”Ne, Israel mko, mkorower: Yahwe iso Allah koḇedi; Yahwe ima ḇyeoser monda.”UL. 6:4.

DOYA: 138, 112

1, 2. (a) Rosai ḇefnai fa snonkaku Yahudi sya sifawi pyum kaku wos ḇero Ulangan 6:4 ya? (b) Rosai fainda ro wos Moses ikofen na?

FAFISU abad ḇe abad, snonkaku Yahudi sya sikofen wos ḇero Ulangan 6:4 ro nadi sena rofyor senadi. Nadi ani sap iḇe Syema. Syema ido wos ḇerandak ḇero mnuk ani ro wos Ibrani. Ḇebor ro snonkaku Yahudi sya sapna ro nadi sena ro arwo ma roḇ fa sfasna snar sisyom ḇe Allah.

2 Moses ikofen wos anna ḇe ḇar ro fafaya ḇepupes ḇyedi ḇe er Israel sya. Ro taun 1473 SM, er Israel sya sisya ro sup Moab ma na simbranuk ro War ḇeki Yordan fa sikafyo Sup Ḇaḇeasas. (Ul. 6:1) Moses fyarkin snonkaku Israel sya ro fafisu taun ri 40. Imarisen insama sebri ma sisambraḇ faro roi ḇesamswen nari sismaina. Inja, ro fafaya ḇyedi dor si fa sikyar ḇe Yahwe I, Allah sedi, ma sikyar faro I. Rofyor dap Sasoser Risamfur ma sasoser ḇesena ramnai, Moses ḇyuk swarapepen ḇepyum kaku ḇero Ulangan 6:4, 5. (Wasya.)

3. Fakfuken rosai na ḇeḇekarem ro artikel ine ya?

 3 Snonkaku Israel sya sifawi snar ”Yahwe ima ḇyeoser monda”. Snonkaku Israel ḇesoasuser sya sisyom Allah oser monda, iso Allah ro kpu up skoḇedi. Inja, sai ḇewar fa Moses ḇyuk swarapepen ḇesewer snar ”Yahwe ima ḇyeoser monda”? Rosai fesepen roi ine kuker saswar faro Allah kuker sne ḇesiper, kankenem, ma samambraḇ ya? Ma, rosai knam ro wos ḇero Ulangan 6:4, 5 ḇeko?

YAHWE IMA ḆYEOSER MONDA

4, 5. (a) Rosaiso oso ro knam ro wos mnuk ”Yahwe ima ḇyeoser monda”? (b) Rariso Yahwe iḇese buro allah ro er-er sya?

4 Iḇesebur Ḇese Sya. Wos ”Yahwe ima ḇyeoser monda” kyurfasna snar mankun osoḇaḇeri ḇemnis ra I ḇa. Rosai ḇefnai fa Moses ikofen rarirya? Kakuya fyasnaḇair ḇa snar farkarkor tritunggal ima syasar. Yahwe iso Manḇefrur ma Manḇepoik ro supswan ma farsyos ḇeba ine. I monda Allah ḇekaku ya, allah osoḇaḇeri ḇemnis I ḇa. (2 Sam. 7:22) Inja, Moses wos ḇyena nḇuk swarapepen ḇe er Israel sya snar fandun fa sisyom faro Yahwe I monda. Pok fa sisofari awer er-er ḇero ris sesi ḇesyom faro allah ḇebor. Er ansine sikyar snar allah sena na sfara supswan ma farsyos ine

5 Imnis raris, er Masir sya sisyom ḇe allah ori (Ra), allah farsyos (Nut), allah supswan (Geb), allah Warbeki Nil (Hapi), ma aiwan ḇebor. Yahwe fyasna snar Ikaki syadi buro allah ansya rofyor ḇyuk Kandera Risamfur. Allah ḇefandun kaku faro snonkaku Kanaan sya iso Baal, sikyar i ḇe knam kankenem. Baal ikako skara i ḇe allah farsyos, mekem ya, ma wam doḇer. Ḇebor sya sikyar snar Baal na kyadaun si. (Bil. 25:3) Snonkaku Israel sya fandun fa siswarepen snar Allah seja iso ”Allah ḇekaku”, iḇesebur ḇese sya.Ul. 4:35, 39.

Allah Yahwe ifrur roi oso kuker marisen ḇyena monda ḇa. Isoasuser, ḇyefararwe ḇa, ma ifrur kaku wos ḇyena ḇesya kwar

6, 7. (a) Rosai wer knam ro wos mnuk ”Yahwe ima ḇyeoser monda”? (b) Rosai ḇefasna snar Yahwe pok fa ḇefararwe ḇa?

6 Ḇefararwe Ḇa ma Isoasuser. Wos ”ḇyeoser monda” ro wos mnuk ”Yahwe ima ḇyeoser monda” nkur kako snar bisa fa kokyar faro rosai ifrurna ma marisen ḇyena. Allah Yahwe ifrur roi oso kuker marisen ḇyena monda ḇa. Isoasuser, ḇyefararwe ḇa, ma ifrur kaku wos ḇyena ḇesya kwar. Imnis raris, ḇyeasas faro Abraham i snar kpu ḇyesi nari sḇarek ro Sup Ḇaḇeasas ya. Yahwe ifrur mujisat ḇebor ḇeba kaku fa ifrur ndarirya asas Ḇyena. Iba syadiwer taun ri 430 rofyor asas ani ḇeḇeyap ramnai, Yahwe damknako kaker asas ḇyena.Kej. 12:1, 2, 7; Kel. 12:40, 41.

 7 Taun utin ma utin ramnai, Yahwe dap er Israel sya sḇe Saksi ḇyedi ma ikofen, ”Aya iso Mankun oser monda. Rofyor aya isya ḇaim Allah osoḇaḇeri ḇyeḇefrur, ma rofyor aya isya kwar osoḇaḇeri isya wer.” Yahwe ikofen bos kaku snar marisen ḇyena pok fa nefararwe ḇa kuker ikofen, ”Isof fyoro-fyoro aya iso Mankun oser monda.” (Yes. 43:10, 13; 44:6; 48:12) Faro er Israel sya sfarmyan ḇe Allah ḇefararwe ḇa ma ḇyesoasuser inema fakamaman rirya! Kokako kona fakamaman ani ro kirine.Mal. 3:6; Yak. 1:17.

8, 9. (a) Rosai Yahwe dor ro kawasa ḇyesi? (b) Rariso Yesus fyasna fyandun kaku Moses wos ḇyena?

8 Moses ḇyuk swarapepen ḇe er Israel sya snar saswar ma ḇaḇesyeowi Yahwe ḇyena faro si pok fa nefararweḇa. Yahwe I kako dor si fa sisyom ma siswar I monda kuker sne ḇesiper, kankenem ma samambraḇ sena ḇesiper. Sinan sya fandun fa sḇuk oras nakam fa sfarkor romawa sesi fa sisyom ḇe Yahwe I monda.Ul. 6:6-9.

9 Yahwe pok fa fyadwer marisen ḇyena ḇa. Inja, roi ḇeḇeknam kaku dor ro kawasa ḇyesi kako pok fa nefararwe ḇa. Komarisen insama ḇaḇesamsyom koḇena Yahwe imarisenna ido, fandun fa koḇuk samsyom ḇe I monda ma koswar I kuker sne, karkara, ma samambraḇ koḇena ḇesiper. Yesus ikofen ine iso parenta ḇefandun kaku. (Wasya Markus 12:28-31.) Mkorama kowawos rariso na kofasna snar Yahwe iso Allah koḇedi ima ḇyeoser monda.

KOḆUK SAMSYOM ḆE YAHWE I MONDA

10, 11. (a) Rosai knam ya kosyom ḇe Yahwe I monda? (b) Rariso snonkbor Ibrani sya sfasna sisyom ḇe Yahwe I monda?

10 Yahwe iso Allah koḇedi ḇyeoser monda. Kosyom monda faro I. Kosyom ḇe allah ḇese sya ḇa ḇaido kun farkarkor ma rari ḇekaku ḇa ro ḇaḇesamsyom koḇedi. Yahwe ima ikaki syadi ḇaido ḇepoik syadi buro allah ḇese sya monda ḇa, ḇape Iso Allah ḇekaku ya. Inja, fandun fa kosyom ḇe Yahwe I monda.Wasya Fasasna Faro Yohanes (Wahyu) 4:11.

11 Ro syap Daniel kowasya kuker snonkbor Ibrani rifyak, iso Daniel, Hanania, Misyael, ma Azaria. Sfasna sḇuk samsyom ḇe Yahwe I monda kuker sipampum fa san roḇean Yahwe iwan fa kawasa ḇyesi san awer na. Daniel bati rikyor ḇyesi sikako spampum fa sisyom amfyanir brawen ro Nebukhadnezar. Ro mamam sena, Yahwe iso Mankun ḇefandun kaku. Sisoasuser kaku faro I.Dan. 1:1–3:30.

Komam Yahwe I ḇe Mankun ḇefandun kaku ro kankenem koḇena

12. Infa kofasna snar kosyom Yahwe I monda, rosai fandun fa kosasor ya?

12 Fandun fa komam Yahwe I ḇe Mankun ḇefandun kaku ro kankenem koḇena. Infa kofasna koḇuk samsyom ḇe Yahwe I monda, fandun fa kosasor ko insama roi ḇese nafadwer awer  Yahwe I. Imnis raris, rosai monda? Ro Sasoser Risamfur, Yahwe iwan kawasa ḇyesi fa sisyom awer allah ḇese sya. Pok fa sisyom amfyanir rosairirya monda awer. (Ul. 5:6-10) Baboine, amfyanir ḇebor naisya, ma ḇeḇeso na nasnaibos ḇa. Ḇape Yahwe sasoser ḇyena nefararweḇa. Ima Allah oser monda. Mkorama kowawos nyan fa kobinkwanbur samsyom amfyanir ro fafisu ine.

13. Rosai na ḇeyawyaye ḇaḇebati koḇena kuker Yahwe I?

13 Ro Kolose 3:5 (wasya), kowasya kuker roi ḇeḇeso na bisa fa nawyaye ḇaḇebati ḇepyum koḇena kuker Yahwe I. Ro mnuk ani, ”marisen faro roiebor snonkaku ḇese snana”, ḇaido faḇri mankun, ḇefesepen kuker ḇaḇesamsyom amfyanir. Rosai ḇefnai ya? Komarisen syadi faro roi oso ido, raris pipi nabor ḇaido roiebor ḇepyum kaku, roi nane na namnis allah ḇefara kankenem koḇena. Sasar nakam ḇeḇeyap ro Kolose 3:5 nḇefesepen kuker fabri mankun, ine kako iso ḇaḇesamsyom amfyanir. Komarisen syadi faro roi nane ido, na koswar syadi na ro Allah I. Rarirya ido, Yahwe na ḇye Allah oser monda koḇedi werḇa. Na komewer kaku roi nane ḇyejadi ro ko.

14. Swarapepen rosai manwawan Yohanes ḇyukna?

14 Manwawan Yohanes ikofenbos kaku roi ine kako. Ḇyuk swarapepen snar rofyor snonkaku oso iswar syadi roi ḇero dunya ine, ”isoine roi ḇeḇor ḇeyun sne, isof sirmomen sna na, ma roi ḇeḇor sirmomen na insa ssḇuki darer mankunsi”, inja ’nari iswar Kmaya ḇa’. (1 Yoh. 2:15, 16) Inja, fandun kaku fa kokeḇ mankunko fa komam koswar dunya ine ke roḇa. Imbude, na komarisen faro hiburan, snonkaku sya, nyan sisansunna, ma ḇaḇekaramas ro dunya ine kwar. Ḇaido, komarisen kosewar ’roi ḇebor ḇebana’ kuker kun farkarkor ḇekaki. (Yer. 45:4, 5) Dunya babo fyanam kaku kwar. Inja, fandun fa koswarepen wos Moses ikofen na! Kofawi pyum ma kokyar kaku snar ”Yahwe ima ḇyeoser monda” ido, na kosyom ma kofarmyan monda ḇe I kuker nyan imarisenna.Ibr. 12:28, 29.

KOFADURU ḆAḆEOSER KOḆENA

15. Rosai ḇefnai fa Paulus ḇyuk swarapepen ḇe snonkaku Kristen sya snar ”Yahwe ima ḇyeoser monda”?

15 Ro wos ”Yahwe ima ḇyeoser monda”, kofawi snar rosai monda Yahwe ifrurna namnis kuker marisen Ḇyena. Inja, Yahwe imarisen insama manfamyan ḇyesi kako sḇeoser ma sna tujuan ḇemnis ro kankenem sena. Sidang Kristen abad randak naser snonkaku Yahudi, Yunani, Romawi, snonkaku ro er ḇese sya. Moḇ srama ya, rari, ma rosai simarisenna neḇesisyeyae. Inja, ḇeḇeso ro si samswen kaku fa siso nyan ḇeḇabo ro ḇaḇesamsyom ine ḇaido srir  rari ḇekwar sena. Iso ḇefnai fa Paulus fandun fa ḇyuk swarapepen ḇesi snar sna Allah rioser monda, iso Yahwe I.Wasya 1 Korintus 8:5, 6.

Yahwe imarisen insama manfamyan ḇyesi kako sḇeoser ma sna tujuan ḇemnis ro kankenem sena

16, 17. (a) Ḇardadi rosai ḇeḇejadi kwar ro baboine, ma rosai bon ya? (b) Rosai na ḇeyawyaye ḇaḇeoser koḇena?

16 Rariso kuker sidang Kristen ro baboine? Nabi Yesaya ikofen snar ro ras-ras ḇepupes, snonkaku ro er syakam nari sḇeoser fa sisyom ḇe Yahwe I. Nari sikofen, ”Nari ḇyuk farkarkor ḇeko kuker nyan ḇyena, ma nari kombran ro nyan ḇyena.” (Yes. 2:2, 3) Komarisen snar ḇardadi ani ḇyerarirya ro fafisu ine! Korama ro er, wos, ma budaya ḇeḇesisye, ḇape kokame koḇeoser fa kosyom ḇe Yahwe I. Ḇape, ḇaḇesisye ḇeba kaku ine na nun samswen.

Ḇesewar kaku fa wafaduru ḇaḇeoser ro sidang ke? (Mam paragraf 16-19)

17 Imnis raris, rariso mamam bedi faro naek srar ḇena wos, nyan sisansunsi, rari, ma roḇean ḇeḇesebur ro au? Na binkwanbur si ma fanam monda kuker snonkaku ḇena roi ḇemnis kuker au? Rariso mam penatua ḇebabo syadi ro au ḇaido suku ma budaya  ḇeḇesebur ro au? Kosasor koḇa ido, ḇaḇesisye nane na nawyaye ma nafrur fa ḇaḇeoser koḇena namuk.

18, 19. (a) Ananun rosai ḇero Efesus 4:1-3 ya? (b) Rosai fandun fa koḇensewar na insama sidang ya ḇyeoser pdef?

18 Rariso nyan ya fa kopampum ḇaḇesisye ḇeradine na? Paulus ḇyuk ananun ḇe snonkaku Kristen ḇeḇarek ro Efesus, iso mnu ḇeba ḇenana ma kawasa sena srama ro moḇ ḇeḇese. (Wasya Efesus 4:1-3.) Paulus dap rari-rari ḇemnis raris sne ḇerun, sne ḇesḇunek, ḇaḇekaḇaḇaḇ, ma saswar. Rari-rari ḇeradine namnis adir ḇesambraḇ fa syambraḇser rum oso. Ḇape ine mondaḇa, fandun fa smam faduru rum ya insama ipyum pdef. Paulus imarisen insama snonkaku Kristen ro Efesus sisewar kaku fa ssfaduru ḇaḇeoser sena.

19 Kokame fandun fa kofaduru kaku ḇaḇeoser ro sidang. Rariso nyan ya? Oser ya, fandun fa kona ma kofasna rari-rari Paulus dap na, imnis raris sne ḇerun, sne ḇesḇunek, ḇaḇekaḇaḇaḇ, ma saswar. Ḇesuru ya, fandun kaku koḇensewar fa kosambraḇser ’ḇaḇeoser koḇena insa fyesepen ko kuker aski’. Kakara ḇesasar faro naek srar sya namnis raris was ḇaido mef mkun ro ḇaḇeoser koḇena. Inja, fandun fa koḇensewar kaku kosawen kakara ḇesasar ani insama koḇeoser ma koḇeaski pdef.

20. Rariso na kofasna snar kofawi wos mnuk ”Yahwe iso Allah koḇedi; Yahwe ima ḇyeoser monda”?

20 ”Yahwe iso Allah koḇedi; Yahwe ima ḇyeoser monda”. Wos nane syambraḇ kaku! Swarapepen ani nasambraḇser snonkaku Israel sya fa sehadapi roi ḇesamswen rofyor sisun ma sekafyo Sup Ḇaḇeasas ya. Wos nane kako na nasambraḇser ko fa kosae buro kandera ḇeba ma nun ḇaḇeaski ma ḇaḇeoser ro Firdaus ḇerama ya. Mkorama kona snemuk fa kosyom ḇe Yahwe I monda. Fandun fa koswar I ma kofarmyan ḇe I kuker sne ḇesiper, kakara, ma samambraḇ koḇena ḇesiper. Ko kako fandun fa koḇensewar fa kofaduru ḇaḇeaski ma ḇaḇeoser kuker naek srar koḇesi. Kofrur rarirya ido, nari Yesus myam ko ḇe domba. Nari komam Yesus wos ḇyenaine ndarirya kaku, ”Mkorama, ne, besma ḇok ro Kma Yedi, mkakna Ḇaḇesasoser ḇefasos kwar faro mko ro fafisu supswan ine ḇyeḇefrur ya.”Mat. 25:34.