Snaro fafisu kandera ḇeba fyanam kwar, ḇaḇeḇaryas koḇena nefandun kaku. (Ams 24:11, 12, 20) Na kofnoḇek snonkaku sya fa smambir Refo ma situs Web koḇedi kuker kartu kontak. Ro kartu ani, kode naisya bisa fa koḇe-scan na fa komam vidio Rosai Befnai fa Farkor Refo ya? Kartu anine kako dor snonkaku sya fa sifawi naborwer ḇaido sfarkor Refoya. Ono sisya simewer sisma syap koḇena, ḇape simarisen sḇas situs Web koḇedi. Komkak awer fa koḇuk kartu kontak na. Ḇape, koḇuk awer na ḇe snonkaku ḇemarisen ḇa sya.

Ro fararur ro ras-ras ya, bisa fa wakofenḇair monda, ”Yamarisen yaḇuk kartu ine ḇe Au. Rodine fyasnaḇair situs Web oso isya ḇeser anun ma vidio kuker awawos nakam. Ma nanekam nun ḇaḇyak ḇa.” (Yoh 4:7) Snaro kartu ine kasun monda inja, bisa fa wun ḇeḇeso ma ḇukna faro snonkaku sya ro fafisu sairiryakam.