”Allah Yahwe ikofen, ’Ipyumḇa fa snonkaku ya demir monda pdef. Nari yafrur snonkaku oso fa ifnoḇek i.’”KEJ. 2:18.

DOYA: 36, 11

1, 2. (a) Rariso farḇakḇuk ya ḇyerak rai? (b) Rosai fandun fa snon ma bin ḇerandak sufawina kuker farḇakḇuk ya? (Mam sonin ḇerandak ro artikel ine.)

SASARḆA fa snonkaku sya sfarḇuk. Ḇape rariso farḇakḇuk ya ḇyerak, ma rosai fainda ya? Kofawi roi ine na nafnoḇek ko fa kona mamam ḇemnis kuker farḇakḇuk ma barakas ḇewarpu ya. Allah ifrur snon ḇerandak, Adam i, ma dor i fa ḇyuk snonsnon ḇe aiwan sya. Adam myam ḇoi aiwan sya sesuru-suru, ”ḇape faro snonkaku ani ḇesaramperi isyaḇa fa ḇefnoḇek i.” Inja Allah ifrur fa Adam denef moser kaku, ma dun dar ḇyedi fa ḇyukifrur bin oso. Yahwe dun bin ani ḇe Adam i, ma nya i ḇe swa. (Wasya Kejadian 2:20-24.) Inja kofawi kwar, farḇakḇuk ya iso roi ḇepyum ḇerama ro Yahwe I.

2 Ḇarpur ya, Yesus dap kaḇer rosai Yahwe ikofen ro yaf Eden, ”Rarirya snonya nari ibur snari ma kmari ma ḇyeoser kuker swari, isof sukam suḇe ḇaken oser.” (Mat. 19:4, 5) Snaro Allah dun dar oso ro Adam i fa ifrur bin ḇerandak ani, inja inbeswa oso fandun fa sufawi snar suma sunayae  su. Yahwe ima imewer kaku fa inbeswa suḇesisye ḇaido suna snon ḇaido bin oso ḇesewer.

FARḆAKḆUK YA ISO ḆAR RO YAHWE MARISEN ḆYENA

3. Roi ḇefainda kaku oso rosai ro farḇakḇuk ya?

3 Adam imarisen kaku faro swari, ma nyir i ḇe Eva. Iso ḇeḇefnoḇek ma ḇesaramper Adam i. Adam ma Eva nari suḇekayamyam ḇe inbeswa ḇena aski. (Kej. 2:18) Fainda kaku oso ro farḇakḇuk ya iso snonkaku sya skainwef supswan ine. (Kej. 1:28) Romawa ma inai sya na siswar kaku sinan sesya, ḇape nari sibur si fa sfarbuk ma sna kina ro mankunsi. Snonkaku nari skainwef supswan ine ḇesiper ma sifrur i ḇe firdaus.

4. Rosai ḇeḇejadi ro farḇakḇuk ḇerandak ya?

4 Farḇakḇuk ḇerandak ya nun bon oḇa snar Adam ma Eva susouser Yahwe I ḇa. ”Ikak sinan”, iso Setan roḇa Ibiris i, ifrowes Eva i fa dan aibon ro ”aiknam fawawi kuker roi ḇeḇye ma ḇeḇyeḇa” nari ḇyuk ḇe i fawawi ḇepyum kaku. Setan ikofen snar dan bon ro aiknam ani ido, na nafrur i fa dun snemuk kuker roi ḇeḇye ma ḇeḇyeḇa. Eva fyasna syowiḇa faro Adam i ḇe snon ḇebukor ro kina ya rofyor dun snemuk fa dan bon ani kuker ifuken ḇepon ḇe i ḇa. Ma Adam isouser Allah I ḇa rofyor dan aibon swari ḇyuk ḇe i na.Why. 12:9; Kej. 2:9, 16, 17; 3:1-6.

Insama farḇakḇuk ya isma payamyum ido, snon ma binswa fandun fa susouser Yahwe I ma suḇar rosai sufrurna ro mankunsu

5. Rosai kofarkor ro Adam ma Eva kankarem suḇena faro Yahwe I?

5 Rofyor Yahwe ifuken su, Adam ḇyuk sasarya ḇe swari. Doḇe, ”Bin buk fa ḇefnoḇek aya ani, iso ḇeḇuk bon ro aiknam ani, inja yanna.” Ḇape Eva, pyambar sasarya ḇe ikak ḇeyankarkar ani. (Kej. 3:12, 13) Adam ma Eva susanowarek su ro ḇaḇesouserḇa suḇena, ma Yahwe myam su ḇe mḇroḇ. Kaku ya, ine nḇuk swarapepen ḇeko! Insama farḇakḇuk ya isma payamyum ido, snon ma binswa fandun fa susouser Yahwe I ma suḇar rosai sufrurna ro mankunsu.

6. Rariso na wafasnaḇair Kejadian 3:15 ya?

6 Setan ifrur dawyaye kwar ro Eden rariryano, Yahwe ḇyeasas na ḇyuk saneraro faro snonkaku sya ro fafisu iyama. Saneraro ine naisya ro ḇardadi ḇerandak ḇeḇefas ro Refo. (Wasya Kejadian 3:15.) Ḇardadi ani fyasnaḇair snar Setan nari kyakok ”up” ro ”bin ani”. Malaikat ḇebor ḇesoasuser ḇefarmyan ro nanki sya sfanam kaku kuker Allah I. Simnis raris swa ḇe Yahwe I. Yahwe nari iwan oser rofandu malaikat ansya fa ”kyakok” Ibiris i. Up ani iso nari ḇeḇuk kaḇer faro snonkaku ḇesouser sya rosai inbeswa ḇerandak sufur kwar fa napromes ani. Snonkaku ḇesouser sya nari sisma swaf fa sikenem fyoro ro supswan, imnis raris Yahwe marisen ḇyena.Yoh. 3:16.

7. (a) Rofyor Adam ma Eva suḇembroḇ ḇe Allah I, rosai ḇeḇejadi faro farḇakḇuk ya? (b) Rosai Refo dor ro snon ma binswa sya?

 7 Adam ma Eva ḇaḇembroḇ suḇena nawyaye farḇakḇuk suḇena mondaḇa ma farḇakḇuk ḇeuserna kam. Imnis raris, Eva ma kpu up ḇyesi iso bin syakam na siduf kaku rofyor sikapar. Bin sya na sna marasrisen ḇeba kaku faro snonswa sesya, ḇape snon sya na sḇepoik faro binswa sesi, iḇa syadiwer na sewayam si kuker rarmomen raris komam ro baboine. (Kej. 3:16) Yahwe imarisen insama snonswa sya sḇebukor ḇena saswar ro kina, ma imarisen insama binswa sya sikunem faro swa sesya. (Ef. 5:33) Rofyor inbeswa Kristen sufararur kayam ido, roi ḇesamswen nabor na sufrur mnis na.

FARḆAKḆUK RO FAFISU ADAM ISOF RO FABRUḆ ḆEBA YA

8. Rosai sarisa ro farḇakḇuk ya ro fafisu Adam isof ro Faḇruḇ ḇeba ya?

8 Rofyor Adam ma Eva sumar ḇaim, suna romawa snon ma bin. (Kej. 5:4) Romawa snon ḇerandak, Kain i, fyarḇuk kuker napirem ḇyedi. Oser ro Kain kpu up ḇyedi Lamekh i, iso snon ḇerandak ḇeḇefas ro Refo ḇefarḇuk kuker bin risuru. (Kej. 4:17, 19) Ro fafisu Adam isof ro fafisu Nuh i, snonkaku ḇesyom ḇe Yahwe I sibor ḇa. Ḇeḇeso ro snonkaku ḇesoasuser sya siso Habel, Henokh, ma Nuh kuker kina ḇyesi. Refo doḇe, ro fafisu Nuh, ”romawa-romawa ro Allah ḇenapes sya smam snar inai-inai ro snonkaku sya sima sipyum kaku. Ramnai sun si fa sna si ḇe swa, isoine sekinfir kam sya.” Ḇape inema farḇakḇuk ḇeḇyeḇa rirya, inja malaikat ma bin ansya sna romawa ḇebamantar ma ḇerarmomen sap si ḇe Nefilim. Ro fafisu ani, ”ḇaḇeḇarḇor snonkaku nabor kaku ro supswan ma marasrisen sne sena faro roi ḇeḇarḇor monda ker.”Kej. 6:1-5.

9. Rosai Yahwe ifrur faro snonkaku ḇeḇarḇor ro fafisu Nuh, ma farkarkor rosai kun ro roi ḇeḇejadi ro fafisu ani?

9 Yahwe ikofen snar nari ḇyuk faḇruḇ ḇeba fa myunpres snonkaku ḇeḇarḇor syakam ro supswan. ’Nuh, manḇaryas napnapes ani’, ikofenḇadir ḇe snonkaku sya snar Faḇruḇ ḇeba ya na ryama. (2 Ptr. 2:5) Ḇape srower Nuh i ḇa snaro sḇuk oras nabor fa sifrur fararur ro ras-ras, raris sekawin ma sfakawin si. Yesus doḇe fafisu koḇedine imnis kuker Nuh fafisu ḇyedi. (Wasya Matius 24:37-39.) Baboine, snonkaku sibor simewer srower ankankinem ḇeḇye Karajan Allah koḇaryas na. Koḇaryas ankankinem ine rofyor dunya ḇeḇarḇor ine neḇekakok ḇaim. Farkarkor rosai kun ro fafisu Fabruḇ ḇeba ya? Pok fa komam awer farḇakḇuk ma nana romawa sya ḇe roi ḇefandun syadi ḇeko isof ro koḇefnder snar Yahwe ras ḇyedi fyanam kwar.

FARḆAKḆUK RO FAFISU FABRUḆ ḆEBA ISOF RO FAFISU YESUS I

10. (a) Ro budaya ḇebor, farḇakḇuk ḇemnis rariso sifrurna? (b) Rariso Abraham ma Sara suḇuk farari ḇepyum ro farḇakḇuk suḇena?

10 Nuh ma romawa rikyor ḇyesi sna monda binswa ri oser-oser. Ḇape, rofyor Faḇruḇ ḇeba ya imnai, snon ḇebor sya sfarḇuk kuker bin oser monda ḇa. Ro budaya ḇebor, fararur farḇuk ḇeḇyeḇa nama smamna ḇe roi ḇesasarḇa, iba syadiwer ine sifrurna ro ḇaḇesamsyom sena. Rofyor Abraham  ma Sara sura fa suḇarek ro Kanaan, sukenem ro ris snonkaku ḇefrur roi ḇeḇyeḇa ma sesyowi farḇakḇuk ya ḇa. Yahwe myunpres snonkaku ḇero Sodom ma Gomora snar snonkaku ḇero moḇ ine sya sifrur fararur farḇakḇuk famfnom. Abraham iḇesebur kuker snonkaku ansya. Ḇyebukor ḇepyum ro kina ma Sara ḇyefarari ḇepyum ḇe binswa ḇeḇekunem sya. (Wasya 1 Petrus 3:3-6.) Abraham myam kaku insama Ishak fyarḇuk kuker bin ḇesyom faro Yahwe I. Ma Ishak i kako ifrur rarirya ḇe romawa ḇyedi Yakub i, ḇena romawa ḇe keret ri 12 faro er Israel sya.

11. Rariso Sasoser Moses kyadaun snonkaku Israel sya rai?

11 Ḇarpur ya, Yahwe ifrur ḇaḇeasas oso kuker er Israel sya. Ḇyuk ḇesi Sasoser Moses, fa fyadiren snon ma binswa sya ro ḇaḇesamsyom sena ḇe Yahwe I. Imnis raris, sasoser naisya ḇefesepen kuker farḇakḇuk ya, farḇakḇuk sapsaper, ma snonkaku Israel sidwarek si fa sfarḇuk kuker ḇesyom ḇe Yahwe I ḇa sya. (Wasya Ulangan 7:3, 4.) Rofyor roi ḇesamswen kaku naisya ro farḇakḇuk ya ido, nari penatua-penatua sya sḇuk farfnoḇek. Naisya kako sasoser ḇedwarek rari ḇesoasuserḇa, mamfadadir, ma mamwarki. Bisa fa sumeruk fasfesepen farḇakḇuk suḇena, ḇape inema fa kyadaun inbeswa su. Imnis raris, snon oso bisa fa imeruk fasfes kuker swari rofyor isrow ”roi oso ḇemnis ḇa” ro i. (Ul. 24:1) Refo fyasnaḇair ḇa rosaiso ”roi ḇemnis ḇa” ani, ḇape snonswa oso ipok fa kyara roi kasun monda fa imeruk farḇakḇuk ḇyedi kuker swari.Im. 19:18.

MUḆEKAYAMYAM ḆESYA KWAR

12, 13. (a) Ro fafisu Maleakhi, rariso snon ḇeḇeso sifrur swa sesi rai? (b) Ro baboine, rofyor snonkaku oso ḇebaptis kwar fyarḇuk wer kuker bin oso ḇese ido, rosai nari ismana?

12 Ro fafisu nabi Maleakhi, snonswa Yahudi ḇebor sya sḇuk nyan nabor fa smeruk fasfes farḇakḇuk sena kuker binswa sesi. Sifrur rarirya insama sfarḇuk wer kuker bin ḇebabo sya ḇaido bin ḇesyom Yahwe ḇa sya. Ro fafisu Yesus, snon Yahudi sya kako smeruk fasfes farḇakḇuk sena kuker binswa sesi snaro ”knam famfnom monda”. (Mat. 19:3) Allah Yahwe dayin ḇefrur radirya snar neknam monda ro roi ḇenapes ḇa.Wasya Maleakhi 2:13-16.

13 Baboine, kawasa Yahwe ḇyesi sḇensewar fa sḇeoser ma sḇekayamyam ro farḇakḇuk sena. Ḇape kwarapan snonkaku oso ḇebaptis ma ḇefarḇuk kwar ḇape ifrur farḇakḇuk famfnom ma fyaspar swari insama fyarḇuk wer kuker bin oso ḇese. Snonkaku ani imbror ḇa ido, nari sipampumi ro sidang fa sfaduru saranden ro sidang ya. (1 Kor. 5:11-13) Snonkaku ani fandun fa ’ḇyuk bon-bon ḇemnis kuker marandor’ insama na kyaḇer wer ḇe sidang. (Luk. 3:8; 2 Kor. 2:5-10) Refo dapḇair ḇa ariswaf riḇeso fa snonkaku ani iḇye fa kyaḇer wer ḇe sidang ya. Ḇape, imbude sfandun taun ri oser ḇaido syadi faro ḇefrur sasarya fa fyasna imbror kaku kwar insama kyaḇer wer ḇe sidang. Ma iba syadiwer, snonkaku oser-oser nari ’isma mankara ro ḇarpon Allah’ ḇyedi.Rm. 14:10-12; mam The Watchtower, 15 November 1979, ram ḇeḇe 31-32.

 FARḆAKḆUK ROFANDU SNONKAKU KRISTEN

14. Rosai fainda ḇekaku ro Sasoser Moses ya?

14 Er Israel sya sro ḇaḇ Sasoser Moses i syadi ro swaf taun ri 1.500. Sasoser ani nafnoḇek Allah kawasa ḇyesi ro nyan ḇebor. Imnis raris, ḇyuk wos ḇefarkin insa nafnoḇek si fa sifrur mnis roi ḇesamswen ro kina, ma fyarkin si ḇe Mesias i. (Gal. 3:23, 24) Rofyor Yesus imar, Sasoser ya imnai ma Allah ifrur ḇaḇeasas ḇebabo wer. (Ibr. 8:6) Imḇape, roi ḇeḇeso sifrur ro ḇaḇ Sasoser Moses i, sifrurna werḇa ro ḇaḇ sasoser Kristen.

15. (a) Ro sidang Kristen ya, rosai nari ḇe sasoser faro farḇakḇuk ya? (b) Roi risai monda fandun fa snonkaku Kristen oso kyara ḇepon rofyor imbe imeruk fasfes farḇakḇuk ḇyedi?

15 Ras oso snonkaku Farisi sifuken ḇe Yesus i kuker farḇakḇuk ya. Yesus kyarem snar Allah ḇyuk fa snonkaku Israel bisa fa simeruk fasfes ro farḇakḇuk sena, ḇape inema Allah marisen ḇyedi ro randakya ḇa. (Mat. 19:6-8) Yesus kankarem ḇyena fyasnabos snar Allah sasoser ḇyena ro randak faro farḇakḇuk ya nari nefandun kako ḇe snonkaku Kristen ro baboine. (1 Tim. 3:2, 12) Ḇe inbeswa ḇefakawin kwar fandun fa suḇekayamyam ḇesya kwar ḇe ”baken oser”. Saswar suḇena ḇe Allah ma rofandu su nari nefaduru ḇaḇeoser suḇena. Inbeswa ḇefakawin kwar ḇape suḇesisye snar oso ifrur farḇuk ḇa, ḇyemkeiḇa fa fyarḇuk wer. (Mat. 19:9) Snonkaku oso imbude kyinfir fa ḇyuk maf faro min ḇefrur sasar ḇape ḇembror kwar. Ine iso nabi Hosea ifrur faro swari, Gomer i, ḇefrur sasar kwar ani, ma rofyor Yahwe ḇyuk ampun faro snonkaku Israel ḇembror sya. (Hos. 3:1-5) Osower ido, rofyor snonkaku oso ifawi min ḇyedi ifrur farḇuk kwar ḇape kyinfir fa denef kuker i wer ido, ine kyurfasna ḇyuk ampun kwar ḇe i. Suna knam ḇekaku ro Refo osoḇa fa sumeruk fasfes farḇakḇuk suḇena.

16. Rosai Yesus ikofen kuker snonkaku ḇefarḇuk ḇa sya?

16 Yesus ikofen ḇe snonkaku Kristen ḇekaku sya, farḇakḇuk ḇeḇyeḇa iso monda ḇyeknam fa sumeruk farḇakḇuk ya. Ramnai ikofen kuker ”snonkaku ḇesma fakamaman” fa ḇefarḇuk ḇa. Yesus ikofen, ”Mansei ḇepok ḇefawi ido ikada ifawi.” (Mat. 19:10-12) Ḇebor sya skinfir fa sfarḇuk ḇa snaro simarisen fa sfarmyan ḇe Yahwe I kuker roi ḇedwarek ḇa, ma fandun fa sifrur mnis snemuk sun kwar na!

17. Rosai na ḇefnoḇek snonkaku Kristen oso fa dun snemuk fa fyarḇuk ke roḇa?

17 Rosai na ḇefnoḇek snonkaku oso fa dun snemuk fa fyarḇuk ke roḇa? Snonkaku oso fandun fa dun snemuk ro mankundi fa fyarḇuk ḇa. Manwawan Paulus danun ḇe snonkaku Kristen fa sfarḇuk ḇa. Ikofen kako, ”Ḇape insa isma awer fafrowes fa ifrur roi ḇeḇyeḇa, imnis rmomen, farbuk; iḇye syadi snon ani nya swa oso ḇardi ma bin oser-oser nya swa oso ḇardi.” Ikofen wer, ”Ḇape rofyor mkosambraḇser rmomen mkoḇenaḇa, iḇye mkofakawin monda. Inja, iḇye syadi mkofakawin snar nari mkosambraḇser rmomen mkoḇenaḇa.” Inja imbude snonkaku oso imbe dun snemuk fa fyarḇuk insama pyampum  rmomen farḇuk ḇesambraḇ kaku ḇefnai fa ifrur masturbasi ḇaido ifrur farḇuk ḇeḇyeḇa. Imbape, snonkaku ḇefarḇuk ḇa sya fandun fa skara mnis kaku umur sena namnis kwar fa sfarḇuk ke roḇa. Paulus doḇe, ”Rofyor snon oso ḇyaḇir ifrur roi ḇemnisḇa faro inkbor ssḇuki dapsasori, rofyor fyarmku nafsu ḇyediḇa, ma kyara doḇo fyakawin kuker dojaru ḇyedi, iḇye ifrur rosai kyara ḇo ḇeḇyeya. Ḇyesasar ḇa, rofyor sufakawin.” (1 Kor. 7:2, 9, 36; 1 Tim. 4:1-3) Snonkaku oso fandun ḇa fa fyarḇuk snaro rmomen farḇuk ḇesambraḇ kaku rofyor ḇye romawa babo kaker. Snonkaku ani imas ḇaim fa kyamar fakamamar ro farḇakḇuk ya.

18, 19. (a) Rariso farḇakḇuk Kristen oso fandun fa sifrurna rai? (b) Rosai nari kowawos ro artikel ḇeuser ya?

18 Farḇakḇuk Kristen oso fandun fa dores rofandu snon ma bin ḇebaptis kwar ḇeswar Yahwe kuker sne ḇesiper. Fandun fa suswaryaye kaku su snaro nari sukenem kayam ḇesya kwar. Yahwe nari ḇyebarakas su snaro susouser ananun fa sufarḇuk kuker snonkaku Kristen ḇena kakyar oser. (1 Kor. 7:39) Ma nari susmai payamyum ro farḇakḇuk suḇena rofyor susouser pdef faro ananun ḇero Refoya.

19 Baboine, kokenem ”ro ras ḇepupesna”, ma snonkaku ḇebor sya sna rari-rari ḇemnis ḇa ḇefrur fa sisma payamyum ro farḇaḇuk sena ḇa. (2 Tim. 3:1-5) Ro artikel ḇeuser ya, nari kowawos wos ḇefarkin ḇepyum kaku ḇero Refo ḇefnoḇek snonkaku Kristen sya fa sisma payamyum ma marisen ro farḇakḇuk sena. Roi ḇedwarek naisya ro ris sena, ḇape farkankin ro Refo nafnoḇek si fa sisya ro nyan ḇeyun ḇe kankenem fyoro ya.Mat. 7:13, 14.