. Ḇeba ḇyedi, Ester ikofen, ”Ḇe romawa sya, wos, budaya, ma agama ro sinan seja nama neoser.” Rofyor romawa sya sḇaḇir snar budaya sinan seja namnis kuker siḇa ido, na simewer sfarkor wos ma agama ro sinan seja. Rosai na sinan ḇeḇemandaman sya sifrur na?

13, 14. (a) Rosai ḇefnai fa imbeswa ḇeḇemandaman oso sukinfir fa suso ro sidang ḇeḇuk wos ḇero moḇya? (b) Rariso sufaduru ḇaḇebati suḇena kuker Yahwe I nasambraḇ pdef?

13 Sinan Kristen sya fandun fa srir ro ḇarpon fandandun romawa sesya ro mankun sena ḇardi. (1 Korintus 10:24) Joshua ma Ester kma suḇedi Samuel i, doḇe, ”Aya kuker swa yedi numamuser romawa nuḇesi fa numam wos risai sifawi mnis kaku rofyor sifarkor Refoya ma ḇesun ro sisnesna. Nuḇenadi fa nuyor fawawinanem. Kankarem nusmana nun marisen mankun ḇa. Nukinfir fa nuso ro sidang ḇeḇuk wos ḇero moḇya, snar numam mboi romawa nuḇesi sifawi mankun fananjur sifrur ro wos nuḇena ḇa. Ro sidang ḇebabo ya, nkoso kayam fananjur ma nkoḇaryas ḇesya kwar. Nkor kako bati ḇero moḇya fa nkonan kayam ma nkombran farma. Nanekam nafnoḇek romawa sya fa smamḇir naek srar sya, ma smam Yahwe I ḇe Allah monda ḇa, ḇape ḇe Kma ma Bati seja kako. Nukara mboi inema roi ḇefandun syadi ro sifawi wos mankun nuḇena.”

14 Samuel ikofen wer, ”Insama ḇaḇebati nuḇena kuker Allah nsambraḇ pdef ido, aya kuker swa yedi nuso kako fananjur ro wos mankun nuḇedi. Kakuḇae, nufararur nabor ma numbrus. Ḇape, nukofen kasumasa snar Yahwe ḇyeḇok fararur marḇak ma sasewar nuḇena. Romawa rikyor nuḇesya sikam sifarmyam ḇe Yahwe ro fararmyan ro oras nakam.”

ROSAI NA ROMAWA BABO SYA SIFRURNA

15. Rosai ḇefnai fa Kristina ḇyaḇir na ifrur nabor wer ro sidang ḇeḇuk wos ḇero moḇya?

15 Rofyor romawa sya siba muryas, imbude na sḇaḇir bisa fa sifrur nabor syadiwer ro fararmyan sena ḇe Yahwe ro sidang ḇeḇuk wos sifawi mnis kakuna. Rarirya ido, iḇye kada sinan sya skara awer snar romawa sesya sfandun si ḇa. Kristina ikofen, ”Yafawi kermkun-kermkun wos sinan ayesu suḇukna.  Ḇape, wos sḇuk ro fananjur ya syamswen kaku. Rofyor yaḇeumur 12, yaso ro kebaktian ḇeḇuk wos sawos ro rumfarkor na. Fafisu ya, insape yafawi snar rosai yarower nane napnapes rirya! Osower ido, yaḇaḇir rofyor yabenadi kuker wos yaḇukna ro rumfarkor ya, bisa fa yakofenḇair rosai ḇero sne yedi ḇe Yahwe I!” (Farfyar 2:11, 41) Rofyor ḇyeumur taun ri 18, ikofenḇair roi nane ḇe sinan ḇyesuya ma dun snemuk fa iryur kuker sidang ḇeḇuk wos ḇero moḇya. Ikofen, ”Snar yafarkor Yahwe wos ḇyena kuker wos sḇuk ro rumfarkor naiso ḇefrur fa yasur ro ḇaḇerurya.” Fyoroḇa ramnai, Kristina daksun ro fararur perintis biasa ma iryaḇ kaku.

16. Rosai ḇefnai fa Nadia imarisen kyain pdef ro sidang ḇeḇuk wos ḇese?

16 Romawa babo mkoya, mkomarisen fa mkoryur ro sidang wos ḇese ke? Rarirya ido, mkofuken ro mankunmko. Snar mkosya ro sidang ani ido nari nafnoḇek mko fa mkofanam syadi kuker Yahwe I ke? (Yakobus 4:8) Ḇaido, ine snar mkomewer sinan mkoḇesi smamwarwarek mko ḇaido mkomewer fa mkofarkor wos ro sinan mkoḇedi ke? Nadia, kirine ḇefarmyan ro Betel ikofen, ”Rofyor aya kuker ḇedar ayesi nkoḇe romawa babo, nkomarisen nkoryur kuker sidang ḇeḇuk wos ḇero moḇya.” Ḇape, sinan ḇyesuya sufawi rofyor sifrur rarirya ido, na nun samswen faro ḇaḇebati sena kuker Yahwe I. Nadia ikofen wer, ”Nkokofen kasumasa snar ro fafisu ya sinan nkoḇesuya suḇuk ijin ḇe inko ḇa ma susewar kaku fa sufarkor wos suḇena ḇe inko. Ine nun marasrisen ḇe kankenem nkoḇena ma nkona swaf fa nkofnoḇek snonkaku ḇesesya fa sifawi Yahwe I.”

NYAN FA SNONKAKU ḆESE SYA SḆUK FARFNOḆEK

17. (a) Faro mansei Yahwe ḇyuk fakamamar fa sfaduru romawa sya? (b) Rariso sinan sya sna fafnoḇek fa sfarkor napnapes ḇe romawa sesya?

17 Yahwe ḇyuk fakamamar ḇe sinan sya fa sfarkor napnapes ḇe romawa sesya. Ḇyuk fakamamar ani faro sinan apus ḇaido snonkaku ḇesesya ḇa. (Wasya Amsal 1:8; 31:10, 27, 28.) Ḇape, sinan ḇefawi mnis wos ḇero moḇya ḇa sya, imbude sifandun fafnoḇek insama sḇuk farkarkor ḇesun ro romawa sya sisnesna. Sinan sya sor fafnoḇek ido, ine kyurfasna spampum fakamamar sena fa sfaduru romawa sesya ḇa. Ḇape, inema ḇar ro fararur ḇaḇefaduru romawa sya fa ’sifarkor si kuker farkarkor ma ananun Yahwe’. (Efesus 6:4) Imnis raris, sinan sya na sor anun ro penatua sya ro sidang kuker nyan rariso sfarkin nadi ro kina ma sor fafnoḇek sena fa sisewar pyan bati ḇefrurpyum sya faro romawa sesya.

Romawa ma sinan sya na sisma fainda ro ḇaḇebati sena kuker naek srar ro sidang (Mam paragraf 18, 19)

18, 19. (a) Rariso snonkaku Kristen ḇesesya na sifnoḇek romawa babo sya rai? (b) Rosai fandun fa sinan sya sifrur pdefna?

18 Insama sifnoḇek romawa sesya, sinan sya bisa sor kina ḇesesya fa siso ro nadi ro kina sena. Osower ido, romawa babo sya na sifarkor ro snonkaku Kristen ḇesesya rofyor sḇaryas ma sifararur kayam ro roi ḇesena. (Amsal 27:17) Shan, ḇeḇeyap ḇepon kwar ani, doḇe, ”Yaswarepen mura ḇe naek srar ḇefnoḇek ker aya. Yafarkor roi nabor  rofyor sifnoḇek aya fa yafasos tugas yasmana ro fananjur. Yamarisen rofyor nkombran kayamyame.”

19 Kakuḇeri, sinan ḇemandaman sya skinfir Au fa wafnoḇek romawa sesya ido, fandun fa wasambraḇser romawa sya fa sesyowi sinan sesi. Nyan ya iso wawos roi ḇepyum ro sinan seja ma wun awer fakamamar sena fa sfaduru romawa sesya. Osower ido, ḇeḇuk fafnoḇek ansine sifrur awer roi nari snonkaku ḇero sidang yadori ma ḇandi sya skara sasarna. (1 Petrus 2:12) Sinan sya bisa sor fafnoḇek ro snonkaku ḇesesya, ḇape siso bena kaku fakamamar fa sfarkor romawa sesya. Fandun fa smamwarek fafnoḇek risai snonkaku Kristen ḇesesya sḇuk faro romawa sesya na.

20. Rariso sinan sya sifnoḇek romawa sesya fa sḇe manfamyan ḇesoasuser ḇe Yahwe I?

20 Sinan Auya, wor fafnoḇek ro Yahwe I ma swewar fa wafrur roi ḇepyum syadiwer. (Wasya 2 Tawarikh 15:7.) Mam ḇepon ḇaḇebati romawa besi kuker Yahwe ro fandun mankun bena ḇardi. Wafrur roi ḇeḇor kam insama Allah Wos Ḇyena neknam kaku ro romawa besi sisnesna. Wakyar kaku snar romawa ḇansi nari sḇe manfamyan ḇe Yahwe I. Rofyor romawa ḇansi sisouser Allah Wos Ḇyena ma siso farari bena ido, nari waḇaḇir raris rosai Manwawan Yohanes i ḇyaḇirna. Ikofen ḇe romawa ro ḇaḇerur ḇyansi, ”Roi oso ḇa ḇefrur fayaryaḇ syadi ro yamnaf romawa yesi sikenem imnis ḇaryas ro Allah.”3 Yohanes 4.

^ par. 7 Mam artikel ”Anda Pasti Bisa Belajar Bahasa Lain!” di Sedarlah! Maret 2007, ram ḇeḇe 10-12.