”Yahwe kyadaunwarek mandaman sya.”MAZMUR 146:9.

DOYA: 84, 73

1, 2. (a) Roi ḇedwarek rosai naek srar ḇeḇeso sya sismana? (b) Fakfuken rosai nari kowawosna?

NAEK oso ḇenir ḇe Lije ikofen, ”Rofyor perang sipil ḇyejadi ro Burundi, kina nkoḇesikam nkosya nkoso kebaktian. Nkomam snonkaku sya sifrar karkir, ma spamyae si. Sinan ayesu ma ḇedar ayesi mkoḇe 11, nkofrar nkobur moḇ ya kuker sansun ro baken nkoḇena monda. Kina ḇeḇeso nkoḇesya sbarek ro kamp pengungsian ḇero Malawi, marandan ḇediwa ḇikwan kaku swaf ḇyedi kilometer ri 1.600. Rodiwa nkobarek ḇesisye.”

2 Ro supswan ḇesiper, snonkaku ḇebarbur ḇaido pengungsi sisya seyuta ri 65 ḇebur rum sena snar mamamun ḇaido ḇaḇewayam. Barbor sena nek syadi ro snonkaku ḇebarbur ḇeḇefas ḇepon kwar sya. * (Mam fas-fas kasun ro sop.) Syaran ma syaran rofandu snonkaku ansya  sima Saksi-Saksi Yahwe sirya. Snonkaku siswar sya simar ma roiḇebor sena napromes. Roi ḇedwarek ḇese rosai sismana? Rariso kofnoḇek naek srar sine fa sfarmyan ḇe Yahwe ma siraryaḇ pdef rofyor sisma kandera? (Mazmur 100:2) Ma nyan rariso kobaryas ḇe snonkaku ḇebarbur ḇefawi ḇaim Yahwe I sya?

KANKENEM ḆE SNONKAKU ḆEBARBUR

3. Rariso Yesus ma manfamyan ḇyesi sḇe snonkaku ḇebarbur?

3 Rofyor Yahwe malaikat ḇyedi ikofen ḇe Yusuf snar Raja Herodes imbe myun Yesus i, Yesus ma sinan ḇyesuya skofrarbur ḇe Masir. Skokain ro diwa isof Herodes imar. (Matius 2:13, 14, 19-21) Taun ḇe taun nawas kwar, Yesus manfamyan ḇyesi ”sikam sibur sfamok sup Yudea ḇesiper ma Samaria” snar kandera ḇeba ḇekur si. (Farfyar ro Manwawansya [Kisah] 8:1) Yesus ifawi snar ḇebor ro manfamyan ḇyesi sifrar sibur rum sena. Ikofen, ”Rofyor sewayam mko ro mnu ine, mko frar ḇe mnu ḇese.” (Matius 10:23) Sifrar sibur rum sena snar roi nane napyan ḇa.

4, 5. Samswen rosai monda snonkaku ḇebarbur sya sisma rofyor (a) sifrar sibur ya? (b) sikenem ro kamp pengungsi ya?

4 Rofyor sifrar sibur rum sena ḇaido sikenem ro kamp pengungsi, sismai samswen nabore. Lije ḇedar kasun ḇyedi Gad, ikofen, ”Nkombran minggu swaf oser, nkosrow snonkaku ḇeaipyokem utin ma utin. Yaḇe umur taun ri 12. Wena nabyar kaku inja yor ḇe kina yesya fa sibur aya. Ḇape, kamam imewer ryir aya snar pemberontak sya bisa sun aya. Nkofarmku pdef ro ras ḇe ras, nkoḇenadi ḇe Yahwe ma nkokyar faro I, fyorno ido nkan awai bon fa nkosambraḇser nkoro marandan ya.”Filipi 4:12, 13.

5 Lije kina ḇyesi siḇarek kawan ro kamp pengungsian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ḇape rodiwa kako samswen nabore. Lije, kirine ḇeḇe pengawas wilayah kwar, ikofen: ”Snonkaku sibor sna fararurḇa, sfawawar snonkaku, simarsarser, sifarfnak judi, sikarawraw, ma sikenem famfnom.” Insa sbinkwanbur roi ḇeḇyeḇa nane, fandun fa Saksi sya simyaren pdef ro sidang. (Ibrani 6:11, 12; 10:24, 25) Sḇuk oras sena kuker fawawinanem insa sidworen pdef ro napnapes ya, ma ḇebor ro si semerintis. Sikyar snar fafisu oso nari sikenem ro kamp pengungsi werḇa, raris er Israel ḇekain fyoroḇa ro sup ḇeḇeursḇa. Ine nafnoḇek si fa sna kakara ḇepyum.2 Korintus 4:18.

KOSWAR SNONKAKU ḆEBARBUR SYA

6, 7. (a) Rariso ’saswar faro Allah’ nadif ko fa kofrurpyum naek srar kobesi? (b) Buk contoh.

6 ’Saswar faro Allah’ idif ko fa kofasna saswar ḇe naek srar koḇesi, iba syadiwer rofyor sisma samswen. (Wasya 1 Yohanes 3:17, 18.) Imnis raris, rofyor snonkaku Kristen awar randak ḇero Yudea sfandun anan snar basbiser ḇekur si, sidang sawfa siryur fafnoḇek. (Kisah 11:28, 29) Manwawan Paulus ma Petrus suyanun kako ḇe snonkaku Kristen sya fa sfasna snemura  ḇe ḇesesya. (Roma 12:13; 1 Petrus 4:9) Raris snonkaku Kristen ḇefasna sneḇenaḇye faro naek srar ḇerama ḇe moḇ sena, kokako fandun fa kofasna sneḇenaḇye faro naek srar ḇesma samswen ḇaido ḇesma wayam snar kakyar sena! * (Mam fas-fas kasun ro sop.)—Wasya Amsal 3:27.

7 Ro taun-taun ḇarpur ine, syaran ma syaran Saksi-Saksi Yahwe ḇero ḇar wamuren Ukraina sifrar sibur rum sena snar mamamun ma ḇaḇewayam. Ḇeḇeso sya smunsi. Ḇape, naek srar ḇebor ḇefrar ḇebur sine sun siḇe naek srar rum sena ro ḇar ḇese ḇero Ukraina ma Rusia. Ro sup ansuya, naek srar sḇenetral pdef, snar sifawi ’supswan ine nya siḇa’ ma kuker raryaḇ sibaryas ro ”sup ḇesiper ankankinem ḇeḇye”.Yohanes 15:19; Kisah 8:4.

KOSAMBRAḆSER KAKYAR RO SNONKAKU ḆEBARBUR SYA

8, 9. (a) Roi ḇedwarek rosai snonkaku ḇebarbur sisma ro sup bondi ya? (b) Sai ḇefnai fa koḇekaḇaḇaḇ rofyor kofnoḇek si?

8 Snonkaku ḇebarbur ḇeḇeso sifrar sibur rum sena fa siḇarek ro moḇ ḇese ro sup sena. Ḇape, ḇebor sya sraḇe sup bondi sifawimnis ḇaimna. Pamarenta sya na sḇuk roḇean, sansun, ma moḇ fa sbarek rona. Mboi roi ḇedwarek nasya kaker. Imnis raris, robean ḇerodia neḇese kuker robean sena. Ḇeḇeso ḇerama ro sup ḇedadares na sifawiḇa rariso sisansun sansun ro moḇ ḇepnunek ya. Ḇese sya imbude sfarkor randak rariso skankun kuker roiebor ḇemoderenna.

9 Pamarenta ḇeḇeso sifrur program fa sḇukifnoḇek snonkaku ḇebarbur ḇekenem ro sup bondi sya. Ḇape, paik ḇeḇeso nawas kwar ido smam fandandun sena ro mankunsi. Ine syamswen kaku. Kwarapan kada, sifarkor roi nakam ro mankunsi, raris wos ḇebabo, budaya ḇebabo, ma sasoser ḇebabo raris peraturan ro rumfarkor, rariso sḇak rekening ma som, ma nyan sḇuk farkarkor ḇe romawa sya! Na ḇekaḇaḇaḇ ma fasna syowi rofyor wafnoḇek naek srar ḇesma roi ḇedwarek ḇeradirya ke?Filipi 2:3, 4

10. Rariso kosambraḇser kakyar ro naek srar ḇebarbur sya rofyor srama randak? (Mam sonin ro randak artikel ine.)

10 Fyorno ido bena papoik sya sifrur samswen naek srar ḇebarbur sya fa sisewar sidang ḇero moḇ ya. Organisasi pamarenta ḇeḇeso sya sbuk wos makakak snar nari sifnoḇek siwerḇa. Sḇuk fararur ḇefrur samswen si fa sakso ro fananjur ya. Rofyor spampum ido, sḇuk ijin ḇe siḇa fa sḇarek ro sup ani. Snar simkak, inja ḇeḇeso sya sun fararur ani. Fandun fa kosrow kuker naek srar ḇebarbur sya rofyor srama randak. Fandun fa smam kofandun si. Fafnoḇek koḇena nari sambraḇser kakyar sena.Amsal 12:25; 17:17.

FAFNOḆEK ḆEPYAN ḆE SNONKAKU ḆEBARBUR SYA

11. (a) Rosai naek srar ḇebarbur sine sfandun ḇepon na? (b) Rariso sifasna kasumasa sena?

11 Ḇepon kakuya, fandun fa kofnoḇek si kuker robean, sansun, ḇaido  roi sfandunna. * (Mam fas-fas kasun ro sop.) Roi kasun koḇukna, raris dasi ḇe naek oso, kakuya ine fafnoḇek ḇeba rirya. Kakuḇae, naek srar ansine simewer sismai monda fafnoḇek ro ko, ḇape simarisen sifasna kasumasa faro rosai snonkaku ḇese sifrur faro si. Ine nun aski ma marisen faro naek srar ḇefasna sneḇenaḇye sine. Ḇape, naek srar ḇebarbur ansine fandun fa sisewar fandandun sena ro mankunsi. Sifrur roi nane ido, nari naek srar sesyowi si ma sna fasfesepen ḇepyum kuker si. (2 Tesalonika 3:7-10) Ḇape, fandun fa koḇuk fafnoḇek ḇepyan ḇe naek srar ansine.

Rariso kofnoḇek naek srar ḇebarbur ansya? (Mam paragraf 11-13)

12, 13. (a) Fafnoḇek ḇepyan rosai bisa koḇuk faro naek srar ḇebarbur sya? (b) Buk contoh.

12 Kofandun pipi nabor ḇa fa koḇukifnoḇek naek srar ḇebarbur sya. Roi sifandun syadi yaiso oras ma saswar koḇena. Imnis raris, bisa kofasnaḇair ḇesi rariso sek oto ro moḇ ani ḇaido rariso sikoḇes robean ḇepyum ḇape nek syadi ḇa. Au kako bisa fasnaḇair rariso sisma mesin jahit ḇaido roiebor ḇesena, inja bisa sbuki sewar pipi ro mankunsi. Ḇefandun syadi ya, bisa wafnoḇek sifa simarisen siryur ro sidang ḇebabo sedi. Osower ido, wakofenḇair besi fa sakso otto kuker au ḇe fananjur. Au kako bisa fasnaḇair besi nyan ḇepyum  fa sbaryas be snonkaku ro moḇ ani, ma wafararur kayam kuker si.

13 Rofyor naek ḇebarbur ḇebabo rifyak srama ḇe sidang oso, penatua ḇeḇeso sḇuk fafnoḇek ḇepyan ḇesi. Sfarkor si rariso sun otto rai, rariso sḇeketik surat, ma rariso sisewar fararur. Sikako sfasnaḇair ḇe naek ansi rariso sfasos oras sena insama bisa srir ro ḇarpon fararmyan sena ḇe Yahwe I. (Galatia 6:10) Ḇarpurya, naek rifyak ansine sḇeperintis. Snar fafnoḇek ro penatua sya ma roi sḇensewar ro mankunsi fa sifarmyan ḇe Yahwe I, sisur ḇe snonkaku Kristen ma sro ḇar dunya setan ine ḇa.

14. (a) Farawrowes rosai fandun fa naek srar ḇebarbur sya spampumna? (b) Buk contoh.

14 Raris snonkaku Kristen ḇesesya, naek srar ansine fandun fa spampum farawrowes fa sisewar syadi nana ro fasfesepen sena kuker Yahwe I. * (Mam fas-fas kasun ro sop.) Lije sap ro randak ani, ma ḇedar ḇyesi siswarepen farkarkor ḇefandun kuker kakyar, kma sedi ḇyukna rofyor sifrar sibur moḇ sena. Sikofen, ”Isawen roi eḇor nkofandun mankenḇa na. Fyasna tas ḇeḇei ani, ma imḇrif bo ikofen ’Mkomame, nane monda roi kofandunna!’”—Wasya 1 Timotius 6:8.

FANDANDUN BEFANDUN SYADI FARO SNONKAKU ḆEBARBUR SYA

15, 16. (a) Rariso kosambraḇser kakyar ro naek srar koḇesi? (b) Rariso koḇuk sneprei ḇesi?

15 Snonkaku ḇebarbur sya sfandun anan ma sansun monda ḇa. Befandun syadi yaiso fafnoḇek ma wos sneprei ro Refoya. (Matius 4:4) Penatua sya bisa sifnoḇek si kuker sisewar plublikasi ro wos sena ma sifnoḇek si fa sisrow kuker naek srar ḇeyawos wos sena. Ine fyandun kaku snar snonkaku ansine sibur roiebor senakam kwar. Na simander kina sesya, bati sesya ma sidang sedi. Fandun fa sḇaḇir Yahwe iswar si roro naek srar Krisrten sya. Oroḇaido, nari naek srar ansine imbude sisewar fafnoḇek ro snonkaku ḇerama ro moḇ sena, ḇesyom faro Yahwe I ḇa. (1 Korintus 15:33) Rofyor kofrurmnis si ro sidang ido, ine fyasna kofararur kayam kuker Yahwe fa kokadaunwarek ”mandamansya”.Mazmur 146:9.

16 Yesus ma kina ḇyesya jadi fa skaḇer ḇe rum senaḇa fafisu snonkaku ḇewayam si sḇepoik kaker. Rarirya kako, snonkaku ḇebarbur ro kirine jadi fa skaḇer ḇe rum senaḇa. Ḇape, ḇesesya simewer skaḇer ḇe rum sena. Lije ikofen bo doḇe, sinan ḇebor ḇemam kina sesya serarosi ma smun si simewer sun kaḇer romawa sesya ḇediwawer. Insama kofnoḇek naek srar koḇesi, fandun fa kofasna ’kona wos oser, ḇaḇaḇir oser, koswaryae ko imnis manḇekanaek ma korun sne.’ (1 Petrus 3:8) Ḇaḇewayam nafnai fa snonkaku ḇebarbur ḇeḇeso simewer sḇebati kuker ḇesesya. Simai fa sfawar kandera rosai sismaina, iba syadiwer rofyor romawa sesya sirowerna. Inja, wafuken mankundaw, ’Rofyor yasmai kandera ḇemnis radirya ido, moḇsa yamarisen sifrur aya rai?’Matius 7:12.

 KOBARYAS ḆE SNONKAKU ḆEBARBUR SYA

17. Rariso ḇaḇebaryas nun sneprei faro snonkaku ḇebarbur sya?

17 Snonkaku ḇebarbur ḇebor srama ro sup ḇedwarek fararur ḇaḇebaryas koḇena. Ḇape Saksi sya sḇaryas kuker raryaḇ, snonkaku syaran ma syaran ansine srower ”wos ḇekur ḇaḇesasoser boiyaswa” ro rarama randak sena. (Matius 13:19, 23) Ḇebor ’ḇemor ma ḇembrus’ sya sismai sneprei ma samamḇraḇ rofyor srama ro fananjur. Fafisuya ḇeri sikofen, ”Allah isya rofandu mko.”Matius 11:28-30; 1 Korintus 14:25.

18, 19. Rariso kofasna fawinanem rofyor kobaryas ḇe snonkaku ḇebarbur sya?

18 Fandun fa kofasna fawawinanem ma kosasor ko rofyor kobaryas ḇe snonkaku ḇebarbur sya. (Matius 10:16; Amsal 22:3) Kuker kaḇaḇab korower si fyor sawos ḇe ko, ḇape koswarepen insama kawos politik awer. Fandun fa koso akurfasna kosmai ro kantor cabang ma bena papoik ro moḇ ani insama nun roi ḇeḇyeḇa faro ko ḇaido ḇesesya ḇa. Osower ido, snonkaku ansine sna agama ma budaya ḇeḇese. Fandun fa kofawina ma koḇesyowi sneḇaḇir ma kakara sena. Imnis raris, snonkaku ḇerama ro sup ḇeḇeso sna kakara ḇeḇese kuker rariso bin sya sisansun si rai. Inja rofyor kobaryas ḇesi, ipyum ya sansun koḇena nafrur fa skakar ḇa.

19 Komarisen kofnoḇek snonkaku ḇekandera sya, iba syadiwer snonkaku ḇefawi Yahwe ḇa sya. Kofrur rarirya ido, kofarari contoh ḇepyum snonkaku Samaria ro Yesus sarḇer ḇyedi. (Lukas 10:33-37) Nyan ḇepyum kofnoḇek snonkaku sya iso kofarkor napnapes ḇesi. Penatua oso ḇefnoḇek snonkaku ḇebarbur ḇebor kwar ikofen fandun fa kokofenḇair besi snar koine Saksi-Saksi Yahwe. Fandun fa sifawi snar koḇuk fafnoḇek materi ḇesiḇa, ḇape ḇefandun syadi iso kofnoḇek si fa sifarkor kuker saneraro ḇepyum ro Refo.

BARAKAS ḆEYUN RARYAḆ

20, 21. (a) Kuker nyan ḇepyum rosai bisa kofasna saswar ḇe snonkaku ḇebarbur sya? (b) Rosai nari kofarkor ro artikel ḇeuser ya?

20 Rofyor kofasna saswar ḇekaku faro ”mandamansya” ido, nun barakas ḇepyum. Rofyor swari imar, imḇesrar oso ḇenir ḇe Alganesh ifrar ibur ḇaḇewayam ro Eritrea kuker romawa riwonem ḇebabamkun kaker ḇyesi. Skofrur marandan ro padang gurun ras riwar. Ro marandan ḇeḇinkwan kaku ine, sape skorama ro Sudan. Ikofen, ”Naek srar rodiwa sifrurpyum nko raris kina. Sḇuk robean, sansun, moḇ nkobarek ma kumpan faro otto na.” Ikofenwer ”Mansei ḇemarisen ḇesaser mandaman ḇe rum sena snar sisyom Allah ḇemnis? Saksi-Saksi Yahwe sya monda ḇefrur rarirya!”Wasya Yohanes 13:35.

21 Rariso kofnoḇek romawa ḇerama kayam kuker sinan ḇeḇepengungsi ḇaido imigran sya? Ro artikel ḇeuser ya, nari kofarkor rariso kofnoḇek kina ansya insama sifarmyan ḇe Yahwe I kuker raryaḇ.

^ par. 2 Ro artikel ine, wos snonkaku ḇebarbur kyurfasna ḇe snonkaku ḇefrar ḇebur rum sena snar mamamun, ḇaḇewayam, ḇaido rim ḇebana. Imbude sḇarek ro sup bondi ḇaido moḇ ḇese ro sup sena. Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) ikofen snar 1 ro snonkaku ri 113 ro supswan ḇesiper sifrar sibur rum sena.

^ par. 6 Mam artikel ”Mkofasnai Ḇaḇenaḇye faro Snonkaku Ḇemandaman Sya” ro Baryas Oktober 2016, ram ḇeḇe 8-12.

^ par. 11 Rofyor naek srar ḇebarbur srama, fandun fa penatua sya siso akurfasna ḇero syap Diorganisasi untuk Melakukan Kehendak Yehuwa, fasal ḇeḇe 8, paragraf 30. Penatua bisa sfas surat ḇe kantor cabang ro moḇ sedi kuker sḇuk jw.org fa sebair sidang ḇero moḇ naek srar ansine sramaya. Fafisuya kako, bisa sifuken ḇe naek srar ḇebarbur sine kuker sidang ma fararmyan sena fa sifawi ḇaḇerur sena.

^ par. 14 Mam artikel ”Tak Seorangpun Dapat Melayani Dua Majikan” ma ”Tabahlah—Yehuwa Penolong Saudara!” ro Menara Pengawal 15 April 2014, ram ḇeḇe 17-26.