”Allah ḇeḇuk samambraḇ sne. . . Ḇyuk samambraḇ ro kosnesna, ro fafisu ḇaḇekandera kosma na.”2 KORINTUS 1:3, 4.

DOYA: 38, 56

1, 2. Rariso Yahwe syambraḇser ko ro kandera kosmana, ma rosai nari ifrur ya?

NAEK oso kyara wos ḇero 1 Korintus 7:28, ḇekofen snar ḇefarḇuk sya ”nari sisrow kandera nabor”. Naek ani dawos ḇe penatua oso ḇefarḇuk fyoro kwar kuker ifuken, ”Rosai ’kandera nabor’ ani, ma rariso yafrurmnis na rofyor imbe yafarḇuk?” Rofyor kyarem fakfuken ani ḇaim, dor insama naek ani kyarauser roi Paulus fyas na: Yahwe ima ”Allah ḇeḇuk samambraḇ sne, ḇyuk samambraḇ ro kosnesna, ro fafisu ḇaḇekandera kosma na.”2 Korintus 1:3, 4.

2 Kofawi Yahwe ima Kma ḇeswar kaku ko, ma syambraḇser ko ro fafisu ḇesamswen. Waswarepen fafisu Yahwe isaramper ma fyarkin Au roro Wos Ḇyena. Wakyar imarisen roi ḇepyum ḇe Au. Naneiso ifrur faro manfamyan ḇyesya ro fafisu iwara sya.Wasya Yeremia 29:11, 12.

3. Fakfuken rosai nari kokarem ro artikel ine?

 3 Fyorno ido, napyan ḇeko fa kofrurmnis samswen ma kandera kosmana rofyor kofawi rosai ḇefnai ya. Inja, rosai ḇefnai kosma kandera ro farḇakḇuk ḇaido kina koḇena? Ma contoh rosai ro Refo ma ro fafisu ine ḇefnoḇek ko fa kosma samambraḇ? Mkorama kokarem fakfuken-fakfuken nane insama nafnoḇek ko fa kofarmku pdef rofyor kosma kandera.

SAMSWEN RO FARḆAKḆUK YA

4, 5. Kandera rosai imbude imbeswa oso susmana?

4 Rofyor Yahwe daw bin ḇerandakya, duni ḇe snon ḇerandak, ma nya bin ani ḇe swa ḇyedi. Ramnai Yahwe dobe, ”Rarirya snonya nari ibur snari ma kmari ma ḇyeoser kuker swari, isof sukam suḇe baken oser.” (Kejadian 2:24) Kofawi, kirine kokame konapesḇa. (Roma 3:23) Iso ḇefnai fa, snon ma bin ḇefarḇuk sya, nari sisma samswen. Imnis raris, rofyor fyarḇuk ḇaim, bin oso imarisen isouser sinan ḇyesuya. Ḇape, Refo dobe rofyor sfarḇuk kwar, ḇeḇebru faro binsya isoine snonsya. (1 Korintus 11:3) Randakya, imbude samswen ḇe snon ya fa ḇyuk akurfasna faro swa ḇyedi. Ma eḇebin yakako imbude samswen fa ryower rosai swari ikofenna, snaro ndrama ro sinan ḇyesuyaḇa. Ḇesewer ido, rofyor sufarḇuk babo bin ma snon suine imbude suna kakara ḇeḇeseyaye kuker imbanyo ma rifyo suḇesya, ma ine na nun samswen ḇesu.

5 Kokarapan, sneḇaḇir ro imbeswa oso rofyor sufawi eḇebin ya fyardores kwar. Na sumarisen kaku, ḇape suna makakwarek kako. Snonswa ya kyara na swari fyadores romawa randak suḇedi kuker payamyum ke. Sukako sufawi kumpan sufandunna nari nabor syadi. Rofyor kapira ḇyeḇeaben kwar, imbeswa ansuya na sufrur fararwe ḇesena wer. Binswa na ḇyuk oras nabor fa myam kapira ḇyedi. Inja, imbeswa ansuya nari suna oras nabor faro mankunsu ḇa imnis fafisu suna romawa ḇaime. Snonswa i kako isma fakamamar nabor wer, snar fandun fa myam swari ma romawa ḇyedi fandandun suḇena.

6-8. Rariso sneḇaḇir ro imbeswa bena romawa ḇa sya?

6 Imbeswa ḇeḇeso sya sna ḇaḇekandera ḇesewer. Simarisen sna romawa, ḇape jadiḇa. Rofyor binswa oso nya romawa ḇa, nari ḇyesneso fafayaḇa. (Amsal 13:12) Ro awar Refo, fandun fa bin sya sifarḇuk ma sna romawa. Iso ḇefrur fa Yakub swari, Rahel i, sneriso kaku snar eba ḇyedi nya romawa ḇape ima jadiḇa. (Kejadian 30:1, 2) Kirine ro sup beba ḇeḇeso, snonkaku ḇebor sya sikyar fandun kaku kona romawa sibore. Misionaris ḇebarek ro sup ansi sifukenker si sai ḇefnai fa sna romawa ḇa. Rofyor misionaris sya sikofen rosai ḇefnai ya, ḇape ono sisya ḇekofen, ”Sye, nari nkoḇenadi ḇe Au!”

7 Kokarapan contoh ḇesewer. Imbesrar oso ro Inggris imarisen fa nya romawa. Rofyor ifawi na nya romawaḇa ro kirine, sneri ikar kaku. Inja swari su suyun romawa fa sufan. Ḇape fyorno  ido, ḇyesneso kaker. Doḇe, ”Yafawi kun romawa fa kofan ima imnis raris romawa kokapar sya ḇa”.

8 Refo ikofen bin oso ”nari isma koreri snar aḇaḇen romawa”. (1 Timotius 2:15) Ḇape, ine kyurfasna ḇa nari isma kankenem fyoro snar nya romawa. Inja, rosai knam ro mnuk ine? Binswa oso nari ḇyuk oras ḇyena nabor fa fyarasrus ma fyasos rum ḇyedi. Inja, nya oras fa fyawawar snonkakuḇa ḇaido ifrur fararur ḇefesepen kuker mankundiḇa. (1 Timotius 5:13) Imbude ḇyinkwanbur roi ḇeradirya kwar, ḇape isma samswen kaker ro farḇakḇuk ma kina ḇyeja.

Yahwe ifrur asas nabor ḇesambraḇser ko ro fafisu ḇesamswen kosmana

9. Kandera rosai wer imbude ḇefarḇuk sya sismana?

9 Kandera ḇesewer imbeswa ḇefarḇuk sya sismana iso snonswa ḇaido binswa sesya simarbur si. Ro randak ya, imbude skara ḇaḇeri ine nari nkur si. Ḇape, ḇebor rofandu si ḇarpurya saksmai kandera ḇeradirya. Snonkaku Kristen sya sikyar kaku faro asas kaḇakḇok, ma ine syambraḇser si. (Yohanes 5:28, 29) Ro Refo ya, Kma koḇedi, Yahwe I, ifrur asas nabor ḇesambraḇser ko ro fafisu ḇesamswen kosmana. Kirine mkorama komam rariso Yahwe manfamyan ḇyesya sisma samambraḇ ma rariso roi anna nafnoḇek si.

Rosai monda nari ḇesambraḇser Au rofyor snonswa ḇaido binswa ḇedi imar? (Mam paragraf 9, 12)

SAMAMBRAḆ KOSMANA RO FAFISU KOḆEKANDERA

10. Rosai Hana ifrur ya insama isma samambraḇ? (Mam sonin ro randak artikel ine.)

10 Kokarapan rosai ḇekur Elkana binswa iswar kaku, Hana i. Imarisen nya romawa ḇape jadiḇa. Ḇape, Elkana bin ḇesuru ḇyuk ya, Penina i, nya romawa sibore. (Wasya 1 Samuel 1:4-7.) Iba syadiwer, Penina kyoryaye Hana i ker ro ”taun ḇe taun” snar pyansnasem. Ine nafrur fa Hana sne ḇyedi iduf kaku. Inja, rosai ifrur ya insama isma samambraḇ? Ḇyenadi ḇe Yahwe I. Hana ryamura ḇe Yahwe rum ḇyedi ma rodiwa ḇyenadi kawan kaku. Dor insama Yahwe ḇyuk romawa snon ḇe i, ma ikyar Yahwe nari ifnoḇek i. Rofyor ḇyenadi ramnai, sne ḇyedi iknon ma ”mkana ḇyesneso werḇa”. (1 Samuel 1:12, 17, 18) Ikyar kaku Yahwe nari ḇyuk romawa snon ḇe i ḇaido syambraḇseri kuker nyan ḇesena.

11. Rariso nadi syambraḇser sne koḇena?

11 Snar koine snonkaku ḇenapesḇa ma kokenem kaker ro dunya Setan, inja nari kosma kandera nabore. (1 Yohanes 5:19) Ḇape, bisa koḇenadi ḇe Yahwe ”Allah ḇeḇuk samambraḇ sne”. Imnis rosai Hana ifrurna. Ikofenḇair sneḇaḇir ḇyedi ḇe Yahwe ma dor fafnoḇek ro I. Inja, rofyor kosma kandera, kokofen fasaw monda awer samswen koḇena ḇe Yahwe I. Ḇape,  kor kaku fafnoḇek ro I ma kokofen rosai koḇaḇir nakam ḇe I.Filipi 4:6, 7.

12. Rosai ḇesambraḇser Hana i ro ḇaḇekandera ismana?

12 Rofyor kona romawaḇa ḇaido snonkaku oso koswar ya imar imbude nari koḇesneso fafayaḇa. Ḇape ono sisya bisa sḇuk samambraḇ ḇeko. Kokarapan Hana contoh ḇyedi, ḇekenem ro fafisu Yesus i. Rofyor fyarḇuk taun rifik ramnai, swari imar, ma nya romawa ḇaḇeri. Ḇape rosai ḇesambraḇser i? ”Syun ḇesya kwar ro Allah Rum ḇyedi.” Iba syadiwer, rofyor ḇyeumur taun ri 84, Hana rya kaker ḇe bait pdef fa ḇyenadi ma isyom Yahwe I. (Lukas 2:37) Iso ḇesambraḇser i, inja isma aski pdef ro ḇaḇekandera ismana.

13. Rariso bati koḇesi sisambraḇser ko rofyor kina koḇesya sifrur fa kofafko?

13 Ko kako bisa kosma samambraḇ ro bati koḇesi ro sidang. (Amsal 18:24) Paula insape ḇyeumur taun ririm rofyor awin ḇyedi fyarmyan ḇe Yahwe I werḇa. Paula ḇyesneso fafayaḇa, ma ine nun samswen ḇe i. Ḇape, imbesrar perintis oso ḇenirḇe Ann syambraḇseri ma fyasna saswar ḇe i. Paula ikofen, ”Ann ima karyer ayediḇa raryano, saswar fyasna ḇe ayana nafnoḇek aya fa yafarmyan pdef ḇe Yahwe I”. Kirine, Paula imarisen kaku snar snari su bisa sufarmyan kaḇer ḇe Yahwe kayamyamwer ro sidang. Ann i kako imarisen snar ifnoḇek Paula fa fyarmyan ḇe Yahwe I pdef.

14. Fainda rosai kosmana rofyor kosambraḇser ḇesesya?

14 Rofyor kofrur roi ḇeḇye faro snonkaku ḇesesya ras ḇe ras ido, nari koḇefnder samswen kosmana. Imnis raris, imbesrar ḇebor ḇefarḇuk ḇaido ḇefarḇuk ḇaimsya, sifawi rofyor sḇaryas ankankinem ḇeḇye Karajan ḇe ḇesesya, sifararur kayam kuker Yahwe I  ma sifrur marisen ḇyena. Ine nafrur fa simarisen kaku. Kakuya, kokam bisa kofasnaḇair saswar faro ḇesesya kuker koḇaryas ankankinem ḇeḇye. Ma, rofyor kofrur roi ḇeḇye faro naek srar koḇesi ido, nari kofanam syadi kuker si. (Filipi 2:4) Ineiso Manwawan Paulus ifrurya. Iswar snonkaku ḇesesya imnis ’sna oso ḇefarus ma ḇefaduru romawa ḇyedi’. Paulus i kako syambraḇser ma ḇyuk sneprei ḇe naek srar sya ’imnis kma oso faro romawa ḇyesi’.Wasya 1 Tesalonika 2:7, 11, 12.

KOSAMBRAḆSER KINA SYA

15. Mansei bena fakamamar fa ḇefarkor romawa sesya fa sfawi Yahwe I?

15 Rariso kosambraḇser kina ḇero  sidang sya? Fyorno ido, ḇefarkor Refo babo sya sor ko fa kofarkor romawa sesya kuker Yahwe I ḇaido koḇuk farkarkor Refo faro romawa babo sesya. Refo fyasnaḇair snar Yahwe ḇyuk fakamamar ḇe sinan sya fa sifarkor romawa sesi. (Amsal 23:22; Efesus 6:1-4) Kakuḇae, snonkaku ḇesesya bisa sḇuk fafnoḇek. Ḇape, fandun kaku sinan sya sifarkor romawa sesi ro mankunsi. Fandun fa sinan sya smamḇir pyum romawa sesi ma sawos kuker si ras ḇe ras.

Fandun kaku sinan sya sifarkor romawa sesi ras ḇe ras

16. Rofyor koḇuk farkarkor Refo ḇe romawa sya, rosai fandun fa koswarepen ya?

16 Rofyor imbeswa Kristen oso dor ko fa koḇuk farkarkor Refo ḇe romawa ḇyedi, koswarepen koma sinan ro romawa aniḇa. Fyorno ido, imbude na koḇuk farkarkor Refo ḇe romawa oso ḇena sinan ḇeḇe Saksi-Saksi Yahwe ḇaim. Rofyor wafarkor snonkaku ḇese romawa sesya, ipyum ya buk farkarkor rofyor sinan ḇyesuya suro rum ḇaido saksi Kristen ḇemas kwar siso Au, ḇaido wafarkor si ro moḇ snonkaku ḇebor sya sisya. Wafrur rarirya ido, nari snonkaku sya skara sasar Au ḇa. Ma fafisu oso, nari sinan sesya siso ḇefarkor romawa sesya fa sfawi ma smamḇir Yahwe I.

17. Rariso romawa sya bisa sisambraḇser min ḇese ro kina sesya?

17 Romawa ḇefawi kwar Yahwe I sya, bisa sḇuk samambraḇ ma sneprei ḇe min ro kina sesya. Rariso nyan ya? Kuker sesyowi sinan sesya ma sifararur marḇak fa sifnoḇek si. Osower ido, fyor romawa sisouser pdef ḇe Yahwe I ido, min ḇesesya ro kina syakam bisa sisma samambraḇ. Rofyor Faḇruḇ beba ya ḇaim, snon oso ḇesyom faro Yahwe, snori Lamek i. Ikofen kuker romawa ḇyedi Nuh i, ”Romawa ine nari syambraḇser ko ro fararur marḇak koḇena ma kandera ro bramin koḇena snar saprop Yahwe ifras kwar ani.” Bardadi ine ḇyendarirya rofyor Faḇruḇ beba ya imnai, fafisu Yahwe ipyos fafras faro saprop ani. (Kejadian 5:29; 8:21) Kirine, romawa ḇesouser pdef faro Yahwe I sya bisa sisambraḇser kako kina sesya. Bisa sifnoḇek kina sesya oser-oser fa sifarmku pdef rofyor sisma kandera ro kirine ma fafisu iyama.

18. Rosai nari ḇefnoḇek ko fa kofarmku pdef rofyor kosma kandera?

18 Kirine, Yahwe kawasa ḇyesya syaran ma syaran sisma samambraḇ snar sḇenadi, sikarauser contoh ḇero Refo, ma sḇebati fanam kuker naek srar ro sidang. (Wasya Mazmur 145:18, 19.) Kokyar snar Yahwe imarisen ḇyuk sneprei beko ḇesya kwar, ma imarisen ifnoḇek ko fa kofarmku pdef ro ḇaḇekandera rosai monda kosmana!