”Snonkaku ḇerama faro Allah, ikyar Allah isya, ma Allah myunsu faro ḇesewar kaku isya.”IBRANI 11:6.

DOYA: 85134

1, 2. (a) Rosai fasfesepen kuker saswar ma kakyar ya? (b) Fakfuken rosai monda nari kawosna?

KMA koḇedi, Yahwe I, ḇyeasas nari ḇyuk ḇarakas faro manfamyan ḇesouser ḇyesi. Iso nyan oser Yahwe fyasna snar iswar ko. Ma ko kako koswar I ”snar Allah iswar syadi ko ḇepon kwar”. (1 Yohanes 4:19) Rofyor koswar syadi Yahwe ido, nari kona kakakyar syadi ḇe I ma kokyar nari ḇyuk ḇaḇyak faro snonkaku iswar sya.Wasya Ibrani 11:6.

2 Yahwe nari ḇyuk ḇaḇyak faro snonkaku ḇesewar kaku isya snaro ine iso rari oser ḇyena. Inja, kokyar faro roi anna ba ido, nfasnabair kakyar koḇena nsambraḇ kaku ḇaime. Rosai ḇefnai ya? Snaro ”ḇaḇe kakyar ḇyeknam ro roi ḇeḇor kokyarna”. (Ibrani 11:1) Snonkaku ḇekyar sya siwaf Allah asas ḇyena nḇendarirya. Inja, ikyar nari isma ḇaḇyak. Rosai fainda ro kakyar ani? Ḇaḇyak rosai Yahwe ḇyuk ḇe manfamyan ḇyesya ro fafisu iwara ma kirine? Mkorama kawosna.

 YAHWE ḆYEASAS NARI ḆYEBARAKAS MANFAMYAN ḆYESYA

3. Asas rosai kowasya ro Maleakhi 3:10?

3 Yahwe ḇyeasas nari byebarakas manfanyam ḇesouser ḇyesya. Yahwe dor ko fa koḇuk roi ḇepyum faro I ma infa kokyar nari ḇyebarakas ko. Yahwe doḇe, ”Ḇeuji ayapan ro roi nane . . . inari yabas faro au kedwa-kedwa war ḇero farsyos yaḇa ke, ma nari yasḇawer maro au barakas isof wananjar ḇa.” (Maleakhi 3:10) Imbe koḇeuji Yahwe ido, ine kyurfasna koḇesyowi fararyor ḇyena.

4. Sai ḇefnai fa kokyar faro Yesus asas ḇyedi ro Matius 6:33?

4 Yesus ḇyuk kakyar faro manfamfyan ḇyesi snar sefakapon Karajan Allah ido, Allah nari ifnoḇek si. (Wasya Matius 6:33.) Yesus ikofen rarirya snaro ikyar Allah ifrur asas ḇyedi ndarirya ḇesyakwar. (Yesaya 55:11) Inja, kokyar kako snar kokyar kaku ḇe Yahwe ido, nari ifrur asas byenane: ”Nari yarir aw ḇa ma nari yabur aw ḇa.” (Ibrani 13:5) Roro Yahwe asas ḇyedine na kokyar Yesus wos ḇyena ḇero Matius 6:33.

Yesus fyasnaḇair ḇe manfamfyan ḇyesi snar nari sisma barakas snar farsarser sena (Mam paragraf 5)

5. Sai ḇefnai fa kankarem Yesus ḇe Petrus i syambraḇser sne koḇenakam?

5 Manwawan Petrus ifuken faro Yesus i, ”Inko ine inkobur kam roi ḇeḇor inkoḇena kwar ma inkoso Au; inja ḇaḇyak rosaiso nari inko isma ya?”  (Matius 19:27) Yesus irmomen Petrus i ḇa snar ifuken radirya. Mboi, Yesus ikofenbadir ḇe manfamyan ḇyesi, nari sisma ḇaḇyak faro rosai sḇensewar kwarna. Manwawan ma snonkaku ḇesouser ḇesesya nari sḇepoik ro nanki fnoḇek Yesus ro fafisu iyama. Ḇape, Yesus ikofenḇair kako snar ro kirine sisma ḇaḇyak, doḇe, ”Mansesi ḇebur kwar rum sena, roḇa naek ma srar sesi, roḇa sna ma kma sesi, roḇa romawa sesi, roḇa yaf sena snar Aya, snon ani nari isma kaḇer utin ḇeutin ma nari isma kankenem ḇemnaiḇa ya.” (Matius 19:29) Ro fafisu ine ḇeso Yesus sya nari sisma kamam, awin, eba, kasun, ma romawa-romawa ro sidang. Kakuḇae, ḇaḇyak ine ḇyemaeja syadibur rosai monda sḇensewar kwarna faro fandandun Karajan Allah.

’YOR ḆESAMBRAḆ FARO KANKENEM KOḆENA’

6. Rosai fainda snar kofawi Yahwe ḇyeasas nari ḇyuk ḇaḇyak faro manfamyan ḇyesya?

6 Ro baboine kosma barakas nabor kaku. Kowaf kako barakas ḇeba syadiwer ro fafisu iyama. (1 Timotius 4:8) Yahwe ḇyeasas na ḇyuk ḇaḇyak faro manfamyan ḇesouser ḇyesya. Kofawi roi nane ido, nari kosambraḇ syadiwer ro fafisu ḇesamswen. Snar kokyar Yahwe nari ”myunsu faro ḇesewar kaku isya”, inja kosouser pdef ḇe I.Ibrani 11:6.

7. Rariso kakyar imnis raris yor?

7 Ro faya ḇero bon, Yesus doḇe, ”Mkoryaḇ ma mkomarisen, snar ḇaḇyak mkoḇena naba ro boiyas, snar rarirya kako sifrur kandera kwar faro nabi-nabi ḇepon mko sya.” (Matius 5:12) Manfamyan Allah ḇeḇeso sya nari sismai ḇaḇyak ro nanki. Ḇesesya nari sisma kankenem ḇemnaiḇa ro Firdaus ḇero supswan. Ḇaḇyak ani nafrur kofa ’komarisen ma kapoper snar koryaḇ’. (Mazmur 37:11; Lukas 18:30) Faro kokam kakyar koḇena, ”kada yor ḇesambraḇ moḇ kufepen ko ma kankenem koḇena naknon”. (Ibrani 6:17-20) Imnis raris yor ḇeserepen wai ḇeba rofyor wamya ipok, kakyar ḇekaku nari nafnoḇek ko insa kosambraḇ fa kofarmku pdef rofyor koro fafisu ḇesamswen.

Yahwe ḇyeasas na ḇyuk ḇaḇyak faro manfamyan ḇesouser ḇyesya.

8. Rariso saneraro ine nafnoḇek ko fa koḇeḇirḇar syadiḇa?

8 Saneraro nasya ido, nari koḇeḇirḇar syadi werḇa. Imnis balsem, na ḇefrur fa koduf mankun ḇa, Allah asas ḇyena na nun sneprei ḇeko. Koḇesneprei snar kofawi Yahwe myam ko rofyor kobuk ḇaḇekandera koḇena faro I. (Mazmur 55:22) Kokyar kaku Allah na ”ifrur rosai kam nasyadi ro  rosai konadi ma korna roḇa kokarana”. (Efesus 3:20) Kakuḇae, farfnoḇek Yahwe ḇyukna nabor monda ḇa, ḇape ”nasyadi” kaku ro rosai korna!

9. Sai ḇefrur fa kokyar na kona barakas ro Yahwe I?

9 Insama kona ḇaḇyak ro Yahwe ido, fandun kaku kona kakyar ḇesambraḇ faro I ma kosouser farkankin ḇyena. Moses ikofenḇair ḇe er Israel sya, ”Yahwe nari ḇyebarakas au ro sup Yahwe Allah bedi, ḇyuk maro au ḇe pusaka [araren] fandun fa wun kaḇerna, wamnaf pyum kaku Yahwe Allah bedi wos ḇyena kada, ma wafrurmnis kaku parenta inekam yakofenḇadir ḇe au ro rasine. Nari Yahwe, Allah bedi, ḇyebarakas au raris ḇyeasas kwar maro au.” (Ulangan 15:4-6) Rofyor wafarmyan ḇe Yahwe I kuker soasuser ido, wakyar kaku na ḇyebarakas au ke? Alasan ḇeba ḇefrur fa wakyarya isya.

YAHWE ḆYUK ḆAḆYAK BESI

10, 11. Ḇaḇyak rosai Yahwe ḇyuk ḇe Yusuf i?

10 Refo sifas na insama nbuk farkarkor ḇeko. Ro donna, contoh nabor nasya ḇefasnaḇair Yahwe ḇyuk ḇaḇyak ḇemanfamyan ḇesouser ḇyesya ro fafisu iwara. (Roma 15:4) Oserya Yusuf i. Randakya, ḇedar ḇyesi sḇoḇ i ḇe women. Ḇarpurya ro Masir, tuan ḇyedi swari kyursof i, inja sisun iḇe bui. Fyor ryo bui ya fesepen ḇyeja kuker Yahwe syamḇraḇ wer ḇa ke? Oroḇaḇeri! Refoya fyas ”ḇape, Yahwe fyarkin Yusuf i pdef ma ḇyuk ḇe i ḇaḇenaḇye ḇefo kuker saswar.” ma, ”Yahwe ifnoḇek Yusuf ro rosai ifrurnakam, Yahwe ḇyebarakas i”. (Kejadian 39:21-23) Kankenem ḇyeja ro fafisuya nesamswen raryano, Yusuf kuker kaḇaḇaḇ iwaf farfnoḇek ro Allah I.

11 Taun-taun ḇenande kwar, Firaun isae Yusuf i ro bui. Women ine ḇyesnonkaku bena papoik ro Masir. (Kejadian 41:1, 37-43) Rofyor Yusuf nya romawa snon risuru, ”Yusuf romawa randak ḇyeja nyiriḇe Manasye, snar raris neḇekofen kwar, ’Allah ifrur yaḇefnder kandera ayenakam ma kina yesikam.’ Ma romawa ḇesuruya nyiriḇe Efraim, snar raris neḇekofen kwar, ’Allah ifrur yana romawa ma kpu ro sup yana kandera.’” (Kejadian 41:51, 52) Snar isoasuser Yusuf nya ḇaḇyak. Ma bisa ifnoḇek snonkaku Israel ma Masir rofyor basbiser myun si. Yusuf ifawi Yahwe iso ḇebuk ḇaḇyak ma barakas ismana.Kejadian 45:5-9.

Yesus imarisen kaku snar fyasren Allah snonsnon ḇyeja

12. Rosai ḇefrur fa Yesus isoasuser pdef rofyor isma fafrowes ya?

12 Yesus Kristus ikako isouser pdef faro Allah fyor isma fafrowes nabor. Yahwe ḇyuk ḇaḇyak ḇe i kako. Sai ḇefnai isouser pdef ya? Allah wos sren ḇyeja fyasnaḇair, ”Ḇyefandun ḇa imar ro [ai kandera, Terjemahan Dunia Baru] imnis roi oso ḇefrur mamyai. Iswarepen  monda marisen nari ḇyaḇir ro ḇarpurya.” (Ibrani 12:2) Yesus imarisen kaku snar fyasren Allah snonsnon ḇyeja. Ma Yesus isma ḇaḇyak iso kyaremso ro Kmari ma fararur ḇeba ḇepyum nabore. Refo ikofen, ’ifnoḇek Allah ro ḇar raku karapesa nasanya’. Kowasya kako, ”Allah ikanowi fa ikaki syadi, ma ḇyuk faroi snonsnon ḇeba syadi ro snonsnon besena kam”.Filipi 2:9.

YAHWE ḆYEFNDER FARARUR KOḆENAḆA

13, 14. Rariso Yahwe sneḇaḇir ḇyedi kuker rosai kofrur faro I na?

13 Kokyar snar Yahwe ḇyesyowi rosai monda kofrurna fa kofarmyan ḇe I. Fyawi rofyor koḇesusah ḇaido kosambraḇ fa kofrur fararur koḇenaḇa. Fyawi kaku rofyor koḇeḇirḇar kuker fararur koḇena ḇaido rariso koḇuk anan faro kina koḇesi. Fyawi kako kofarmyan ḇe I nabor ḇa imnis randak aniwara snaro koduf ḇaido kosma samswen. Inja, kokyar kaku Allah ḇyesyowi soasuser koḇena rofyor kosma samswen.Wasya Ibrani 6:10, 11.

14 Koswarepen kako, Yahwe iso ”Manḇerower nadi”. Inja, kokyar nari ryower nadi koḇena. (Mazmur 65:2) ”Iso Kma sneḇeḇye, ma Allah ḇeḇuk samambraḇ sne faro snonkaku” nari ḇyuk rosai kofandunna insama kofanam pdef ḇe I. Fyorno ido ifnoḇek ko roro naek srar sya. (2 Korintus 1:3) Yahwe imarisen insama kofnoḇek min koḇesi. ”Mansei ḇeswar snonkaku ḇesabararsya ḇyuk nyaki ḇe Yahwe I, ma rosai ifrurna nari neḇebak kaḇer faro i.” (Amsal 19:17; Matius 6:3, 4) Inja, kofasna snemura ma kofnoḇek naek srar koḇesi ido, Yahwe myam snar ḇyenyaki maroko. Inja, ḇyeasas nari ḇyuk ḇaḇyak snaro kofasna ḇaḇenaḇye ya.

BARAKAS RO KIRINE MA ISOF FYORO-FYORO

15. Ḇaḇyak rosai wawaf kaku ya? (Mam sonin ro randak artikel ine.)

15 Snonkaku Kristen ḇena ramrem sya sikyar nari sisma barakas ”wower napnapesya”, ḇerama ro Yesus. (2 Timotius 4:7, 8) Wana saneraro ḇeḇeseyae raryano ḇemaeja kaker ro Yahwe mamam ḇyedi. Yuta ro ”domba ḇese” Yesus ḇyesi simarisen siwaf barakas ro fafisu iwama iso kankenem fyoro ro firdaus ḇero supswan. Rodiwa ”nari sismai kaku marasrisen ḇeba snar ḇaḇeaski bebor”.Yohanes 10:16; Mazmur 37:11.

16. Rariso 1 Yohanes 3:19, 20 nḇuk sneprei ḇeko?

16 Fyorno ido, koḇaḇir kofrur nabor ḇe Yahwe I ḇa. Ḇaido koḇirḇar na Yahwe imarisen faro rosai kofrurna ke roḇa. Ibasyadiwer, koḇaḇir na kosmai ḇaḇyak ro i ḇa. Ḇape, koḇefnder awer snar, ”kofawi Allah ibasyadi ro kosnesna ma ifawi roi ḇeḇor kam”. (Wasya 1 Yohanes 3:19, 20.) Fyor kofarmyan ḇe Yahwe I snar kokyar ma koswar I, nari ḇyuk ḇaḇyak fyor kokara rosai kofrurna nun roinoḇa.Markus 12:41-44.

17. Ḇaḇyak rosai monda nari kosmai ro kirine?

 17 Ibasyadiwer ro ras papupes dunya Setan ine, Yahwe ḇyebarakas kawasa ḇyesya. Ḇyuk ḇeko fawawi nabor ma aski snar koisya rofandu mambekanaek ro supswan ḇesiper ine. (Yesaya 54:13) Kakuḇae, raris Yesus asas ḇyena Yahwe nari ḇyebarakas ko ro kirine iso naek ma srar ro supswan ḇesiper ḇeswaryae si raris kina oser. (Markus 10:29, 30) Ine kako, faro si ḇesewar Allah kuker kakaku nari sisma ḇaḇyak raris ḇaḇeaski, sneprei, ma marasrisen ḇeba kaku.Filipi 4:4-7.

18, 19. Rariso sneḇaḇir Yahwe manfamyan ḇyesya faro ḇaḇyak sismana?

18 Yahwe manfamyan ḇyesya ro supswan ḇesiper simarisen faro ḇaḇyak ḇeba kaku ḇerama ro Kma koḇedine. Raris Bianca ro Jerman fyawar, ”Yaḇesyowi kaku snar Yahwe ifnoḇek aya ro makakwarek yena ma isya ro bar yedi ras ḇe ras. Dunya ine ḇyenapnap ma isnaibos ḇa. Ḇape, snar yakyar pdef faro Yahwe I inja yaḇaḇir yaknon ro bramin saswar Ḇyedi. Rosai yafrur kwarna fyadwer nabor syadiwer.”

19 Komam kako Paula ro Kanada ḇyeumur taun ri 70. Ismai dafduf spina bifida, ima dafduf cacat ro kor sinan. Fyawar snar syamswen fa idiwer i, ḇape dafduf ani idwarek fararmyan ḇyenaḇa. Doḇe, ”nyan nabor raris yabaryas ro telepon ma ro kesaksian ḇeresmi ḇa. Insama yararyaḇ pdef ido, yafrur buku catatan ḇeser mnuk ma wos ḇero publikasi bisa yawasya ro ras ḇe ras. Yap fasfas ani ḇe ’syap raryaḇ.’ Fyor asas Yahwe ḇyeja nasya ro kakara koḇena, sneḇeraryarḇa koḇena nari napromes. Rosai monda kosmana Yahwe imarisen ifnoḇek ko.” Rosai kosmana neḇese kuker Bianca ḇaido Paula susmana. Imḇape, bisa kwara rariso Yahwe ḇyuk ḇaḇyak ḇe au ma snonkaku ḇefanam kuker au sya. Nari wamarisen kaku fyor kwara snar Yahwe ḇyuk ḇaḇyak ḇe au ro kirine ma fafisu iyama!

20. Rosai na kokyarya rofyor koḇensewar fa kofarmyan ḇe Yahwe I kuker souser?

20 Waḇefnder awer nadi kuker sne ḇesiper bedi ”snar sasuref ḇeba isya iwaf”. Wakyar kaku snar wafrur Allah marisen ḇyedi, nari wasma rosai Allah ḇyeasas kwar. (Ibrani 10:35, 36) Inja, mkorama kosambraḇser kakyar koḇena ma kofrur rosai riryakam insama kofarmyan ḇe Yahwe. Kokyar kaku snar Yahwe nari ḇyuk ḇaḇyak ḇeko!Wasya Kolose 3:23, 24.