”Insama sifawi snar au ḇenir ḇe Yahwe, Au monda Ḇekaki Syadi ro supswan ḇesiper.”MAZMUR 83:18.

DOYA: 46, 136

1, 2. (a) Kakuya, rosai roi ḇefandun syadi faro snonkaku syakam? (b) Rosai fainda ya rofyor kosonem roi ani?

PIPI iso roi ḇefandun kaku faro snonkaku ḇeḇorsya ro baboine. Sikaraker pipi ma sḇuk oras nabor fa sisewarna. Ḇesesyawer smam roi ḇefandun syadi besi iso kina, ḇaḇepararei ro ḇaken, ḇaido cita-cita sena.

2 Ḇape, roi oso isya ḇefandun syadi ro roi anna. Isoine sfasna snar Allah iso bena hak kaku fa ḇepoikya. Fandun fa kokara pdef roi ine. Komam pyumḇa ido, fararur koḇena ro ras-ras ḇaido samswen kosmaina na nafrur fa koḇefnder faro roi ḇefandun syadi ine. Kakuya, kuker kosonem Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik, nari bisa fa kokandenbur samswen kosmai ro ras-rasna, ma na kofanam syadi kuker Yahwe I.

ROSAI ḆEFNAI FA INE FANDUN KAKU?

3. Rosai Setan safsof ḇyena kuker Allah nyan ḇyeḇepoik ya?

3 Setan roḇa Ibiris ikofen ankarkar oso ḇefasnaḇair  snar Allah isyusḇa fa ḇyepoik. Setan imarisen insama snonkaku skara snar Allah nyan ḇyepoik yama nyan ankarkar ma snar ima fyandun koḇa. Kakuya Setan ikofen snar snonkaku na sḇeaski syadi rofyor sḇepoik ro mankunsi. (Kejadian 3:1-5) Fyasnaḇair kako snar snonkaku sya nari sisouserḇa rofyor sismai samswen ro kenem sena. (Ayub 2:4, 5) Inja, Yahwe ryir oras fa ḇyenande fa fyasnaḇair faro ḇrawur ḇramin syakam snar kankenem kuker farkankin Allah ḇa ido na sekandera kaku.

4. Rosai ḇefnai parkara kuker mansei ḇena hak kaku fa ḇepoik ine fandun fa sifrur mnisna?

4 Kakuḇae, Yahwe fyawi kwar safsof Setan ḇyedina kyakuḇa. Inja, rosai ḇefnai fa Allah ḇyefa oras ya ḇyenande? Snaro kuker ifrur rarirya, snonkaku ma malaikat sya na smam ro mankunsi kako snar Setan safsof ḇyedine kyaku ke roḇa. (Wasya Mazmur 83:18.) Adam ma Eva supampum Allah ḇaḇepapoik ḇyedi. Ḇarpurya, sibor sakfrur roi ḇerarirya. Bonya, imbude sisya sikara snar Ibiris safsof ḇyedine nkaku. Parkara ine sifrur mnisna ḇa ido, nari nawyaye swaruser snonkaku ḇaido malaikat sya isof ro ḇaḇeaski ma ḇaḇeoserya jadiḇa fa ḇyendarirya ḇa. Ḇape, rofyor nasnai kaku snar Yahwe iso ḇena hak fa ḇepoikya, ḇramin ḇrawur syakam ro farsyos ḇeba ine na sikenem kuker aski ro baḇ ḇaḇepapoik Ḇyedi isof fyoro-fyoro.Efesus 1:9, 10.

5. Rosai kofrurya fa kosonem Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik?

5 Kerower na nafasnabos snar Allah iso ḇena hak fa ḇepoik kaku. Ḇaḇepapoik Setan ma snonkaku sya na neroyoḇa ma neḇesawen. Allah Ḇaḇepapoik Ḇyedi roro Karajan Mesias nari ḇeḇefainda. Snonkaku ḇesouser sya nari siso ḇefasna snar snonkaku sya bisa sisouser pdef ḇe Allah ma sisonem ḇaḇepapoik Ḇyedi. (Yesaya 45:23, 24) Komarisen komnis sike? Imbo ḇae. Inja, fandun fa kofawi kaku snar roi ine roi ḇefandun kaku.

ALLAH HAK ḆYEDI FA ḆYEPOIK ḆYEFANDUN SYADI RO ḆAḆEASKI KOḆENA

6. Rosai ḇefnai fa fasasna Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik ḇyefandun kaku?

6 Ḇaḇefasnai snar Yahwe iso ḇena hak kaku fa ḇepoik ḇyefandun syadi ro ḇaḇeaski mankun koḇena ḇardi. Ḇape, ine kyurfyasnaḇa snar Yahwe fyandunḇa faro ḇaḇye koḇena. Rosai ḇefasna ya?

Ḇaḇefasnai snar Yahwe iso ḇena hak kaku fa ḇepoik ḇyefandun syadi ro ḇaḇeaski mankun koḇena ḇardi

7, 8. Rosai fainda ro ḇaḇefasasna Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik faro ko?

7 Yahwe iswar kaku snonkaku sya, isof ro Mankundi ḇye Rumkun ḇyedi ḇeko insama bisa kona kankenem fyoro ya. (Yohanes 3:16; 1 Yohanes 4:9) Yahwe ifrur kaku asas-asas Ḇyenaḇa  ido, ine fyasna Setan ma Allah mbroḇ ḇyesiso ḇekaku sya. Setan kyursof Yahwe I ḇe manḇeankarkar ḇefandun snonkakuḇa ma nyan Ḇyepoikya inapesḇa. Allah mbroḇ ḇyesi sanonef asas Ḇyena kuker sikofen ḇo soḇo, ”Asas Manseren iḇe ryamumaya isyaro? Snar kma ma up nkoḇesi simar kwar, ḇape roi ḇeḇor kam namnis raris ro randakya rofafisu supswan ḇyeḇefrurya!” (2 Petrus 3:3, 4) Ḇape, Yahwe na ifrur kaku asas-asas Ḇyena. Ḇyeasas kwar snar ḇaḇefasasnai ro hak ḇyedi fa ḇyepoik ine nari nun kankenem faro snonkaku ḇesousersya. (Wasya Yesaya 55:10, 11.) Yahwe ḇaḇepapoik ḇyedi ḇyeknam ro saswar ya. Inja, kokyar kaku snar iswar ko ma ḇyesyowi manfamyan Ḇyesi ḇesouser sya ḇesya kwar.Keluaran 34:6.

8 Kakuḇae, kosonem Yahwe hak ḇyedi fa ḇyepoik iso roi ḇefandun syadi. Ḇape, ine fyasnaḇa snar fyandunḇa na koḇeslamat ke roḇa. Yahwe iswar kaku ko. Fandun fa koswarepen pdef rosai ḇefandun kaku ma kosonem Yahwe ḇaḇepapoik ḇyedi.

AYUB FYADWER NYAN KAKARA ḆYEDI

9. Rosai Setan safsof ḇyena faro Ayub i?

9 Infa kosonem Allah hak ḇyedi ḇyepoik, fandun fa kona nyan kakara ḇemnis. Ine bisa komam ro syap Ayub, syap berandak kako ro Refo sfas randakna. Syap ani fyawar kuker Setan safsof ḇyena ḇekofen snar rofyor Ayub ḇyekandera fafayaḇa, nari ibur Allah I. Iba syadiwer Setan dor Allah fa ifrur Ayub ḇyekandera. Yahwe imewer kaku ifrurna. Ḇape, Ḇyuk swaf faro Setan i fa ifrowes Ayub kuker ikofen, ”Roi bebor nakam ismaina nasya ro bramsi.” (Wasya Ayub 1:7-12.) Fyoroḇa ramnai, Ayub manfamyan ḇyesi ma arasai ḇyena napromes buri. Ramnai, sikofen ḇe i snar romawa ḇyesi sroe. Setan ifrur rya Yahwe iso ḇeyaw roi ḇemun nane na. (Ayub 1:13-19) Ramnai, Setan ifrur fa Ayub nya dafduf ḇefrur ayin kaku ma ifruri fa ḇyekandera. (Ayub 2:7) Osower ido, swari mankundi ma bati ḇeḇyeḇa rikyor ḇyesi sikofen wos ḇefrur fa ḇyefafardun ma ḇyesanekar.Ayub 2:9; 3:11; 16:2.

10. (a) Rariso Ayub fyasna ḇaḇesouser ḇyena faro Allah? (b) Rosai ḇefnai fandun fa Allah isonek Ayub i?

10 Setan safsof ḇyena nkaku rarirya ke? Aroḇa. Ayub ḇyekandera kaku rariryano, ipok ibur Yahwe I ḇaḇeri. (Ayub 27:5) Ḇape, ro fafisu oso Ayub nya kakara ḇesasar. Ikofenker snar syasar ḇaḇeri. Ayub i kako ḇyaḇir snar fandun fa fyawi rosai ḇewar fa isma kandera na. (Ayub 7:20; 13:24) Imbude na bisa kofawi rosai befnai fa Ayub ḇyaḇir radirya. Ḇape, Yahwe ifawi snar Ayub nyan kakara ḇyena nsasar inja isoneki. Rariso nyan ya?

11, 12. Rosai Yahwe imarisen fyarkor ḇe Ayub i, ma rosai Ayub ifrurya?

11 Yahwe wos ḇyena faro Ayub i neḇefas ro syap Ayub fasal 38 isof ro 41. Ikofenḇair rosai ḇeḇewar kandera ya ḇe Ayub i ḇa. Ḇape, Yahwe ikofenḇair snar Ayub ifawi royoḇa syadi ro I. Fyarkor Ayub i snar ono naisya ḇefandun syadi ro ḇaḇekandera Ayub ismana. (Wasya Ayub 38:18-21.) Yahwe  wos ḇyena nafnoḇek Ayub i fa ifrur mnis nyan kakara ḇyena.

12 Ayub insape ismai kandera nabor, inja Yahwe wos byena faro i napyum ba ke? Aroḇa. Ma, Ayub mankundi ikofen roi ine. Ayub fyawi ma ḇyesyowi Yahwe wos anun ḇyena. Ikofen ḇo doḇe, ”Yer kaḇerna, ma yamḇror ro fafen ma roref.” (Ayub 42:1-6) Ḇepon ya, romawa babo snon oso ḇenirḇe Elihu ifnoḇek Ayub i fa fyadwer nyan kakara ḇyena. Ayub ryower ananun Yahwe ḇyukna ramnai fyadwer nyan kakara ḇyena. Yahwe ikofenḇair ḇe ḇese sya snar imarisen faro Ayub soasuser ḇyedi.Ayub 42:7, 8.

13. Rariso anun Yahwe ḇyena bisa nafnoḇek Ayub i, iḇa syadiwer rofyor fafisu ismana ipyum syadi kwar?

13 Yahwe ananun ḇyena nḇefainda kaker rofyor Ayub iprei kwar ro dafduf ḇyedi. Yahwe ”ḇyebarakas pupes Ayub kankenem ḇyedi syadi ro randak ya”. Ma ḇarpurya, ”nya roma snon rifik ma bin rikyor”. (Ayub 42:12-14) Ayub na iswar kaku romawa ḇyesi. Ḇape, imbude na myander kaker kuker romawa ḇyesi ḇemar kwar sya. I kako na iswarepen kaker faro kandera ismaina ma kina ḇyesi. Iba syadiwer, rofyor Ayub ifawi roi ḇewar kaku kandera ismana, imbude na ikmom kaker rosai ḇefnai fa Allah ḇyuk swaf fa isma kandera marḇak kaku radirya. Ayub kyara roi ine ido, na iswarepen ananun Yahwe ḇyukna. Na ḇeḇuk sneprei ḇe i ma ḇefrur fa nya kakara ḇepyumna.Mazmur 94:19.

Bisa fa komam monda faro Yahwe hak ḇyedi fa ḇyepoik ro komam monda faro samswen mankun kosmana ke? (Mam paragraf 14)

14. Farkarkor rosai kun ro farfyar Ayub ḇyedine?

14 Kuker kowasen farfyar ayub ḇyedine, na kona sneprei ma kofrur mnis nyan kakara koḇena. Syap Ayub iso oser ro fas-fas Yahwe ryir ro Refo ”insa nfarkor ko. Snar farkarkor kosma ro Refoya nafrur fa kodworen ma  kosambraḇ isof kokyar faro Allah”. (Roma 15:4) Syap ani ḇyuk farkarkor ḇepyum beko: Kokara fafaya awer faro kandera mankun kosmana, isof ro kosonem werḇa Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik. Raris Ayub i, komarisen kosonem Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik kuker kosouser pdef faro I rofyor kosma kandera.

15. Rosai bon ya rofyor kosma kandera ḇape kosouser pdef?

15 Farfyar Ayub ḇyedine kako na ḇyuk sneprei beko. Farfyar ani fyasnaḇair snar rofyor kosmai kandera ido, ine fyasna snar Yahwe imsor faro ko ḇa. Rofyor koḇekandera, iso swaf ḇeko fa kosonem Yahwe hak ḇyedi fa ḇyepoik. (Amsal 27:11) Rofyor kosouser ma kofarmku pdef, nari Yahwe imarisen, ma saneraro koḇena nasambraḇ kakuwer. (Wasya Roma 5:3-5.) Farfyar Ayub ḇyedi fyasnaḇair snar ”Manseren [Yahwe] saswar ḇyedi iba ma ifo kuker saneso.” (Yakobus 5:11) Rofyor kosonem Yahwe ḇaḇesasoser Ḇyedi, nari byuk bok faro ko. Kofrur rarirya ido, na bisa ’koḇar roi ḇeḇor kam kuker farmku ma kbaḇ’.Kolose 1:11.

WASWAREPEN PDEF ROI ḆEFANDUN SYADI NA

16. Rosai ḇefnai fa koswarepen pdef fandun kaku Yahwe hak ḇyedi fa ḇyepoik ima roi ḇepyan ḇa?

16 Kakuḇae, rofyor kosma kandera ro kankenem koḇena, na napyanḇa fa komam monda faro Yahwe hak ḇyedi fa ḇyepoik. Iba syadiwer, samswen kasun monda bisa naba rofyor kokara kerna. Inja, fandun fa kosonem pdef Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik rofyor kosmai kandera ḇemarḇak kako.

Komyaren pdef ro Yahwe organisasi ḇyedi ido, nari koswarepen rosai ḇefandun syadina

17. Rosai fainda ya rofyor komyaren pdef ro Yahwe organisasi ḇyedi?

17 Rofyor komyaren pdef ro Yahwe organisasi ḇyedi, ine na napyan fa koswarepen pdef roi ḇefandun syadi na.  Raris contoh ine, imbesrar oser ḇenir ḇe Renee ḇye stroke, kanker, iduf rarya kwar. Rofyor ryo rum ḇeduf, ḇyaryas faro snonkaku ḇefararur ro diansya, ḇeduf ḇesesya, ma ḇerama sya. Rofyor Renee isya ro rum ḇeduf ro swaf peser minggu risuru, ḇyaryas oras ri 80. Renee ifawi snar fyoro werḇa na ryoe. Ḇape, ḇyefnder ḇaḇeri rosai ḇefandun syadi na. Sansonem Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik nafrur fa nya sneprei.

18. Rosai na kofarkor ro Jennifer farfyar ḇyedi?

18 Ko kako bisa fa kosonem Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik rofyor kosmai samswen ro ras-ras na. Imbesrar oser ḇenirḇe Jennifer fandun fa iwaf ro ras rikyor ro bandara snar penerbangan kaḇer ḇyedi seyaryerker na. Inja, imor kaku ma ḇyesneso kero. Imbude ine nafrur fa fyandun mankundi. Ḇape, ḇyenadi ḇe Yahwe insama bisa fa ḇyaryas ḇe snonkaku ḇese ḇewaf kako ro bandara ani. Inja ḇarpurya bisa fa ḇyaryas faro snonkaku ḇeḇor sya ma irwas publikasi nabore. Jennifer doḇe, ”Yana samswen ḇeradine mḇoi, yaḇaḇir Yahwe ḇyebok ma syambraḇser aya fa yafrur roi oso faro snonsnon Ḇyedi.”

19. Rosai aḇyair ro ibadat ḇekaku ya?

19 Yahwe kawasa ḇyesi monda ḇefawi kaku fandun ro ḇaḇefasasnai Yahwe hak ḇyedi fa ḇyepoik ya. Ine fyasna snar ibadat senaiso ibadat ḇekaku ya. Inja, kokame fandun fa kosonem pdef Allah hak ḇyedi fa ḇyepoik ya.

20. Rariso Yahwe sneḇaḇir ḇyedi faro roi ḇeḇorkam wafrur ḇe I na?

20 Yahwe myam ma ḇyesyowi kaku roi ḇeḇorkam wafrur fa wosonem hak ḇyedi fa ḇyepoik, ma kako souser Bena rofyor wasmai ḇaḇekandera. (Mazmur 18:25) Artikel ḇeuserya nari fyasnaḇair naborwer rosai ḇefnai fandun fa kosonem Yahwe hak ḇyedi fa ḇyepoik ma nyan fa bisa kosonem I.