ALLAH YAHWE imarisen insama ḇesyom I sya sikenem kuker aski. Imarisen insama sḇensewar fa sḇedasiyae si. Kuker rarirya, sidang Kristen nari neaski pdef. Bonya, snonkaku ḇebor sya nari simarisen srama ḇe sidang.

Imnis raris, snon oso bena mon ro Madagaskar ḇemam snar Yahwe kawasa ḇyesya sikenem kuker aski. Kyara, ’Imbe yafrur kankinfir ido, nari yakinfir fa yaryur kuker agama ine.’ Inja ḇarpurya, isyom faro hantu-hantu sya werḇa. I kako ifrurmnis farḇakḇuk ḇyena imnis kuker wos ḇefarkin ro Refo, ma ro fafisuya ḇeri daksyom ḇe Yahwe, Allah ḇaḇeaski.

Raris snon insanja ani, snonkaku syaran risyaran ro taun ḇe taun sakryur ro sidang Kristen ma sisrow ḇaḇeaski sisewar fyoro kwarna. Bape kowasya ro Refo rari ’masasor ma fandun mankun’ bisa nafrur fa ḇaḇebati ro sidang namuk ma bisa nun samswen ro sidang. (Yakobus 3:14-16) Ḇape, Refo ḇyuk ananun ḇeko insama koḇinkwanbur samswen ḇeradine ma kofanam syadi kuker naek srar sya. Mkorama kofarkor rariso ananun ine nafnoḇek naek srar ḇesesya kwar.

SAMSWENYA MA NYAN ḆESAE

”Samswen kaku fa yafararur kayam kuker naek ani. Fafisu oso numasasoryae nu rawo nuyawyuwe. Ramnai, snonkaku risuru surama sumam rosai ḇeḇejadi ya.”—CHRIS.

”Yaḇedinas ker kuker srar oso. Ḇape, ikofen jadiḇa fa nufararur kayamwer. Ramnai, imewer dawos kuker aya. Yakmom kaku.”—JANET.

”Aya ma bati risuru yedi nkawos ro teIfon. Ma yoberada bati sumin yedi myun telfon ya kwar. Inja yawos roi ḇeḇyeḇa kuk’ri ḇe bati sumin yedi. Ḇape, yakandor snar myun telfon yabaime.”—MICHAEL.

”Ro sidang nkoḇedi, perintis risuru sufamfabri. Oserya imsorker suminya. Famfabri suḇena nafrur fa naek srar sya simarisenḇa.”—GARY.

Samswen ḇeradine imbude komamna ḇe roi ḇemanken’m ḇa. Ḇape, bisa nafnai fa naek srar sne sena naduf ma nakyaren ḇaḇeaski ro sidang. Ḇape, naek srar ansine sisomnis wos ḇefarkin ro Refo inja sḇedasi kaḇer. Wos ḇefarkin ro Refo rosai ḇefarkin si?

”Mkofamfabri awer ro marandan mkoḇena.” (Kejadian 45:24) Ananun ine Yusuf ḇyuk ḇe ḇedar ḇyesya nari ḇebur ḇe rum sena. Rofyor snonkaku oso fyarmku mankundiḇa ma imasasor fasawsaw ido, ine bisa nafrur fafisuya naḇyeḇa syadiwer. Snonkaku ḇese bisa sakrmomen kako. Chris doḇe fyorno ido fyasna sne  ḇerunḇa ma samswen kaku fa iso akurfasna sḇukna. Imarisen fyadwer kenem ḇyeja. Inja, dor maf ḇe naek ḇefamfabri kukeri ani. Ramnai, Chris ḇyensewar marmar kaku fa fyarmku masasor ḇyedi. Rofyor naek ani myam rosai Chris ifrurna, i kako fyadwer rari ḇyena. Kirine, suḇedasi kwar ma sufararur ḇe Yahwe I.

”Fararur nambran ḇa rofyor kokarapyum na ḇa.” (Amsal 15:22) Rofyor Janet bati ḇyedi dawos kuker i ḇa, dun snemuk fa iso mnuk ine. Inja dawos ḇe i. Janet ifuken ḇe i, ifrur fa imsor ḇaido fyafayaf ke. Rofyor suyawos ya, rya sumaiyae su. Ḇape, suyawos pdef rawo fafisu ani ipyum kaḇer. Srar ani insape fyawi snar kyara sasar roi ḇeḇejadi ro fafisu iwara. Kakuya Janet ifrur sasarḇa. Ḇarpurya dor maf ḇe Janet i. Suḇebati fanam kaḇer ma sufararur pdef ḇe Yahwe I.

”Inja rofyor, wun farsarser ḇena ḇe rokef farsarser fa bukfarser, ḇape kwara smai naek ḇedi imsor au, rwir farsarser ḇena ro ḇarpon rokef farsarserya ma rwa bedasi ḇepon kuker naek bedi resari.” (Matius 5:23, 24) Yesus ḇyuk ananun ine ro Fafaya ro Urek. Michael ḇyaḇir syasar kaku rofyor dawos wos ḇeḇyeḇa insanja anna. Dun snemuk fa ifrur rosai riryakam insama ḇyedasi kaḇer. Inja, isrow naek ani ma dor maf kuker sne ḇesiper. Rosai bonya? Michael doḇe, ”Naek ani ḇyuk ampun ḇe aya kuker sne ḇesiper.” Inja, suḇebati kaḇer wer.

”Mkokḇaḇyae mko ma mkoḇuk ampunyae rofyor snon oso ikram masasor faro min ḇyedi.” (Kolose 3:12-14) Penatua oso ifnoḇek perintis risuru ḇefamfabri insanja ani fa sumam rosai sufrurna nafrur fa naek srar sya sfafko ma skainmnisḇa. Ḇyuk anun ḇe su fa sukḇaḇyaesu ma sufaduru ḇaḇeaski ro sidang. Sumarisen susma anun ine ma sufrurna. Kirine, suḇebati kaḇerwer ma sukayamyam fa suḇaryas ankankinem ḇeḇye.

Anun ro Kolose 3:12-14 bisa nafnoḇek ko kako fa kofasna sneḇerun, koḇuk maf ḇe snonkaku ḇefrurduf sne koḇena ma kokara samswen ani werḇa. Ḇape, rariso rofyor kosewar kaku kwar fa koḇuk ampun, ḇape jadiḇa? Bisa kokara wos ḇefarkin ro Matius 18:15. Ro mnuk ani, Yesus isya dawos kuker sasar ḇeba. Ḇape, bisa kosona rofyor kosma samswen kuker naek srar koḇesi. Inja, kofasna sneḇerun pdef ma kawosmnis samswen ani ma kosewar nyan ḇesaeya.

Ro Refoya, anun nabor nasya ḇefainda kaku. Insama wasomnisna, fandun fa wasma ”rurya bon ḇyena” isoine ”saswar, raryaḇ, aski, ḇaḇekaḇaḇaḇ, ḇaḇenaḇye, ḇaḇeuser, ḇaḇesyowi, ḇaḇerandun sne, ḇaḇefarmku mankun.” (Galatia  5:22, 23) Imnis raris oli ḇefrur mesinna nambran mnis, rarirya kako rari ḇepyum Yahwe ḇyena bisa nafnoḇek ko fa koḇedasi kuker naek srar koḇesya, ma kona fasfesepen ḇepyum kuker si.

KENEM MA RARI ḆEḆESEYAE NAFRUR SIDANG NEASKI SYADI

Kenem ro snonkaku oser-oser neḇeseyae. Ko kako kona rari ḇeḇeseyae. Nyan kakara ma rariso kawos rai neḇeseyae kako. Ine nafrur ḇaḇebati koḇena ipyum ma nun marisen. Ḇape, ine kako bisa nafnai fa kofamfabri ma kona wos oserḇa. Penatua oso ḇefarmyan fyoro kwar ḇyuk contoh radine, ”Snonkaku ḇeyawawos mankunḇa, imbude imkak ḇyebati kuker snonkaku ḇemsik sya ma ḇebati kuker manseirya monda. Komam ido roi ine ḇyefandun mankunḇa. Ḇape, bisa nun samswen ḇeba.” Snonkaku bena kenem ḇeḇeseyae bisa sḇebati ke? Mkorama komam contoh ro manwawansya. Petrus imbude snon ḇeyawos basbose. Ḇape, Yohanes ima naek ḇesawarwar ma kyara resari rosai imbe dawos ḇaido ifrurya. Kenem suḇena neḇeseyae. Ḇape, bisa sufararur kayam ḇe Yahwe I. (Kisah 8:14; Galatia 2:9) Kirine kako snonkaku Kristen ḇena kenem ḇeḇeseyae, bisa sifararur kayame.

Ḇape, rariso rofyor snonkaku oso ro sidang ikofen ḇaido ifrur roi oso ḇefrur fa wafafayaf? Waswarepen snar Yesus i kako imarwarek faro naek ani. Ma fandun fa waswar naek bedi. (Yohanes 13:34, 35; Roma 5:6-8) Inja, ḇardibur waḇaḇir ipyum syadi wafanam awer kuker naek ani, wakarapan, ’Ifrur roi oso ḇeyuk Yahwe sasoser ḇyena ke? Imbe ifrur sne yedi iduf ke? Ḇaido ine  snaro kenem ḇeḇeseyae ke? Ma nya rari ḇepyum fa yafarari na ke?’

Imnis raris, rofyor naek ani imarisen dawawos ḇape Auma wawos mankunḇa ido, wamarisen ḇedinas kuker i ma wafarkor roi oso ro i ke? Ḇaido, wamam imarisen syadi rofyor fyasna snemura ḇe sinan sya, ḇeduf, ma ḇefandun fafnoḇek sya ke? Bisa wafarkor ro i fa wakfasna snemura ke? Kakuya, Waḇese kuker naek ḇedi ro sidang raryano, bisa mam monda faro rari-rari ḇepyum ḇyena. Imbude, ḇebati kuker i ḇa, ḇape nari muna fasfesepen ḇepyum. Kuker rarirya, nari wasma aski ma sidang yakako ḇyeaski.

Ro abad randakya, imbesrar risuru susya sunirḇe Euodia ma Sintikhe. Kenem ma rari suḇena neḇeseyae. Ḇape, Manwawan Paulus danun insa ’suna sne-kakara oser snar Manseren’. (Filipi 4:2) Ko kako komarisen kosyom Yahwe I kayamyam kuker naek srar koḇesi ma kokenem kuker aski ro sidang.

KAWOS FASAW SAMSWEN YAḆERI

Rosai ḇefnai fa fandun kaku kosawen kakara ḇesasar rosai monda faro snonkaku ḇesesya? Kakara ḇeradine imnis raris ampyampumber ḇesur ro yaf ḇefo pampen ḇepyum kaku. Rofyor aḇris ani kopas fasaw naḇa ido, nari nasur samberen ḇe yaf anikam. Rarirya kako, rofyor kofaduru pdef kakara ḇesasar ani ido, nari nawyaye sidang ya. Ḇape, snar koswar Yahwe I ma naek srar koḇesi, na komarisen kofrur rosai riryakam insama sidangya ḇyeaski pdef.

Rofyor wafasna sneḇerun pdef ma ḇensewar fa ḇedasi kuker ḇesesya ido, bonya nari ipyum kaku

Rofyor koḇensewar fa koḇedasi kuker snonkaku ḇesesya, bonya nari ipyum kaku. Roi ine  iso srar oso ismana. Fyawar, ”Yaḇaḇir srar oso ifrur aya raris romamkun. Yamarisen ḇaḇeri! Fyoro mura yafafayaf kaku, ma yamam samsam ker i. Yakara, ’I kako ḇesyowi aya ḇa. Inja, rosai ḇefnai fa yakḇesyowi i?’”

Ḇarpurya, srar ani kyara rosai ifrurna. ”Yaḇaḇir snar rari ma kenem yena kako ono napyumḇa. Ma yafafko kaku. Yafawi snar fandun kaku yafadwer nyan kakara yena. Yaḇenadi ḇe Yahwe ramnai, yaḇuk roi oso ḇe srar ani ma yafas kartu ḇeser fararyor maf faro rari ḇepyumḇa ayena ḇe i. Nuforyaye nu ma numarisen fa nuḇefnder samswen anna. Fafisuya muma, numasasoryae nu werḇa.”

Snonkaku oser-oser sfandun ḇaḇeaski. Ḇape, snonkaku ḇeyararer ma ḇefafabri sya bisa sifrur ḇaḇeaski ya isyaḇa. Ro dunya ine snonkaku sibor serarirya. Ḇape, Yahwe imarisen insama manfamyan ḇyesi siḇese. Rofandu Saksi-Saksi Yahwe sya, fandun fa ḇaḇeaski ma ḇaḇeoser nasya ro si. Yahwe fyarkin Paulus i fa fyas ḇe snonkaku Kristen sya insama ”kankenem sena namnis snonkaku sor kwar imnis raris fararyor ani”. Danun si fa sifrur roi nane ”mkokaḇaḇaḇ. Mkofasnai saswar mkoḇena ro mkofnoḇekyae mko. Ma mkoḇesewar famkofaduru ḇaḇeoser rurya insa fyesepen mko kuker aski”. (Efesus 4:1-3) ’Ḇaḇeoser ḇeḇefesepen kuker aski’ rofandu Yahwe kawasa ḇyesya ima roi ḇeḇemaeja kaku. Inja, kokame fandun fa kofrur rosai riryakam fa kosambraḇser ḇaḇeoser ani ma kawos fasaw ḇeri samswen rosai monda ḇeḇejadi rofandu ko.